0 | 1 | 2 | 3 | 4

Kursong Pagsasanay Para sa Mga Instruktor ng PADEPA
(KPI-PADEPA)

I.
ANG REBOLUSYONARYONG EDUKASYONG PAMPULITIKA AT ANG PAMBANSA-DEMOKRATIKONG PAARALANA. Ang Rebolusyonaryong Edukasyong Pampulitika

Ang rebolusyonaryong edukasyong pampulitika ay ang pag-aangat ng antas ng kamulatan at kapasyahang lumaban ng mamamayan. Sa pamamagitan nito, inililinaw ang pagsusuri, ang patakaran, ang prinsipyo, ang programa, ang pangkalahatan at partikular na layunin, ang anyo at paraan ng pagkilos at organisasyon, atbp. sa lipunan at rebolusyong Pilipino at sa pangkalahatan at partikular na mga isyu at usapin.

Sentral ang papel ng rebolusyonaryong edukasyong pampulitika sa pagpupukaw, pagpapakilos at pag-oorganisa sa masa para isulong ang demokatikong rebolusyong bayan. Ang gawaing ito ay integral at di maisasantabing tungkulin sa lahat ng larangan ng aktibidad sa pagsusulong ng rebolusyon. Kung sistematiko at tuluy-tuloy na ipinauunawa sa malawak na masa ang mga batayan, layunin at programa, patakaran at prinsipyo ng rebolusyong Pilipino, mulat, organisado, puspusan at pangmatagalan silang mapalalahok sa rebolusyon.

Hindi mabubuo at makokonsolida ang mga organisasyong masa, at laluna ang mga organo ng kapangyarihang pampulitika, kung hindi sistematiko at sustenido ang edukasyong pampulitika sa hanay ng mamamayan. Gayundin, napakahalaga ng gawaing edukasyon para ihanda, isustini at konsolidahin ang mga militanteng pagkilos ng mamamayan sa mga kampanya at pakikibakang antipyudal, anti-imperyalista at antipasista.

Sa rebolusyonaryong edukasyong pampulitika, inaangat natin ang antas ng pampulitikang kamulatan ng masa, pinapanday natin ang libu-libong aktibista at lider masa na mahigpit na nakatutuwang ng Partido sa iba’t ibang gawain. Mahalagang gabay sa kanilang rebolusyonaryong praktika ang napapanahong mga pag-aaral na naglilinaw sa pangkalahatan at partikular na mga rebolusyonaryong pagsusuri, paninindigan at patakaran, at gayundin sa wastong aktitud at pamamaraang aktibista.

Sa hanay naman ng Hukbong Bayan, ibinibigay natin ang pinakamataas na pagpapahalaga sa edukasyong pampulitika sa mga pagsasanay pulitiko-militar. Susi ang patuloy na pag-unlad ng rebolusyonaryong kamulatan ng mga Pulang mandirigma upang mabisa nilang magampanan ang kanilang panlabang mga tungkulin at paglilingkod sa sambayanan.

Ang pagpapatatag sa rebolusyonaryong pundasyong teoretikal ang isa rin sa pangunahing naghahanda sa paparaming bilang ng aktibistang masa at Pulang mandirigma upang maging bagong kasapi ng Partido. Sa minimum, ang rereklutahing kandidatong kasapi ng Partido ay kailangang nakakuha na ng pag-aaral sa pangkalahatan at espesyal na mga kursong masa at sa araling aktibista.

Hindi matatawaran ang masaklaw na kabuluhan ng edukasyong pampulitika sa lahatang-panig na pag-unlad ng rebolusyon. Napatunayan na sa karanasan natin noong dekada ‘80 ang negatibong epektong idinudulot ng malubhang kapabayaan sa gawaing ito. Naging buhaghag ang pagkakaorganisa sa masa at hindi naging mulat at sustenido ang kanilang paglahok sa mga pakikibakang masa. Naging bulnerable ang baseng masa hindi lamang sa marahas na panggigipit ng kaaway kundi maging sa maling mga linya at pananaw ng mga rebisyunistang taksil at repormistang petiburges. Naging maluwag ang konsolidasyon sa pulitika sa loob ng Bagong Hukbong Bayan na sadyang dumulo sa malalalang pagbitiw sa disiplina at pagkakahiwalay sa masa ng mga Pulang mandirigma.

Sa kasalukuyan, sa lahat ng rehiyon, nasa mga larangan pa ang tuwirang pagpapatupad ng mga pampulitikang edukasyon. Halos lahat ng rehiyon ay nahihirapan sa kwantipikasyon sa nakapagtapos ng mga kursong pampulitika. Sa pangkalahatan, ang MKLRP pa lang ang laganap na napag-aralan. Pumapangalawa ang tatlong Eskum ngunit malayo ang agwat. Mas kakaunti ang nakapag-aral ng ARAK. Maliban sa iilang rehiyon, hindi pa gaanong bumebwelo ang pagpapatupad ng Padepa.

Upang mapagpasyang maiwasto ang gayong mga kahinaan at pagkakamali at upang paunlarin at sistematisahin ang ating rebolusyonaryong gawain sa edukasyong pampulitika, muling pinagtibay at isinulong mula noong panahon ng puspusang pagsusulong ng Ikalawang Dakilang Kilusang Pagwawasto ang ating Pambansa-Demokratikong Paaralan.

B. Ang Pambansa-Demokratikong Paaralan

1.   Ano ang PADEPA?

Ang PADEPA ay ang pampulitikang paaralang itinatayo sa hanay ngmga pambansa-demokratikong organisasyong masa o katumbas nito sa ligal. Ito ay may kwerpo ng mga instruktor na ang pangkalahatang mga tungkulin at layunin ay ang sumusunod:

Ipinapatupad nito ang kurikulum para sa edukasyong pampulitika na binalangkas ng Pambansang Kagawaran sa Edukasyon ng Partido (PAKED) sa tulong ng Pambansang Kawanihan sa Instruksyon ng Partido (PKI), at ang karagdagang mga paksa at pag-aaral na itinatakda ng mga komiteng rehiyon o mga pambansang organo.

2.  Ano ang kurikulum ng PADEPA?

Ang kurikulum ng PADEPA ay ang hanayan ng iba’t ibang kurso, aralin at sangguniang mga aklat at babasahin na nakabalangkas ayon sa anim na mayor na kategorya:

a. Pag-aaral sa Lipunan at Rebolusyong Pilipino (PADEPA LRP). Ang mga pag-aaral sa ilalim ng kategoryang ito ay pangunahing naglilinaw sa salalayang rebolusyonaryong mga pagsusuri sa kasaysayan at katangian ng lipunang Pilipino, at sa pangkalahatang layunin, estratehiya at taktika ng demokratikong rebolusyong bayan. Kabilang dito ang Maikling Kurso sa Lipunan at Rebolusyong Pilipino (kilala rin bilang Pangkalahatang Kursong Masa o PAKUM), Mga Partikular na Katangian ng Ating Digmang Bayan, at iba pang komprehensibong mga sulatin nina Amado Guerrero at Jose Ma. Sison.

 1. Maikling Kurso sa Lipunan at Rebolusyong Pilipino, Ikatlong Edisyon
 2. Makibaka Para sa Pambansang Demokrasya ni Jose Ma. Sison
 3. Lipunan at Rebolusyong Pilipino ni Amado Guerrero
 4. Mga Partikular na Katangian ng Ating Digmang Bayan ni Amado Guerrero
 5. Tungkol sa Malapyudalismo ni Jose Ma. Sison
 6. Krisis at Rebolusyong Pilipino ni Jose Ma. Sison
 7. Ang Rebolusyong Pilipino: Isang Pagtanaw Mula sa Loob ni Jose Ma. Sison
 8.  Mga Partikular na Katangian ng Ating Digmang Bayan ni Amado Guerrero

b. Pag-aaral sa Mayor na mga Patakaran at Programa ng Rebolusyonaryong Kilusan (PADEPA Patakaran at Programa). Nasa ilalim ng kategoryang ito ang iba’t ibang pag-aaral sa mga patakaran at programa hinggil sa partikular na mga rebolusyonaryong kilusang masa at iba pang mayor na aspeto at usapin ng demokratikong rebolusyong bayan. Tampok dito ang mga Espesyal na Kursong Masa hinggil sa rebolusyonaryong kilusan ng magsasaka at ng iba pang sektor.

 1. Espesyal na Kurso sa Kilusang Magsasaka
 2. Espesyal na Kurso para sa Kababaihan sa Kanayunan
 3. Espesyal na Kurso para sa Kabataan
 4. Espesyal na Kurso sa Manggagawa
 5. Praymer sa Bagong Hukbong Bayan
 6. Praymer sa National Democratic Front
 7. Praymer sa Organo ng Demokratikong Kapangyarihang Pampulitika
 8. Rebolusyonaryong Gabay sa Reporma sa Lupa
 9. Gabay sa Pagtatayo ng Demokratikong Gubyernong Bayan
 10. Rebolusyonaryong Hustisya at Hukumang Bayan
 11. Comprehensive Agreement for the Respect of Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL)
 12. Praymer sa Pambansang Minorya
 13. Hinggil sa Ikalawang Dakilang Kilusang Pagwawasto
 14. Manindigan Laban sa Modernong Rebisyunismo para sa Sosyalismo
 15. Hinggil sa Usapin ng Kapayapaan at Usapang Pangkapayapaan
 16. Pakikitungo sa Eleksyong 1998; Memo, Enero 15, 1998
 17. Gabay sa Gawaing Masa

k. Pag-aaral sa mga Isyung Pangkasalukuyan (PADEPA Isyus). Inililinaw sa ilalim ng kategoryang ito ang partikular na mga pagsusuri at panawagan sa pagkilos kaugnay ng iba’t ibang kagyat na isyung panlipunang kinahaharap ng mamamayan. Iniuugnay ng mga pag-aaral na ito ang kasalukuyang mga isyu, pangyayari at kaganapan sa pangkalahatang pagsusuri sa lipunang Pilipino at sa linya at mga tungkulin ng demokratikong rebolusyong bayan. Maituturing na pag-aaral sa PADEPA ang maiikli subalit sistematikong talakayan ng mga artikulo sa ating pahayagang Ang Bayan 

 1. Mga isyu ng Ang Bayan
 2. Mga inilalabas na praymer at pahayag ng rebolusyonaryong kilusan hinggil sa iba’t ibang mga usaping pambansa at internasyunal
 3. Mga pahayag ni Jose Ma. Sison hinggil sa iba’t ibang usapin
 4. Mga isyu sa pakikibakang agraryo
 5. Mga isyu sa kilusang Paggawa
 6. Mga kontra-rebolusyonaryo at kontra-mamamayang iskema ng reaksyun-aryong rehimen (deregulasyon, pribatisasyon liberalisasyon, atbp)
 7. Tungkol sa mga pakana ng imperyalismong US (Balikatan Exercises, “kontra-terorismo”, Vising Forces Agreement, Mutual Logistics Support Agreement, atbp.)
 8. Iba pang isyung sektoral at panlipunan

d. Pag-aaral sa Marxismo-Leninismo-Maoismo (PADEPA MLM). Sa mga pag-aaral sa PADEPA MLM, panimulang pinakikilala sa mga organisadong masa ang mga batayang Marxista-Leninista-Maoistang paninindigan, pananaw at pamamaraan. Kabilang dito ang mga aralin at babasahing nagpapatampok sa wastong rebolusyonaryong aktitud at lubos na paglilingkod sa sambayanan gaya ng Araling Aktibista, pinasimpleng mga bersyon ng mga klasikong sulating MLM hinggil sa iba’t ibang paksa, at ang maikli subalit komprehensibong pag-aaral hinggil sa Partido Komunista ng Pilipinas o ang Kursong Oryentasyon sa Partido (KOP). 

 1. Araling Aktibista
 2. Limang Gintong Silahis
 3. Talambuhay ng mga Dakilang Guro at Lider Komunista (Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao)
 4. Mga Siniping Pangungusap ni Kasamang Mao (Red Book)
 5. Talambuhay ng mga Bayani at Martir ng Rebolusyong Pilipino
 6. Hinggil sa Kontradiksyon ni Mao Zedong
 7. Hinggil sa Praktika ni Mao Zedong
 8. Manipesto ng Partido Komunista
 9. Hinggil sa Istorikong Materyalismo
 10. Hinggil sa Ekonomyang Pampulitika
 11. Saan Nagmumula ang Wastong Ideya? ni Mao Zedong
 12. Mga Artikulo ni Mao Zedong hinggil sa Estilo ng Pamumuno at Paggawa
 13. Mga piling sulatin sa Selebrasyon ng Ika-100 Taonng Kapanganakan ni Mao Zedong
 14. Kursong Oryentasyon tungkol sa Partido Komunista ng Pilipinas 

e. Pag-aaral sa Sari-saring Kontra-rebolusyonaryong Ideya at Paglilinaw Natin sa mga Ito (PADEPA Anti-modernong rebisyunismo at anti-kontrarebolusyon). Inaarmasan ng mga pag-aaral sa kategoryang ito ang masa ng wasto at napapanahong mga paglilinaw upang maipananggalang laban sa iba’t ibang rebisyunista at kontra-rebolusyonaryong black propaganda ng kaaway at sa mapanlinlang na mga linya at pananaw ng rebisyunistang mga taksil. 

 1. Pangmasang bersyon ng paglalagom ng mga rehiyon
 2. Pahayag ng Partido sa ika-28 anibersaryo nito
 3. Pahayag ng Partido sa anibersaryo ng BHB (“Mapulang Pagpupugay…”)
 4. Mga piling pahayag ng Partido sa anibersaryo ng Partido at BHB
 5. Mga Pananagutan sa IPO at Krimen ng mga Kontrarebolusyonaryong Taksil at Ispesyal na mga Ahente sa Psywar ng Rehimeng US-Ramos (Reyes, Kintanar, Tabara, Lagman)
 6. Paglalantad sa kontra-rebolusyonaryong linya ng mga bagong kontra-rebolusyonaryong taksil
  Paglalantad sa sari-saring petiburges at burges na kontra-rebolusyonaryong pananaw.
 7. Laban sa repormismo, popdemismo, NGO-ismo, socdemismo.
  Paglalantad sa imperyalistang linyang anti-komunismo

g. Pagpapalaganap ng Rebolusyonaryong Kultura (PADEPA Kultura). Inililinaw ng mga aralin sa ilalim ng kategoryang ito ang pangangailangan at pamamaraan ng pagsusulong ng rebolusyong pangkultura laban sa dominanteng pyudal, burgis at kolonyal na kultura. Ang mga syentipiko, makamasa at makabayang likhang sining na nakapaloob din sa PADEPA Kultura ay makukulay at interesanteng pagtatampok sa iba’t ibang paksain sa lipunan at rebolusyong Pilipino.

 1. Praymer sa Kultura
 2. Mga isyu ng Ulos
 3. Mga modyul sa palihan sa pagsusulat, dulaan, drowing, atbp.
 4. Mga rebolusyonaryong tula, awit, kwento at iba pang likha na inilalabas sa mga pangrehiyon o pamprubinsyang publikasyon

Itinatakda ng pambansang istandard na kurikulum ng PADEPA na dapat unahin ang pag-aaral sa MKLRP dahil ito ang naglalatag ng pangkalahatang balangkas ng lipunan at rebolusyong Pilipino. Kagyat na isinusunod sa MKLRP ang mga Espesyal na Kursong Masa (Eskum). Dapat unahin ang pag-aaral sa MKLRP dahil mabisang masasapol lamang ang nilalaman ng mga Eskum, laluna ang hinggil sa partikular na mga tungkulin sa demokratikong rebolusyong bayan ng iba’t ibang kilusan sa sektor, kung may nauna nang pag-aaral sa MKLRP na komprehensibong naglilinaw sa layunin at katangian ng DRB. (Tingnan ang paglilinaw sa katangian, layunin at diin ng MKLRP at mga Eskum sa bahaging III).

Matapos pag-aralan ang MKLRP, agad na isusunod ang mga Eskum. Sa mga ispesyal na kursong masa, inuuna ang Ispesyal na Kursong Masa Tungkol sa Kilusang Magsasaka, dahil ito ang batayang kilusang masa sa kanayunan. Kaya   kahit sa grupong pang-organisa ng kabataan at ng kababaihan, at maging sa mga samahang kabataang makabayan at samahang kababaihan, uunahin ang pag-aaral sa kursong ito. Ang bulto ng kabataan at kababaihan sa kanayunan ay magsasaka, at sa gayo’y ang kanilang mga samahan ay bahagi ng kilusang magsasaka. Ang pag-una sa pag-aaral sa Ispesyal na Kursong Masa Tungkol sa Kilusang Magsasaka ay makapaglulugar ng kanilang pagkilos sa sektor sa makauring kilusang kinapapalooban nila.

Kasunod ng pag-aaral sa MKLRP at mga Eskum ang Araling Aktibista (ARAK) na nagsisilbing introduksyon sa mga Marxista-Leninista-Maoistang paninindigan, pananaw at pamamaraan ang kursong ito. Prayoridad sa mga bibigyan ng pag-aaral na ito ang mga aktibista – ang mga komite at grupong pang-organisa at mga namumunong komite ng mga balangay ng mga samahang masa. May mahalagang papel ang naturang kurso sa pagbubuo at pagpapaunlad ng kwerpo ng mga aktibista na magsisilbing katuwang ng Partido sa mabisang pamumuno sa papalawak na baseng masa. Gayunman, kailangang mabigyan ng pag-aaral sa krusong ito ang lahat ng organisadong masa.
Ang MKLRP, mga Eskum at ARAK ang bumubuo sa tinatawag na gulugod na mga kurso at aralin sa kurikulum ng PADEPA.

3. Paano gumagana ang PADEPA? Ano ang makinarya nito?

Ang bawat pambansa-demokratikong organisasyon, ligal man o lihim, ay dapat magbuo ng kwerpo ng instruktor para sa PADEPA na nagsisilbi na ring bag-as ng pangangasiwa sa pang-araw-araw na takbo ng PADEPA.
Hanggang sa kasalukuyan, ang bulto ng gawain ng edukasyong masa ay kinakarga pa rin ng mga yunit at kadre ng BHB. Lubhang kailangan ngayon na makapagpalitaw at makapagsanay ng maraming instruktor mula sa hanay ng mga aktibistang masa na magsisilbing katuwang ng mga yunit ng Partido at BHB sa mga larangang gerilya para sa ibayong pagpapasigla ng rebolusyonaryong edukasyong masa. Ang Komiteng Larangan ay maaaring magtayo ng Makilos na Pangkat Padepa (MPP) para matugunan ito. (Tingnan ang Apendiks 1- Memo hinggil sa Makilos na Pangkat Padepa)

Sa mga baryong nakatayo na ang mga komiteng pang-organisa (KP) o ganap na samahang masa (GSM), ang mga komite sa edukasyon ang maaaring paganahing makinarya ng Padepa. Ang mga ito ang magsisilbing bag-as ng pangangasiwa sa pang-araw-araw na takbo ng PADEPA sa kani-kanilang saklaw ng responsibilidad. Dapat bigyan ng pagsasanay sa instruksyon ang mga kagawad nito upang magampanan nila ang kanilang gawain nang may kumpyansa. Kailangang magsanay rin ng iba pang instruktor para may malalim na balon ng mga instruktor.

Bahagi ng mga gawain sa pagpapagana sa PADEPA ang pagpapalaganap ng mga rebolusyonaryong babasahin at pagpaparami ng mga ito batay sa pangangailangan. Maaaring mag-organisa ng mga grupo para sa reproduksyon ng babasahin at pamamahagi ng mga ito. Kailangang pangasiwaan ang pagtitipon ng pondo para sustentuhan ang mga pangangailangan sa edukasyon mula sa kontribusyon o pagbebenta ng mga babasahin.

0 | 1 | 2 | 3 | 4