Nasa ilalim ng kategoryang ito ang iba’t ibang pag-aaral sa mga patakaran at programa hinggil sa partikular na mga rebolusyonaryong kilusang masa at iba pang mayor na aspeto at usapin ng demokratikong rebolusyong bayan. Tampok dito ang mga Espesyal na Kursong Masa hinggil sa rebolusyonaryong kilusan ng magsasaka at ng iba pang sektor.


kategorya 11. Espesyal na Kursong Masa sa Kilusang Magsasaka
; Ikatlong Edisyon, 2006

Tinatalakay dito ang katangian, kasaysayan at rebolusyonaryong solusyon sa problema sa lupa. Ibinibigay ito sa mga kasapi hindi lang ng samahang magsasaka, kundi ng samahang kababaihan at kabataan bilang integral na bahagi ng kilusang magsasaka at bago pag-aralan ang Eskum-Kababaihan at Eskum-Kabataan. Sa gayon, bukod sa pangkalahatang pag-unawa sa lipunan at rebolusyong Pilipino, wastong mailulugar ang kanilang partikular na sektor sa kilusang magsasaka.

kategoryA22. Espesyal na Kurso sa Kilusang Kababaihan sa Kanayunan; Ikatlong Edisyon

Pangunahing pinapaksa rito ang kalagayan ng kababaihang magsasaka at manggagawang bukid, ang ugat ng pagsasamantala at pang-aapi sa kanila, at ang katangian ng kanilang kilusan sa pagpapalaya at ang tungkulin nito sa demokratikong rebolusyon ng bayan.kategorya33.Espesyal na Kursong Masa para sa Kabataan; Ikatlong Edisyon

Inilalahad dito ang kalagayan at katangian ng kabataang Pilipino ang kanilang mga tungkulin sa rebolusyon. Dapat pag-aralan ang kursong ito pagkatapos ng MKLRP at Eskum-Magsasaka upang mas masapol ang kalagayan ng kabataan sa konteksto ng kalagayan ng masang magsasaka at ng buong lipunan.4. Pambansa-Demokratikong Rebolusyon sa pamamagitan ng Matagalang Digmang Bayan

Inilalatag sa maikling artikulong ito ni Jose Maria Sison ang pagsusulong ng pambansa-demokratikong rebolusyon sa Pilipinas sa pamamagitan ng matagalang digmang bayan batay sa partikular na mga katangian ng Pilipinas. Muling isinasaad at inaapdeyt sa artikulong ito ang naunang mga punto sa Mga Partikular na Katangian ng Digmang Bayan sa Pilipinas.


5. Tungkol sa Usapin ng mga Yugto sa Rebolusyong Pilipino

Inililinaw sa dalawang artikulo rito, na kapwa editoryal ng Rebolusyon, ang usapin tungkol sa dalawang yugtong rebolusyon sa Pilipinas - kung bakit kailangang magdaan sa pambansa-demokratikong rebolusyon, kung bakit kailangang isulong ang sosyalistang rebolusyon, at kung kailan sisimulan ang pagsusulong ng sosyalistang rebolusyon.


6. Salubungin ang Ika-21 Siglo at Bagong Milenyo nang may Kapasyahang Paigtingin ang Rebolusyon

Ito ang pahayag ng Partido Komunista ng Pilipinas sa kanyang pagdiriwang ng ika-31 anibersaryo. Nagbibigay ito ng pagsusuri tungkol sa kalagayan sa daigdig na naglilinaw sa katiyakan ng tagumpay ng sosyalismo sa monopolyong kapitalismo; nagbibigay rin ito ng pagsusuri tungkol sa patuloy na nabubulok na lokal na naghaharing sistema; inilalatag rin nito ang kalagayan at palabang mga tungkulin ng partido at ng mga rebolusyonaryong pwersa.


7. Praymer Hinggil sa Bagong Hukbong Bayan

Layon ng Pangmasang Araling ito na ipakilala sa maikli subalit kumprehensibong paraan, ang batayang mga patakaran at paninindigan hinggil sa Bagong Hukbong Bayan bilang siyang pangunahing sandata ng Partido Komunista ng Pilipinas at ng sambayanang Pilipino para sa armadong pakikibaka sa balangkas ng demokratikong rebolusyong bayan. Ibinibigay ito sa mga nakapag-aral na ng MKLRP at ng mga Eskum.


ndf8. Praymer Hinggil sa National Democratic Front

Layon ng Pangmasang Araling ito na ipakilala sa maikli subalit kumprehensibong paraan, ang batayang mga patakaran at paninindigan hinggil sa National Democratic Front bilang isang nagkakaisang prente para sa armadong pakikibaka. Ibinibigay ito sa mga nakapag-aral na ng MKLRP at ng mga Eskum.okp9. Praymer Hinggil sa ODKP

Layon ng Pangmasang Araling ito na ipakilala sa maikli subalit kumprehensibong paraan, ang batayang mga patakaran at paninindigan hinggil sa Organo ng Demokratikong Kapangyarihang Pampulitika, sa gitna ng kasalukuyang panawagan sa malawakang pagtatayo nito sa antas baryo at munisipalidad. Ibinibigay ito sa mga nakapag-aral na ng MKLRP at ng mga Eskum.


rgrl10. Rebolusyonaryong Gabay sa Reporma sa Lupa

Inilalatag ng Rebolusyonaryong Gabay sa Reporma sa Lupa ang lahat ng batayang patakaran at alituntunin sa pagpapatupad ng tunay na reporma sa lupa. Isinaayos ito alinsunod sa mga pagbabagong itinadhana sa Paunang Salita ni Tagapangulong Amado Guerrero noong ika-20 ng Abril 1977 at alinsunod sa mga kapasyahan ng ika-10 Plenum ng Komite Sentral ng Partido at ng KPKS 1994. Bahagi nito ang Mga Pangkalahatang Tuntunin ng Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid sa Pilipinas at ang Patnubay sa Pagtatatag ng Demokratikong Gubyernong Bayan.

carhrihl10. Hinggil sa CARHRIHL

"Napakahalaga ng isang kasunduan tulad ng Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL, o Komprehensibong Kasunduan sa Paggalang sa Karapatang Tao at Internasyunal na Makataong Batas). Sa kamay ng mamamayan at mga rebolusyonaryong pwersa, karagdagang sandata ito sa pagsisikap na palagian at tuluy-tuloy na itaguyod, palawakin at ipagtanggol ang mga demokratikong karapatan at kalayaan ng mamamayan, laluna ng masang anakpawis."