0 | 1 | 2 | 3 | 4

Kursong Pagsasanay Para sa Mga Instruktor ng PADEPA
(KPI-PADEPA)

IV.
PALIHAN/PRAKTIKUM


A. Palihan ng mga sinasanay na instruktor sa paghahanda para sa aktwal na pagtuturo ng MKLRP at 3 Eskum

Layunin ng palihan na bigyan ng praktikal na karanasan ang mga sinasanay na instruktor sa paghahanda at pagbibigay ng aktwal na pagtuturo. Hatiin ang mga sinasanay sa dalawa o tatlong grupo, depende sa dami nila para sa sama-samang paghahanda sa pagtuturo. Sa bawat grupo, itakda kung sinu-sino ang mga magtuturo sa aling paksa o subpaksa. Pag-aaralan ng bawat grupo kung paano iaayon ang lesson plan (MKLRP o Eskum) ayon sa katangian ng mag-aaral, at gagawa ng mga kinakailangang tulong sa pagtuturo.

Ang iaassayn sa bawat grupo ay baha-bahagi o mga piling paksa lamang ng MKLRP at 3 ESKUM. Isinasaalang-alang dito na ang kalakhan ng sinasanay na instruktor ay mga kagawad ng SPL at aktibistang masa na maaaring mahirapan pa sa agad na pagbibigay ng buo-buong mga aralin o kurso. Maaaring maglaan ng kalahati hanggang isang araw para dito.

B. Aktwal na Pagtuturo o Praktikum

Sa simula ng praktikum, ilalahad ng grupo ang katangian ng mag-aaral. Ang mga sinasanay na hindi nagpraktikum ay aakto bilang mag-aaral.

Ituturo ng bawat grupo sa loob ng humigit-kumulang dalawang oras ang paksa na inasayn sa kanila. Dahil ito ay pagsasanay, hindi dapat asahan na mahusay na mahusay na ang pagbibigay, kaya’t tungkulin ng tagasanay na rendahan ang mga tanong na nakakaligalig o nanunukat.

K. Kolektibong panunuri o pagkomentaryo ng mga mag-aaral at instruktor

Matapos ang pagtuturo ng bawat grupo sa praktikum, kolektibong sinusuri at kinokomentaryuhan ng mga instruktor at ng mga mag-aaral na instruktor ang pagtuturo. Bigyan ng pansin ang bisa ng pagsasapraktika ng mga nakuhang inputs sa KPI, paggagap sa paksa, team-teaching, gamit ng praktikal na halimbawa at gamit ng iba’t ibang pantulong sa pagtuturo. Mahaba na ang isang oras sa panunuri at komentaryo sa bawat grupo. Bigyan ng panahon ang bawat grupo na maglahad din hinggil sa naging proseso ng kanilang paghahanda, pagtutulungan sa aktwal na pagtuturo, mga kahirapan o ng bara na kinaharap at iba pa.

Mangyari pa, gaya ng lahat ng idinadaos na pag-aaral, isara ang buong KPI sa pamamagitan ng pagbubuod ng mga puntong pinag-aralan at natutunan, at kolektibong pagtatasa ng kabuuang pag-aaral.

0 | 1 | 2 | 3 | 4