Narito ang istandard na modyul na Kurso sa Pagsasanay para sa mga Instruktor ng Pambansa- Demokratikong Paaralan o KPI-PADEPA. Ibinibigay ito sa hanay ng mga aktibistang masa lalu na ang mga nasa komite sa edukasyon ng iba't ibang Pambansa-Demokratikong organisasyong masa. Maaaring tapusin ang kursong pagsasanay na ito sa loob ng tatlo hanggang apat na araw. Narito rin ang modyul para sa pagsasanay sa pagdrowing ng mga instruktor.

0 | 1 | 2 | 3 | 4

Kursong Pagsasanay Para sa Mga Instruktor ng PADEPA
(KPI-PADEPA)

introduksyon

 1. Ang Rebolusyonaryong Gawain sa Edukasyong Pampulitika at ang Pambansa- Demokratikong Paaralan

 2. Pangkalahatang mga Prinsipyo at Pamamaraan sa Pagtuturo

 3. Pagtuturo ng Maikling Kurso sa Lipunan at Rebolusyong Pilipino (MKLRP) at sa pinagsamang Espesyal na Kursong Masa (Eskum 3-in-1)

 4. Palihan-Praktikum.

 Introduksyon

Ang Kurso sa Pagsasanay ng mga Instruktor ng Pambansa-Demokratikong Paaralan (KPI-PADEPA) ay bahagi ng ating pangkalahatang pagsisikap na pasiglahin ang pampulitikang edukasyon sa hanay ng masa sa pangkalahatan, at sa pagpapagana sa PADEPA sa partikular. Sa masiglang paglulunsad ng mga KPI-PADEPA hindi lamang sa loob ng Hukbo, kundi maging sa hanay ng mga aktibistang masa at mga kasapi ng sangay ng Partido sa lokalidad, epektibo nating pinalalalim ang balon ng rebolusyonaryong mga instruktor na tuwirang makakatuwang ng Partido at Hukbo.

Makatutulong ang KPI-PADEPA sa pagpapahigpit ng kaisahan sa pag-unawa at pagpapatupad sa sistema at mga patakaran ng PADEPA. Sa gayon, maiwawasto sa maraming lugar ang umiiral pang kalakaran ng tagibang na pagtutok sa iilang kurso at aralin lamang, o ang hindi pa rin pag-iinstitusyonalisa sa malaon nang itinakdang pambansang istandard na kurikulum ng PADEPA.

Sa pamamagitan din ng KPI-PADEPA inaasahang sistematikong maipalalaganap ang subok at pinaunlad nang mga pamamaraan at estilo sa instruksyon. Kailangang bakahin at baklasin ang tendensya ng lubhang mahaba, nakababagot at di lapat-sa-lupang pagtuturo. Ang nais nating pag-aaral ay iyong mabilis at simple subalit hindi naisasakripisyo ang wastong makauring nilalaman; at iyong buhay, napapanahon at mabisang nakaugnay sa kongkretong kalagayan, pangangailangan at rebolusyonaryong praktika ng mag-aaral.

Ang pangkalahatang layunin ng KPI-PADEPA ay makapagpanday ng libu-libong instruktor ng PADEPA na may wastong oryentasyon at sapat na kakayahan sa epektibo at buhay na pamamaraan ng pagtuturo. Isang mapagpasyang salik ang pagpaparami at pagpapatatag ng kwerpo ng mga instruktor ng PADEPA para sa masigla at malaganap na pagsusulong ng edukasyong pampulitika sa patuloy na lumalawak na baseng masa at sa gitna ng bumibilis na pagsulong ng rebolusyonaryong kilusang masa at armadong pakikibaka.

Sa partikular, layon ng KPI-PADEPA na:

 1. ipasapol ang kahalagahan ng rebolusyonaryong edukasyong pampulitika;
 2. ipaunawa ang layunin, kurikulum, sistema at makinarya ng PADEPA;
 3. ipaunawa ang mga tungkulin at katangian na dapat pagsikapang linangin sa sarili ng mga instruktor ng PADEPA;
 4. paunlarin ang kakayahan sa epektibo, maikli, at istandard na pagtuturo ng batayang mga kurso at araling PADEPA.

Nahahati sa apat na mayor na bahagi ang KPI-PADEPA:

 1. Ang Rebolusyonaryong Gawain sa Edukasyong Pampulitika at ang Pambansa-Demokratikong Paaralan
 2. Pangkalahatang mga Prinsipyo at Pamamaraan sa Pagtuturo
 3. Pagtuturo ng Maikling Kurso sa Lipunan at Rebolusyong Pilipino (MKLRP) at sa pinagsamang Espesyal na Kursong Masa (Eskum 3-in-1)
 4. Palihan-Praktikum.

Sa kalakhan, ang unang tatlong bahagi ay teoretikal na mga talakayan o lektura hinggil sa iba’t ibang input sa kurso. Samantala, ang huli at ikaapat na bahagi ay praktikal at kolektibong mga aktibidad sa pagsasanay sa pagtuturo ng MKLRP at pinagsamang Eskum (tingnan ang detalyadong mekaniks sa palihan-praktikum sa huling bahagi).

Maaaring tapusin ang kursong pagsasanay na ito sa loob ng tatlo hanggang apat na araw. Maaaring magtagal ng isa at kalahating araw ang unang tatlong bahagi. Ang Palihan-Praktikum naman ay dalawang araw: isang buong araw para sa kolektibong paghahanda sa pagtuturo, at isang araw muli sa aktwal na praktikum. Kung may sapat na panahon at kung may kakayahan ang tagapagsanay, maaaring ituro ang modyul sa pagsasanay sa pagdrowing ng mga instruktor. Ibinibigay ito bago ang Palihan-Praktikum at maaaring tumagal ng kalahating araw.

Bahagi ng paghahanda sa paglulunsad ng KPI-PADEPA ang mismong pag-iiskedyul ng aktwal na mga pag-aaral sa hanay ng masa na eksaktong itataon sa bahaging palihan o praktikum ng KPI-PADEPA. Sa gayon may kagyat na paglalapatan ng mga prinsipyong natutunan ang nagsanay na mga instruktor. Mainam rin kung masusubaybayan ng mga tagapagsanay ang gayong aktwal na pagtuturo.

Mahalagang bigyang-pansin ang ilang rekisitong teknikal sa paglulunsad ng KPI-PADEPA. Magiging mahirap para sa mga sinasanay na instruktor laluna sa bahagi ng Palihan-Praktikum kung kulang-kulang ang kopya ng teksto ng mga aralin (MKLRP, Tatlong Eskum) gayundin ng sangguniang mga babasahin, modelong mga lesson plan, at istandard na mga tulong-biswal. Kakailanganin din ang mga kagamitan gaya ng mapa at globo, at iba pang materyales gaya ng manila paper, kartolina pentel pen, at pangkulay. Kung kakayanin, mainam rin kung may nakahandang mga ipalalabas na bidyo tulad ng Sa Liyab ng Libong Sulo.

Inaasahang ibayo pang pauunlarin at gagawing higit pang buhay at angkop ng mga tagapagsanay ang nilalaman at pamamaraan sa pagbibigay ng kursong ito alinsunod sa kalagayan at pangangailangan ng mga sinasana.

0 | 1 | 2 | 3 | 4