Ang National Democratic Front

1. Ano ang National Democratic Front (NDF)?

Ang NDF ay ang lihim at pinakakonsolidadong alyansa ng mga saligang rebolusyonaryong pwersa na nagtataguyod sa bagong demokratikong rebolusyon sa pamamagitan ng digmang bayan. Ito ay isang nagkakaisang prente para sa armadong pakikibaka. Naninindigan ang NDF na ang rebolusyong Pilipino ay isang pambansa-demokratikong rebolusyon na may sosyalistang perspektiba at nasa ilalim ng makauring pamumuno ng proletaryado sa pamamagitan ng Partido Komunista ng Pilipinas (MLM). Itinataguyod ng NDF ang pamumuno ng Partido sa pamamagitan ng pagtangan nito sa wastong linya at patakaran, at sa pagtataguyod sa rebolusyonaryong kapakanan at pakikibaka ng buong sambayanan.

Ang NDF ay nagsisilbing balangkas para sa pagbubuo at pagpapaunlad ng pagkakaisa, kooperasyon at koordinasyon ng mga alyadong organisasyon nito. Sa pagtataguyod sa pambansang pagkakaisa, ipinatutupad ng NDF ang makauring rebolusyonaryong linya sa nagkakaisang prente. Binibigyang-buhay at pinalalakas nito ang pamumuno ng uring manggagawa, ang batayang alyansa ng manggagawa't magsasaka, at ang mga batayang pwersa ng rebolusyon (ibig sabihin ang manggagawa, magsasaka, kabilang ang petiburgesyang lunsod) at iba pang positibong pwersa ng rebolusyon.

Bagama’t ang NDF ang pinakakonsolidadong bahagi ng nagkakaisang prente, hindi ito ang kabuuan ng gawain sa pagbubuo ng nagkakaisang prente na binubuo ng kumbinasyon ng iba’t ibang antas at anyo ng organisasyon. Sa iba pang pwersang progresibo na hindi nakapaloob sa pormal na balangkas ng NDF, responsibilidad nitong isulong ang pagkakaisa, pagtutulungan at koordinasyon ng lahat ng makabayan at progresibong uri, sektor at pwersa sa loob at labas man ng Pilipinas para ipaglaban ang pambansang kalayaan at demokrasya at ibagsak ang mapang-api at mapagsamantalang naghaharing sistema.

2. Anu-ano ang mga alyadong organisasyong bumubuo ng NDF?

Sa kasalukuyan, labing-anim na rebolusyonaryong organisasyong masa na kumakatawan sa pinagsasamantalahan at inaaping uri at sektor ng lipunang Pilipino ang alyadong mga organisasyon ng NDF. Upisyal itong pinagtibay ng Unang Pambansang Kumperensya ng NDF na ginanap noong Hulyo 1- 7, 1994. Ito ay ang mga sumusunod:

1. Ano ang National Democratic Front (NDF)?

Ang NDF ay ang lihim at pinakakonsolidadong alyansa ng mga saligang rebolusyonaryong pwersa na nagtataguyod sa bagong demokratikong rebolusyon sa pamamagitan ng digmang bayan. Ito ay isang nagkakaisang prente para sa armadong pakikibaka. Naninindigan ang NDF na ang rebolusyong Pilipino ay isang pambansa-demokratikong rebolusyon na may sosyalistang perspektiba at nasa ilalim ng makauring pamumuno ng proletaryado sa pamamagitan ng Partido Komunista ng Pilipinas (MLM). Itinataguyod ng NDF ang pamumuno ng Partido sa pamamagitan ng pagtangan nito sa wastong linya at patakaran, at sa pagtataguyod sa rebolusyonaryong kapakanan at pakikibaka ng buong sambayanan.

Ang NDF ay nagsisilbing balangkas para sa pagbubuo at pagpapaunlad ng pagkakaisa, kooperasyon at koordinasyon ng mga alyadong organisasyon nito. Sa pagtataguyod sa pambansang pagkakaisa, ipinatutupad ng NDF ang makauring rebolusyonaryong linya sa nagkakaisang prente. Binibigyang-buhay at pinalalakas nito ang pamumuno ng uring manggagawa, ang batayang alyansa ng manggagawa't magsasaka, at ang mga batayang pwersa ng rebolusyon (ibig sabihin ang manggagawa, magsasaka, kabilang ang petiburgesyang lunsod) at iba pang positibong pwersa ng rebolusyon.

Bagama’t ang NDF ang pinakakonsolidadong bahagi ng nagkakaisang prente, hindi ito ang kabuuan ng gawain sa pagbubuo ng nagkakaisang prente na binubuo ng kumbinasyon ng iba’t ibang antas at anyo ng organisasyon. Sa iba pang pwersang progresibo na hindi nakapaloob sa pormal na balangkas ng NDF, responsibilidad nitong isulong ang pagkakaisa, pagtutulungan at koordinasyon ng lahat ng makabayan at progresibong uri, sektor at pwersa sa loob at labas man ng Pilipinas para ipaglaban ang pambansang kalayaan at demokrasya at ibagsak ang mapang-api at mapagsamantalang naghaharing sistema.

2. Anu-ano ang mga alyadong organisasyong bumubuo ng NDF?

Sa kasalukuyan, labing-anim na rebolusyonaryong organisasyong masa na kumakatawan sa pinagsasamantalahan at inaaping uri at sektor ng lipunang Pilipino ang alyadong mga organisasyon ng NDF. Upisyal itong pinagtibay ng Unang Pambansang Kumperensya ng NDF na ginanap noong Hulyo 1- 7, 1994. Ito ay ang mga sumusunod:

     o Partido Komunista ng Pilipinas (PKP-MLM),
     o Bagong Hukbong Bayan (BHB),
     o Rebolusyonaryong Kunseho ng mga Unyon (Revolutionary Council of Trade Unions o RCTU),
     o Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM),
     o Katipunan ng mga Samahang Manggagawa (KASAMA),
     o Kabataang Makabayan (KM),
     o Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (MAKIBAKA),
     o Artista at Manunulat ng Sambayanan (ARMAS),
     o Prenteng Demokratiko ng mga Mamamayan sa Cordillera (Cordillera People’s Democratic Front o CPDF),
     o Kristiyano para sa Pambansang Pagpapalaya (Christians for National Liberation o CNL),
     o Makabayang Samahang Pangkalusugan (MSP),
     o Liga ng Agham para sa Bayan (LAB),
     o Katipunan ng mga Gurong Makabayan (KAGUMA),
     o Makabayang Kawaning Pilipino (MKP),
     o Rebolusyonaryong Organisasyon ng Moro (MORO), at
     o Rebolusyonaryong Organisasyong Lumad (ROL).

3. Kailan binuo ang NDF at paano ito nakapagpalakas?

Mula nang itatag muli ang Partido Komunista ng Pilipinas noong 1968, ang gawain sa nagkakaisang prente para sa armadong pakikibaka ay ipinatupad na. Nakipag-ugnayan ang PKP sa mabubuting labi ng lumang hukbong bayan (Hukbong Mapagpalaya ng Bayan) at itinatag ang Bagong Hukbong Bayan. Ang ugnayang ito ang pagpapasimula ng pagsasakatuparan ng epektibong alyansa ng manggagawa-magsasaka sa isang rebolusyonaryong nagkakaisang prente para sa armadong pakikibaka. Ang nagkakaisang prenteng ito ay umiiral kahit walang pormal na organisasyon ng nagkakaisang prente sa pambansang saklaw. Epektibo ito sa pagpapatupad sa anti-pyudal na linya, sa pagtataguyod sa kilusang magsasaka para sa reporma sa lupa, at sa pagtatayo ng mga lokal na organo ng demokratikong kapangyarihang pampulitika lalo na sa antas ng baryo, sa pagbubuo ng kongkreto ngunit di pormal na pakikipag-alyansa sa mga di proletaryo at di magsasakang pwersa sa mga antas na mas mataas kaysa sa baryo, sa pagbibigay inspirasyon sa mga makabayan at progresibong pwersa sa kalunsuran, at sa pagtatakda sa mga naliliwanagang seksyon ng nagsasamantalang uri na sumunod sa mga batas ng rebolusyonaryong pamahalaan.

Noong 1971 binuo ng Partido ang NDF Preparatory Commission at noong Abril 24, 1973, ang 10-Puntong Programa ng NDF ay binalangkas at pinagtibay sa Lunsod ng Baguio. Nagpunyagi ang Partido sa pagtatatag, pagpapalawak at pagpapalakas ng mga lihim na rebolusyonaryong organisasyong masa. Noong dekada ’80, lumawak at lumakas ang mga alyadong organisasyon ng NDF sa buong bansa sa kabila ng panunupil ng diktadurang Marcos. Pero sa panahon ding ito nagsimulang makaimpluwensya sa rebolusyonaryong kilusan ang mga maling linya’t patakaran.

Noong 1981, sa layuning makabig sa NDF ang ibang pampulitikang pwersa, inihapag ang Programa ng Bagong Katipunan, isang pinalabnaw na programa para sa bagong demokratikong rebolusyon. Kaakibat nito ang maling konsepto na ang NDF ay dapat maging pampulitikang sentro ng rebolusyonaryong kilusang masa, at ang Partido ay dapat palitan ng talibang prente sa pamumuno sa rebolusyon. Kahit hindi naaprubahan, ang mga anti-partido at petiburges na konseptong dinala ng panukalang ito ay hindi puspusang pinuna at itinakwil.

Noong 1985 pinagtibay ang maling konsepto ng NDF bilang pederasyon na ang mga kasaping organisasyon ay nakapailalim sa mayorya, at bilang isang pampulitikang sentro ay may buong kapangyarihan sa mga kasaping organisasyon. Taliwas ito sa konsultatibo at konsenswal na katangian ng NDF bilang organisasyon ng nagkakaisang prente, at sa namumunong papel, kasarinlan at inisyatiba ng PKP sa bagong demokratikong rebolusyon.

Noong 1990 tinangka ng mga promotor ng maling linya sa Partido at rebolusyonaryong kilusan na palitan ng rebisyunista at petiburges na linya, programa at oryentasyon ang NDF. Sa ipinakana nilang huwad na kongreso, tinangka nilang magpalusot ng bagong programa at konstitusyon ng NDF na nagsasantabi sa sosyalistang perspektiba ng DRB at nagpapalabnaw sa makauring pamumuno ng proletaryado at Partido sa rebolusyong Pilipino.

Sa paglulunsad ng Ikalawang Dakilang Kilusang Pagwawasto, itinakwil at pinawalang bisa ng Partido at ng buong rebolusyonaryong kilusan ang mga maling linya, konsepto at patakaran kaugnay ng NDF. Idinaos ang pambansang kumperensya ng NDF noong Hulyo 1994 kung kailan pinagtibay ng mga delegado ang bagong konstitusyon at bagong programa nito.

4. Ano ang papel at mga tungkulin ng NDF?

Bilang organisasyon ng nagkakaisang prente, ang NDF ay kaagapay/katuwang ng Partido para sa saligang pagkukumpleto ng pambansa-demokratikong rebolusyon sa pamamagitan ng pagpapabagsak sa buong malakolonyal at malapyudal na naghaharing sistema at sa paghahanda ng daan para sa sosyalistang rebolusyon sa hinaharap.

Sa partikular, tungkulin ng NDF na:

a) Tumulong sa Partido sa paghahawan ng daan sa pagtatatag ng mga organo ng kapangyarihang pampulitika (OKP).

Ang NDF ay ang pwersa sa paghahanda at balangkas para sa pagtatayo ng mga OKP laluna mula sa antas ng munisipyo pataas. Ang mga nakatindig na kumperensya at kunseho ng mga kinatawan ng NDF ay naghahawan ng landas para sa paglitaw ng mga organo ng demokratikong kapangyarihan ng mamamayan.

Ang NDF ay makatutulong sa umiiral nang mga binubuong organo ng kapangyarihang pampulitika sa maraming paraan sa pamamagitan ng paglikha ng popular na partisipasyon at suporta, sa pamamagitan ng nominasyon ng mga kandidato para sa mga katungkulan, sa paggawa ng mga pag-aaral at rekomendasyong pampatakaran at mga mungkahing panukalang batas, panuntunan at regulasyon para isabatas.

Kahit makaraang maitatag ang demokratikong gubyernong bayan sa pambansang saklaw, ang NDF ay magpapatuloy sa pag-iral sa ilang panahon bilang mahalagang organisasyon ng nagkakaisang prente at pwersang rebolusyonaryo.

b) Gumanap bilang tinig ng mga alyadong organisasyon sa iba’t ibang usapin, pambayan o pandaigdigan

Ang NDF ay humusay na sa paghawak, pagtatanggol at pagtataguyod sa mga pundamental na pambansa at demokratikong karapatan at kapakanan ng malawak na masa ng sambayanan. Nakapagbigay ito ng inspirasyon sa mga lihim na kaalyadong organisasyon gayundin sa mga ligal na demokratikong pwersa upang patindihin at palawakin ang kanilang pakikibaka laban sa mga pwersa ng dayuhang monopolyong kapitalismo at lokal na reaksyon sa lahat ng tampok na isyu, sa lahat ng mayor na larangan sa pambansa at panlipunang usapin.

Ang Komiteng Tagapagpaganap ng NDF ay awtorisado ng mga magkakaalyadong organisasyon na maglabas ng mga pahayag sa mga tampok na isyu at gumawa ng representasyon sa ngalan ng kabuuan sa loob ng bansa at sa ibayong dagat.

k) Iugnay ang rebolusyonaryong kilusan sa mas malawak na masa at kamtin ang pinakamalawak na suporta para sa armadong rebolusyon, tumulong sa pag-ugnay at pagbuo ng mga relasyong bilateral o multilateral sa iba pang pwersa sa loob at labas ng Pilipinas na makatutulong para sa pangkalahatang pagsusulong ng rebolusyong Pilipino.

Ang mga pahayag, aksyon at representasyon na ginagawa ng NDF sa loob ng Pilipinas at sa larangang internasyunal ay makabuluhang nakapag-ambag sa pagsulong ng rebolusyonaryong kilusan. Ang mga tinamong tagumpay ng malawak na hanay ng magkakaalyadong organisasyon sa loob ng NDF ay mga tagumpay rin ng NDF.

d) Gumanap ng mga tungkuling iaatas sa kanya ng rebolusyonaryong kilusan tulad ng pagtayo bilang kinatawan ng rebolusyonaryong kilusan at gubyerno ng mamamayang Pilipino sa pakikipagharap sa GRP sa mga usapang pangkapayapaan sa kasalukuyan.

Tuloy-tuloy na kinondena ng NDF ang Gubyerno ng Republika ng Pilipinas (GRP) sa paglulunsad nito ng total war at sa pagtatangka nitong gamitin ang islogan ng kapayapaan para itaguyod ang marahas na patakaran nito ng pasipikasyon. Ang NDF ay matatag na naninindigan na anumang pag-uusap pangkapayapaan ay dapat idaos sa labas ng bansa at may tagapamagitang ikatlong partido na isang estado o ahensyang sumasaklaw sa iba’t ibang estado.

Sa proseso ng usapang pangkapayapaan ang NDF ay nailalagay sa isang katayuan na pormal na makipag-ugnay at makipagrelasyon sa iba-t ibang gobyerno.

Kaalinsabay, ang NDF ay matatag na nagtataguyod sa pangkalahatang linya ng bagong demokratikong rebolusyon na sinusunod ng lahat ng magkaka-alyadong organisasyon sa loob ng NDF. Ang isang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan ay makakamit lamang sa pagtatamo ng mga layunin sa pakikibaka ng mga mamamayan para sa pambansang kalayaan at demokrasya.

5. Paano pinalalakas ang organisasyon ng NDF?

Ang pangunahing paraan sa pagpapalakas ng NDF ay sa pamamagitan ng pagpapahigpit ng pagkakaisa at tulungan ng magkakaalyadong organisasyon. Sa proseso mabubuo ang makapangyarihang suportang masa at napalalakas ang mga magkakaalyadong organisasyon.

Dahil alyansa, ang mga desisyon at pagkakaisa ay idinadaan sa paraang konsenswal, kumperensyal, konsultatibo at kooperatibo. May independensya at inisyatiba ang mga alyadong organisasyon at pinananatili ang pagkakapantay-pantay ng mga alyadong organisasyon. Taliwas ito sa konsepto ng unitaryong organisasyon kung saan ang bawat indibidwal na organisasyon ay obligadong pumailalim at ipatupad ang lahat ng napagkaisahan batay sa mayoryang boto ng mga nakapaloob na organisasyon. Hindi rin ito pederasyon na may mga gawain na ipinauubaya o ibinibigay ng mga myembro sa pederasyon na animo’y kumakatawan sa iba’t ibang uri o populista pero sa katunaya’y petiburges ang katangian. Hindi rin ito pampulitikang sentro sa pakahulugang “sentrong kumand” na nagdedesisyon sa mga kampanyang masa na dapat ipatupad sa mga “kasapi.” Lalong hindi ito talibang prente na hahalili sa talibang partido ng proletaryado at ang Partido’y magiging isang “kasaping” organisasyon na mapapailalim sa “demokratikong mayorya.”

6. Ano ang 12 Puntong Programa ng NDF?

     1) Pagkaisahin ang sambayanan para ibagsak ang sistemang malakolonyal at malapyudal sa pamamagitan ng digmang bayan at kumpletuhin ang pambansa-demokratikong rebolusyon.
     2) Itatag ang demokratikong republikang bayan at ang demokratikong gubyernong koalisyon.
     3) Buuin ang hukbong bayan at ang sistema ng tanggulang bayan.
     4) Itaguyod at isulong ang mga demokratikong karapatan ng mamamayan.
     5) Wakasan ang lahat ng di-pantay na relasyon sa US at iba pang dayuhang entidad.
     6) Ipatupad ang tunay na repormang agraryo, itaguyod ang kooperasyong agrikultural, itaas ang produksyon at empleyo sa kanayunan sa pamamagitan ng modernisasyon ng agrikultura at industriyalisasyong rural at tiyakin ang sustenableng agrikultura.
     7) Wasakin ang dominasyon sa ekonomya ng US at iba pang imperyalistang kapangyarihan, malaking kumprador at panginoong maylupa; ipatupad ang pambansang industriyalisasyon at itayo ang ekonomyang malaya at umaasa-sa-sarili.
     8) Ipatupad ang isang kumprehensibo at progresibong patakarang panlipunan
     9) Isulong ang pambansa, syentipiko at pangmasang kultura.
     10) Itaguyod ang mga karapatan sa pagpapasya sa sarili at demokrasya ng mamamayang Moro at mamamayan ng Cordillera at iba pang pambansang minorya o mamamayang katutubo.
     11) Isulong ang rebolusyonaryong pagpapalaya sa kababaihan sa lahat ng larangan.
     12) Ipatupad ang aktibo, malaya at mapayapang patakarang panlabas.

Mga sanggunian:

1) Konstitusyon at Programa ng NDF, inaprubahan ng Unang Pambansang Kumperensya ng NDF, Hulyo 1994.

2) Kasaysayan ng NDF ni Rolando Alejandro, 1st Vice Chairman ng NDF.

3) Batayang Kurso ng Partido, 1999 edisyon