Ang Neoliberal" na Globalisasyon at ang lumalalang Krisis sa Ekonomya sa Pilipinas

Salamat sa inyong pag-iimbita sa akin na magsalita tungkol sa patakaran ng "neoliberal" na globalisasyon at sa lumalalang krisis sa ekonomya sa Pilipinas sa okasyon ng ika-31 anibersaryo ng pagkakatatag ng League of Filipino Students (LFS). Binabati ko ang LFS sa Baguio City sa mga nakamit nitong tagumpay. Pinahahalagahan ko ang kooperasyon ng LFS sa Anakbayan, Konseho ng Mag-aaral ng Pamantasang UP Baguio, Nationalist Corps (Kwerpong Makabansa) at Politically Inclined Students (Mga Mag-aaral na May-hilig sa Pulitika) sa pagdaraos ng mahalagang porum na ito.

"Neoliberal" na Globalisasyon

Una sa lahat, hayaan ninyong ipaliwanag ko kung ano ang kahulugan ng patakaran ng "neoliberal" na globalisasyon. Isa itong patakaran ng panlilinlang, na maling naglalarawan sa monopolyong kapitalismo bilang "malayang pamilihang" kapitalismo. Pinagtibay ito mula noong 1980 para diumano'y lutasin ang problema ng istagplasyon, ang penomenon ng istagnasyon at implasyon na nagsasabay, at ang bisyosong ikid kung saan ang pagtatangkang lutasin ang alinman sa mga ito ay nagpapalala sa isa pa.

Sa pagtutulak ng patakaran, tinukoy nina Reagan at Thatcher ang interbensyong Keynesian at sosyal-demokratikong estado bilang saligang ugat ng istagplasyon dahil lumilikha ito ng implasyon sa sahod at "sobra-sobrang" gastusing panlipunan. Kung gayon, itinaguyod nila ang pagpapagana nang husto sa "malayang pamilihan" at pagbibigay sa monopolyong burgesya at dambuhalang mga korporasyon ng lahat ng pagkakataon para makapagpalitaw ng mga rekursong kapital, walang sagkang makapagkamal ng tubo at makakuha ng malalaking bawas sa buwis para diumano'y paunlarin ang ekonomya, makalikha ng mga trabaho, at mabawasan ang pagiging "dependyente" ng anakpawis sa gubyerno.

Upang makamit ang layuning "neoliberal" o "malayang pamilihan", naglunsad ang mga imperyalistang estado sa pangunguna ng US, ng walang tigil na pag-atake sa mahihigpit na ipinaglabang karapatan ng uring manggagawa sa seguridad sa trabaho, sa organisasyong unyon at sa mga benepisyong panlipunan. Pinababa ang antas ng pasahod. Sa kalakhan, ang pultaym na regular na trabaho ay hinalinhan ng mga trabahong partaym. Binawasan o tinanggal ang di tuwirang mga sahod na maaaring nasa anyo ng segurong panlipunan, segurong medikal, mga benepisyong pang-edukasyon at mga serbisyong panlipunan. Walang tigil na bumabagsak ang tunay na kita ng uring manggagawa.

Gayunman, binigyan ng lahat ng pagkakataon ng patakarang "neoliberal" ang mga bangko at empresang multinasyunal ng monopolyong burgesya para sa akumulasyon ng kapital at pagkakamal ng tubo sa pamamagitan ng liberalisasyon ng pamumuhunan at kalakalan, pribatisasyon ng mga tungkulin at asset ng estado, deregulasyon sa kapinsalaan ng anakpawis, kababaihan, kabataan at embayronment, at denasyunalisasyon ng mga ekonomya ng mga atrasadong bayan.

Ayon sa "mga neoliberal" o "mga tagapagtaguyod ng malayang pamilihan", maling gamitin ang tuwirang kamay ng estado para sa pagtatamo ng kaunlarang pang-ekonomya at sa pagtitiyak ng kagalingang panlipunan. Gayunman, wastung-wasto na ipamahagi ang mga rekurso ng estado, mga kontrata ng estado, mga subsidyo, seguro sa pamumuhunan at mga eksempsyon sa buwis sa mga dambuhalang korporasyon, at gayundin, na magsagawa ng pinabilis na gastusing militar. Hindi sa kagalingang panlipunan, pero oo sa kagalingang pangkorporasyon. Hindi sa gastusing panlipunan, pero oo sa gastusing militar.

Hindi naintindihan ng "mga neoliberal" ang esensyal na punto tungkol sa problema ng istagplasyon. Nang lumitaw ito noong dekada 1970, ito ay dahil nagrekonstruksyon sa ilalim ng planong Marshall ang Germany at Japan na nawasak noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig at muli na namang sinaklot ang lahat ng mga kapangyarihang imperyalista ng seryosong krisis sa labis na produksyon bunga ng kompetisyon at pagkakamal ng tubo sa kapinsalaan ng mga manggagawa. Pinabababa ng lahat ng kapitalistang ekonomya ang antas ng pasahod upang maksimisahin ang tubo at kontrahin ang bumababang tantos ng tubo sa proseso ng pagpapalawak ng produksyon. Kasabay nito, pinangunahan ng US ang pagsasagawa ng implasyunaryong mga aktibidad, kabilang ang napakalaking pag-agos ng mga dolyar ng US tungo sa ibayong dagat, pandaigdigang deployment ng mga pwersang militar ng US at digmang agresyon sa Indotsina.

Ang krisis ng labis na produksyon ay laging batayan ng krisis ng kapitalistang sistema ng US at ng daigdig. Sa pamamagitan ng pagpapababa ng sahod para maksimisahin ang tubo, di sinasadyang pinakikitid ng monopolyong burgesya ang pamilihan para sa mga produkto ng lumalawak na produksyon. Nagiging lantad ang krisis ng labis na produksyon kapag hindi maibenta ang malalaking imbak ng mga produkto, kinakailangang bawasan ang produksyon at pinatatalsik sa trabaho ang mga manggagawa.

Sa magkakasunod na dekada, mula noong huling bahagi ng dekada 1960, mas lumala ang krisis ng labis na produksyon, mas nagiging mahirap ang mga problema ng disempleyo at implasyon, at sa katunayan, istagnant ang tantos ng paglago. Pero mula nang opisyal na pagtibayin ang patakarang "neoliberal", ang panlilinlang upang maikubli ang mga suliranin sa ekonomya ay ang pagpapalaki ng suplay ng salapi at pagpapadali ng pautang para sa mga dambuhalang korporasyon at para sa mga tagakonsumo sa napakalaking pamilihan ng Amerika. Bunga nito, nasasaksihan natin ngayon ang isang gahiganteng krisis sa pinansya na nilikha ng US.

Ang mamamayan ng daigdig ang bumubuhay sa US, at nagagawa ito ng US sa pamamagitan ng pang-aabuso sa tiwala sa dolyar ng US bilang pananalaping pandaigdig. Humihina ang industriya nito dahil sa maramihang pag-iimport ng mga produktong pangkonsumo mula sa Silangang Asya. Dumaranas ito ng mga depisit sa kalakalan at nagiging pinakamalaking mangungutang ng daigdig. Lumalaki rin ang mga depisit sa badyet at ang utang panloob nito dahil sa mabilis na pagpapalaki ng gastusin para sa mga kontrata sa produksyong militar at pandaigdigang deployment ng mga pwersang militar, laluna sa Iraq at Afghanistan.

Hindi lamang ang gubyernong pederal ng US ang baon sa utang kundi maging ang dambuhalang mga korporasyon at mga sambahayan. Lahat sila'y hindi makabayad ng kanilang mga utang at siyang mayor na salik sa kasalukuyang krisis sa pinansyang sumasaklot hindi lamang sa ekonomya ng US kundi maging sa buong ekonomya ng daigdig. Dalawang ulit nang nabiktima nang malakihan ang mga sambahayan ng US mula noong 1995 sa pamamagitan ng mga manipulasyon sa pautang at pinansya.

Una, ipinuhunan ng mga manedyer ng pananalapi ang mga pension fund ng mga manggagawa ng US sa high-tech bubble na nagtagal hanggang sa pumutok ito noong 2000. Inakit ang mga sambahayan ng US na bumili ng mga sapi sa minimum na tubo. Di bababa sa 40 porsyento sa kanila ang gumawa nito. Matapos nito, sa mas masaklaw na paraan, hinikayat ang mga sambahayan ng US na bumili sa pamamagitan ng utang sa housing bubble na nagsimulang pumutok noong 2006. Binalangkas ng "neoliberal" na mga tagagawa ng patakaran at manedyer ng ekonomya ng US ang housing bubble para mabigyan ang mga sambahayan ng US ng artipisyal na mapagkukunan ng karagdagang pautang para sa konsumo, at sa gayon ay napanatili ang kanilang papel bilang pinakamalaking pamilihang pangkonsumo ng daigdig sa kabila ng paghina ng industriya at regular na empleyo sa US.

Gayunman, inilantad ng mortgage meltdown sa US, na naging kapuna-puna mula noong nakaraang taon, hindi lamang ang mabuway na sistema sa pinansya ng US, kundi maging ang epidemya sa pinansya na ikinalat ng US sa buong daigdig. Inirepake ng mga bangko ng US at mga hedge fund, kasabay ng Fannie May (Federal National Mortgage Association) at Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage Association), ang dalawang pinakamalalaking mortgage bank na suportado ng estado, ang di masingil na mga sangla bilang mga sanglang utang na may kolateral at securities na suportado ng mga asset, at ibinenta ang mga ito sa pinakamalalaking bangko sa iba't ibang bayan. Hindi lamang nalantad ang mortgage meltdown, kundi ang buong saklaw ng krisis sa ekonomya at pinansya sa US at sa daigdig.

Ang kasalukuyang krisis sa pinansya na pinakamasahol mula noong Malaking Depresyon ay nagresulta sa paghihigpit ng pautang, sa resesyong pang-ekonomya sa mga imperyalistang bayan, at sa depresyon sa pandaigdigang saklaw. Ang atrasadong mga bayan ay binibiktima ng paghihigpit ng pautang at pagliit ng mga order mula sa mga imperyalistang bayan para sa hilaw na materyales at mga malamanupaktura.

Sa kabila ng pandaigdigang depresyong pang-ekonomya, nakakita ng mga paraan ang ilang sektor sa mga imperyalistang bayan para magkamal ng superganansya at makalikha ng ilusyon ng positibong tantos ng paglago sa mga imperyalistang bayan at maging sa pandaigdigang saklaw. Ang mga ito ay ang mga dambuhalang korporasyon sa panggatong at pagkain, na siyang pinakasaligang mga pangangailangan ng lahat ng bayan. Nakapagdudulot ang mga ito ng kakila-kilabot at di mabatang paghihirap sa mamamayan ng daigdig, laluna iyong nasa atrasadong mga bayan.

 Epekto sa Pilipinas

Dahil isang bayang malakolonyal at malapyudal na bayan na nakapailalim sa paghaharing dayuhan at pyudal, ang Pilipinas ay may isang ekonomya at lipunang saklot ng likas at kronikong krisis. Ang tanging paraan para wakasan nito ang di maunlad na agraryo, pre-industriyal at malapyudal na katangian ng ekonomya ay ang pagsasagawa ng pambansang industriyalisasyon at reporma sa lupa. Dati nang pinigilan ang mga ito ng Keynesian na patakarang piskal na inisponsor ng World Bank na itaguyod ang pagtatayo ng impraistruktura upang maglingkod sa produksyon at komersyo ng hilaw na materyales.

Ang kasalukuyang patakaran ng "neoliberal" na globalisasyon sa denasyunalisasyon, liberalisasyon, pribatisasyon at deregulasyon ay ibayong higit na agresibo sa paghadlang sa kaunlarang industriyal at reporma sa lupa. Sa ilalim ng patakarang ito, lalong lumalim ang pagiging atrasado ng ekonomya ng Pilipinas at lalong nabulok kaysa dati at naging mas bulnerable sa lumalalang krisis ng pandaigdigang sistemang kapitalista.

Ipinataw ng US sa Pilipinas ang patakarang "neoliberal" sa pamamagitan ng mga papet nito. Partikular na pinagbabawalan nito ang mga lider ng reaksyunaryong gubyerno na itaguyod ang susing papel ng estado sa pagpapakilos sa mamamayan at mga rekurso sa ekonomya para sa pambansang industriyalisasyon at reporma sa lupa. Ang kambal na layuning ito ay dapat diumanong pagpasyahan ng pamilihan sa halip na ng estado at ng mamamayan. Sa ilalim ng impluwensya ng "neoliberalismo", mas madalas na magsalita ang papet na mga lider sa Pilipinas tungkol sa "malayang pamilihan" kaysa "kaunlaran" bilang kaunlarang industriyal na suportado ng estado.

Sa aktwal, ang mga salitang "malayang pamilihan" ay ginagamit para mangahulugan ng pagpapantay sa larangan ng kompetisyon sa pamamagitan ng mga buldoser ng mga dayuhang monopolyo at pagpipison sa mamamayan sa lupa. Ang salitang "kaunlaran" ay pinakitid upang mangahulugan ng pagtatayo ng impraistruktura sa pamamagitan ng paggamit ng mabibigat na pasaning dayuhang pautang at dayuhang suplay gaya niyong sa panahon ng rehimeng Marcos. Mula sa rehimeng Aquino hanggang sa sumunod na mga rehimen, na nagtambol ng liberalisasyon sa kalakalan, walang nagpabalat-bunga man lamang sa isang matatag at komprehensibong kaunlarang industriyal, sa pamamagitan ng kooperasyon ng estado at ng mga negosyanteng Pilipino.

Pinakitid ng konstitusyong 1987 ng reaksyunaryong estado ang reporma sa lupa tungo sa isang transaksyon ng "malayang pamilihan", kung saan boluntaryong ibinebenta ng panginoong maylupa ang kanyang lupa, at humihingi ng kasalukuyang presyo sa pamilihan o nag-aalok ng opsyon sa pamamahagi ng mga sapi. Isinantabi ang prinsipyo ng interbensyon ng estado para makamit ang katarungang panlipunan, gaya ng ekspropriyasyon ng mga lupain ng mga panginoong maylupa para sa abot-kayang redistribusyon sa mga kasama. Mapangutyang pinagpayuhan ang mga walang-lupang nagsasaka na kung nais nilang mag-ari ng sariling lupa, malaya silang bumili kahit ng isang piraso ng Forbes Park, o bumili ng mga sapi mula sa Hacienda Luisita ni Cory Aquino, o mula sa alinman sa maraming mga korporasyong pang-agrikultura ng kanyang pinsan na si Danding Cojuangco.

Sa ilalim ng rehimeng Ramos, ang tinaguriang medium term development program ay hindi nagtaguyod sa pambansang industriyalisasyon at reporma sa lupa. Pero itinulak nito ang denasyunalisasyon ng ekonomya para mabiyayaan ang dayuhang mga monopolyo at malalaking komprador. Nilabag nito ang mga prinsipyo ng soberanya sa ekonomya at pangangalaga sa pambansang patrimonya. Inalis nito ang mga restriksyon sa dayuhang mamumuhunan sa pagbabangko, pagmimina, agrikultura, panloob na kalakalan at iba pang tipo ng mga empresa. Hinayaan nito ang walang restriksyong pagdaloy ng dayuhang kapital papasok at papalabas ng bayan at ang pagtatabi ng malalaking komprador na mga eksporter ng dayuhang salapi sa ibayong dagat. Lubhang pinaaga nito ang iskedyul na itinakda ng WTO para sa pagbababa ng taripa sa lahat ng tipo ng mga produkto.

Napakalaking lokal na utang publiko at utang panlabas ng reaksyunaryong gubyero para sa impraistruktura, laluna sa batbat ng katiwalian na mga proyekto sa paglikha ng koryente na ipinagkaloob sa dayuhang mga kumpanya. Walang-habas itong nagpribatisasyon, at ibinenta ang mga asset ng estado at primera klaseng lupang publiko sa dayuhang mamumuhunan upang ipantakip sa mga depisit sa kalakalan at sa pinansya. Lumikha ito ng boom sa pribadong konstruksyon ng mga tore na pang-upisina at residensyal at mga palaruan ng golf sa pamamagitan ng mga dayuhang pautang na komersyal, at tinangkilik ang pagpapalawak ng malamanupakturang may mababang dagdag na halaga ng mga produktong pangkonsumo sa ilalim ng pagtatangkilik ng dambuhalang mga korporasyon at mga empresa ng malalaking komprador, na ang mga utang panlabas ay ginagarantiyahan ng estado.

Pinasinungalingan ng krisis sa pinansya ng 1997 ang tagumpay sa ekonomya na ipinangalandakan ng rehimeng Ramos. Pagdating ng panahong naging presidente si Estrada, bangkrap na ang reaksyunaryong gubyerno, at said na ang dayuhang pautang hanggang sa antas na napilitan siyang tugunan ang kanyang kasibaan sa katiwalian sa pamamagitan ng pagtanggap ng suhol mula sa huweteng, at paggamit sa mga pondo sa social security ng gubyerno at pribadong empleyado para sa pinakamaruruming negosyo. Nauwi siya sa pamamalimos ng pautang para sa impraistruktura mula sa Japan, na naghahangad na makakuha ng labis-labis na mga pribilehiyo sa kalakalan at pamumuhunan.

Nang si Arroyo naman ang nasa pwesto, inulit niya ang walang-habas na pangungutang na panloob at panlabas, at ang bugso ng pagpapatupad ng "neoliberal" na patakarang pang-ekonomya na malakas niyang itinulak bilang senador. Mahigpit na itinaguyod ng mga imperyalista ang isa pang bugso ng maluwag na pautang alinsunod sa "neoliberal" na kasabihan na nilulutas ang mga suliranin sa ekonomya at pinansya sa pamamagitan ng pagsalok ng pera mula sa bangko sentral tungo sa mga helicopter para ipambuhos naman nito sa suliranin.

Sa ilalim ng "neoliberal" na patakarang pang-ekonomya, ang malakolonyal at malapyudal na katangian ng Pilipinas ay lumalala at lumalalim dahil sa kawalan ng pambansang industriyalisasyon at reporma sa lupa, sa walang sagkang kalayaan ng dayuhang mga monopolyo na itambak ang kanilang labis na mga produkto at pumiga ng superganansya, sa walang patid na akumulasyon ng lupa ng mga panginoong maylupa at korporasyon, sa burukratikong korapsyon, sa paglilimita sa bayan na lumikha lamang para sa eksport ng mga hilaw na materyal at mga produktong bahagyang naproseso, sa palaki nang palaking pangkalakalan at piskal na depisit, at sa laging lumalaking utangpanlabas.

Gaya ng rehimeng Ramos, mariing iginigiit ng rehimeng Arroyo ang denasyunalisasyon ng ekonomya. Napakarami ng mga pagtatangka nito na susugan ang konstitusyong 1987 upang maalis sa mga probisyong pang-ekonomya ang mga rekisito at restriksyong pambansa sa mga dayuhang mamumuhunan. Anu't anuman, itinulak nito ang karagdagang batas, gayundin mga tratadong multilateral at bilateral, at mga kasunduang ehekutibo para itaguyod ang liberalisasyon ng pamumuhunan at kalakalan pabor sa mga dayuhang mamumuhunan sa kapinsalaan ng soberanyang pang-ekonomya, ng pambansang patrimonya, ng anakpawis, at ng embayronment.

Pinayagan nito ang pagtatambak ng dayuhang sarplas na manupaktura at mga produktong pang-agrikultura sa bayan, at sa gayon, pinapanghina at winasak ang panloob na produksyon ng mga ito. Ipinagpatuloy nito ang pribatisasyon ng mga asset ng estado at mga lupang publiko. Ibinenta ang mga ito sa mga dayuhang korporasyon at sa mga kroni. Inuk-ok o inikutan ang mga batas na nangangalaga sa mga manggagawa, kababaihan, kabataan at embayronment sa "neoliberal" na diwa ng deregulasyon upang magkamal ng tubo ang mga dayuhang monopolyo at malalaking komprador.

Walang pigil ang depisit na paggagasta at lokal na pangungutang ng rehimeng Arroyo, pangunahin para sa layunin ng pagkakamal ng tubo ng mga imperyalista at malalaking komprador, burukratikong korapsyon, at konsumo ng nakatataas na uri. Napupunta ang mga istadistika ng mga ito sa balighong laro ng paglikha ng ilusyon na may taunang tantos ng paglago ng ekonomya. Pinalalabas na mga salik ng kaunlaran ang kontra-produktibong mga aktibidad at pangungutang na bumabangkrap sa estado at sa ekonomya . Kahit na bangkrap at bagsak ang ekonomya, nagbibigay ang rehimeng Arroyo ng pinakamalaking prayoridad sa pagseserbisyo sa utang panlabas at pinalalaki ang pasaning buwis ng sambayanan.

Umaapaw ang katapatan ng rehimeng Arroyo sa kanyang mga among imperyalista. Gayunman, kaharap nito ngayon ang malulubhang problemang likha ng krisis ng kapitalistang sistema ng US at ng daigdig. Humigpit ang internasyunal na pautang. Lumiit ang mga panlabas na order para sa hilaw na materyales at mga malamanupakturang pangkonsumo. Mas masahol pa, umaalagwa ang presyo ng panggatong at mga import na pagkain. Ang dambuhalang mga kumpanya ng langis at pagkain ay naglubid ng mga kasinungalingan sa midya na may kakulangan ng panggatong at pagkain para tumiba nang husto sa "malayang pamilihan".

Walang ginagawa ang rehimen para rendahan ang mga dayuhang monopolyo sa walang-tigil na pagtataas ng presyo ng langis at pagpapalobo sa presyo ng lahat ng pangunahing bilihin. Dahil napakatagal nang nakapailalim sa patakaran ng liberalisasyon ng kalakalan, pinayagan nito ang pagtatambak ng bigas mula sa ibayong dagat at sa gayon, winasak ang lokal na produksyon ng bigas. Ginawa nitong numero unong importer ng bigas sa daigdig ang Pilipinas. Naging ganap na tanga ito sa pagkabigong magbuo ng sariling reserbang imbak ng bigas, at sa gayon, kinailangang bumili ng bigas mula sa pandaigdigang pamilihan sa panahong lumolobo ang presyo.

Ang mga Tungkulin ng mga Estudyanteng Pilipino

Ang ekonomya ng Pilipinas ay bumubulusok mula sa isang antas ng krisis at depresyon tungo sa isa pa. Pinahihirapan ang mga estudyanteng Pilipino ng mabilis na tumataas na halaga ng pag-aaral at pamumuhay, at kailangang umangkop sa maraming problemang nagmumula sa pang-aapi at pagsasamantala ng dayuhang monopolyong kapitalismo, katutubong pyudalismo at burukratang kapitalismo sa buong sambayanan.

May mahigpit at malaking kahalagahan para sa League of Filipino Students at lahat ng iba pang patriyotiko at progresibong organisasyong ng kabataan na pukawin, organisahin at pakilusin nang milyun-milyon ang masang estudyante. Kailangang ninyong magkaisa at makibaka laban sa "neoliberal" na globalisasyon at lahat ng iba pang nakapipinsalang patakaran ng imperyalismo at lokal na reaksyon. Ang mga ito ay nakapipinsala sa inyo bilang mga estudyante at kabataan dahil kaharap ninyo ngayon hindi lamang ang kasalukuyang tumataas ng halaga ng pag-aaral at pamumuhay kundi maging ang madilim na hinaharap ng disempleyo sa bulok na naghaharing sistemang higit na binabatbat ng krisis.

Kailangan din ninyong labanan ang digma ng teror na isinusulsol ng US. Ito ay nasa anyo ng terorismo ng estado at tuwirang interbensyong militar ng US sa Pilipinas, at mga digma ng agresyon ng US sa Iraq, Afghanistan at iba pang dako. Ang karahasang pinakawalan ng US sa lahat ng dako ng daigdig ay naglalayong pwersahin ang mga mamamayan na magpailalim sa pagsasamantala. Kalangkap ito ng "neoliberal" na globalisasyon. Ang imperyalismong US ang nasa likod ng garapalan at sistematikong paglabag ng rehimeng Arroyo at ng mga armadong galamay nito sa mga karapatang tao. Maaasahan natin ang pagpapatindi ng pagsasamantala at pang-aapi, sa ilalim ng isinusulsol ng US na patakaran ng globalisasyong "malayang pamilihan" at pandaigdigang digma ng teror ng US.

Kailangan ninyong sumanib sa malawak masa ng sambayanang Pilipino sa pakikibaka para sa pambansang pagpapalaya at demokrasya laban sa imperyalismong US at lokal na nagsasamantalang mga uri. Kailangan ninyong isagawa ang lahat ng posible at kinakailangang anyo ng pakikibaka para isulong ang rebolusyonaryong adhikain. Maihahanda at maisusulong natin ang sosyalistang rebolusyon sa pamamagitan lamang ng pagkukumpleto ng bagong demokratikong rebolusyon, sa pamamagitan ng matagumpay na pagkukumpleto sa di tapos na rebolusyong Pilipino na pinasimulan ng ating mga rebolusyonaryong ninuno. Lubos ang umaasa ang sambayanan sa kabataang Pilipino bilang isang matatag at militanteng pwersa para sa rebolusyonaryong pagbabago.