0 | 1 | 2 | 3

Rebolusyonaryong Gabay sa Reporma sa Lupa

paglilinaw hinggil sa pinal na burador

paunang salita (1977)

  1. rebolusyonaryong gabay sa reporma sa lupa

  2. mga pangkalahatang tuntunin pambansang katipunan ng magbubukid sa pilipinas

  3. patnubay sa pagtatatag ng demokratikong gubyernong bayan

 Paglilinaw Hinggil sa Pinal na Burador

Isinaayos ang Rebolusyonaryong Gabay sa Reporma sa Lupa alinsunod sa mga pagbabagong itinadhana sa Paunang Salita ni Tagapangulong Amado Guerrero noong ika-20 ng Abril 1977 at alinsunod sa mga kapasyahan ng ika-10 Plenum ng Komite Sentral ng Partido at ng KPKS 1994.
Kabilang sa mga isinaayos ang mga sumusunod:

1. Pinalitan ang Seksyon 1 ng Kabanata III alinsunod sa nilinaw ng Paunang Salita ni Tagapangulong Amado Guerrero noong ika-20 ng Abril 1977, na ang upa sa lupa—bilang panimulang hakbang sa pagpapababa sa upa sa lupa—ay pabababain ng 50% mula sa antas na dinatnang umiiral sa lugar.

2. Pinalitan ang letra k ng Seksyon 4 ng Kabanata III at isinaayos ang letra d ng Seksyon 4 ng Kabanata III at Seksyon 7 ng Kabanata V alinsunod sa nilinaw ng Paunang Salita ni Tagapangulong Amado Guerrero noong ika-20 ng Abril 1977, na ang interes sa pautang—bilang panimulang hakbang sa pagpawi ng mapang-usurang interes—ay pabababain ng 50% mula sa antas na dinatnang umiiral sa lugar.

3. Idinagdag ang Seksyon 2 sa Kabanata III tungkol sa patuloy na hakbang-hakbang na pagpapababa ng upa sa lupa mula sa panimulang bawas na 50% ng dinatnang umiiral na antas hanggang sa 10% o mas mababa pa ng netong ani—batay sa paglakas ng mga rebolusyonaryong pwersa sa saklaw.
4. Sa letra k ng Seksyon 4 ng Kabanata III ay nilinaw din na habang itatakda ang interes sa pautang na di na mapang-usura, titiyaking mahihikayat na patuloy pa ring magpautang ang mga nagpapautang.

5. Inalis ang komiteng pang-organisa ng baryo sa mga artikulo 1,2,3,4,6, at 8 sa Kabanata II ng Gabay sa Pagtatatag ng Demokratikong Gubyernong Bayan alinsunod sa paglilinaw sa Mahigpit Nating mga Tungkulin na resulta ng Ikatlong Plenum ng Unang Komite Sentral ng Partido. Isinaayos din alinsunod dito ang Artikulo 2 ng Kabanata II ng Ikalawang Bahagi ng Gabay sa Pagtatatag ng Demokratikong Gubyernong Bayan.

6. Batay sa mga desisyon ng Ika-10 Plenum ng Komite Sentral ng Partido at pulong ng KPKS noong 1994 na ipatutupad ang maksimum na programa ng rebolusyong agraryo pagkatapos makamit ang tagumpay ng demokratikong rebolusyong bayan sa buong bansa (Tingnan sa Muling Pagtibayin ang Ating Mga Saligang Prinsipyo at Iwasto ang mga Pagkakamali at Programa ng Pambansa-Demokratikong Prente ng Pilipinas.):

6.1 Pinalitan ang Seksyon 2 ng Kabanata II.
6.2 Idinagdag ang Seksyon 3 sa Kabanata II.
6.3 Isinaayos ang Seksyon 4 ng Kabanata II.

7. Nilinaw sa Muling Pagtibayin ang Ating Mga Saligang Prinsipyo at Iwasto ang mga Pagkakamali, Ang Marxismo-Leninismo-Kaisipang Mao Zedong Bilang Gabay sa Rebolusyong Pilipino,at Programa ng Pambansa-Demokratikong Prente ng Pilipinas ang nasyunalisasyon ng mga lupaing pag-aari ng mga panginoong maylupa, malalaking burgesyang komprador at mga imperyalista bilang bahagi ng maksimum na programa ng rebolusyong agraryo. Alinsunod dito:

7.1 Isinaayos ang Seksyon 2 ng Kabanata II, gayundin ang Seksyon 9 ng Kabanata VI.
7.2. Isinaayos ang Seksyon 1 at Seksyon 2 ng Kabanata IV
7.3 Isinaayos ang Seksyon 11 ng Kabanata V upang linawin na ang lupang maaaring ipagbili ng benepisyaryo ng reporma sa lupa ay ang lupang dating pag-aari niya bago pa mamahagi ng lupa.

8. Idinagdag ang Seksyon 15 sa Kabanata III upang ilinaw na bahagi ng minimum na programa ang kampanya para sa pagpapataas ng produksyon ng masang magsasaka.

9. Sa Mga Pangkalahatang Tuntunin ng Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid:

9.1 Inilagay ang Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid o PKM bilang upisyal na pangalan sa ng samahan.
9.2 Idinagdag ang Artikulo II.
9.3 Idinagdag ang Seksyon 14 ng Artikulo III.
9.4 Idinagdag sa Seksyon 11 ng Artikulo IV ang probisyon tungkol sa paghahalal ng pangalawang tagapangulo sa kalusugan.

 

Disyembre 2001

 

Paunang Salita (1977)

Kailangang malaman ng mambabasa na matagal na tayong gumawa ng mga praktikal na pag-aayos sa Seksyon 1 tungkol sa upa sa lupa at sa Seksyon 3 (k) tungkol sa interes sa pautang, na nasa Kabanata III ng ating RGRL.

 Sa kasalukuyang kampanya para ibaba ang upa sa lupa, bilang unang hakbang ay sinisikap nating ibaba nang 50% ang upa sa lupa na umiiral sa mga lugar na kinikilusan natin. Ang hakbang na ito ay pwedeng gawin sa partihan o sa buwisan.

 Kung sa partihan, dapat nyutralisahin ang mga katiwala, o parusahan nang mabigat kung nagmamatigas laban sa patakarang ibaba ang upa sa lupa, para di malaman ng PML ang tunay na ani at nang sa gayo'y magawang ibaba ang upa. Kung sa buwisan naman, pwedeng paulit-ulit na sabihin sa PML na masama ang ani, hanggang pumayag siyang ibaba nang 50% ang upa sa lupa (buwis) at burahin o aregluhin ang utang na naging resulta ng naunang masasamang ani (tunay man o kunwari). Sa ano't anuman, pwedeng parusahan nang mabigat ang PML na lumalaban sa ating patakarang ibaba ang upa sa lupa at siya mismong nangangasiwa sa pag-aani.

 Kung bigla-bigla't isahang-panig na ibababa ang upa sa lupa hanggang 10% ng ani, pwedeng malantad ang ating kampanya nang wala sa panahon at maakit na manupil ang kaaway at mga PML, bagay na hindi pa kayang harapin ng rebolusyonaryong pwersa sa mga SOGER.

Sa kampanya naman para pawiin ang usura, ang unang hakbang ay ibaba nang 50% ang mapang-usurang interes na umiiral sa mga lugar na kinikilusan natin. Kung ibababa pa natin ang interes dahil mapang-usura pa rin ito (lampas sa [12%] sa loob ng isang taon kahit may kolateral na ani), dapat lagi nating itakda ang interes sa porsyentong papayag pang magpahiram ang mga nagpapautang at nakikinabang din naman ang mga mangungutang.

 Masyadong mababa ang interes na 6%, laluna ngayong di mapigilan ang implasyon. Itatago lamang ng mga nagpapautang ang kapital nila, at sikreto silang pupuntahan ng mga gustong umutang na magpiprisinta mismong magbayad ng mapang-usurang interes. Dapat tayong magpatibay ng mga riyalistikong patakaran na madali nating maipapatupad at madaling masusunod ng masa, laluna sa mga SOGER.

 Karaniwang ipinapalagay na ang Kabanata IX (tungkol sa mga buwis sa agrikultura) ay pleksibleng gabay pa lamang imbis na tuntuning mahigpit na sinusunod. Ang pagsingil ng buwis ay pwede lamang ibatay sa antas ng pag-unlad ng ating kapangyarihang pampulitika at sa tagumpay ng ating kampanya sa reporma sa lupa.

 Kailangan ding malaman ng mambabasa na bilang resulta ng Ika-3 Plenum ng Unang KS, tulad ng makikita sa "Mahigpit Nating mga Tungkulin", hindi na natin ginagamit ang terminong "komiteng pang-organisa ng baryo". Kung gayon, pwedeng gumawa ng bahagyang pagbabago sa mga artikulo 1, 2, 3, 4, 6 at 8 sa Kabanata II ng ating Gabay sa Pagtatatag ng Demokratikong Gubyernong Bayan.

 

Amado Guerrero, Tagapangulo
KS, PKP
Ika-20 ng Abril 1977
0 | 1 | 2 | 3