Sa mga pag-aaral sa ilalim ng PADEPA MLM, panimulang ipinakikilala sa hanay ng organisadong masa ang mga batayang Marxista-Leninista-Maoistang paninindigan, pananaw at pamamaraan. Kabilang dito ang mga aralin at babasahing nagpapatampok sa wastong rebolusyonaryong aktitud at lubos na paglilingkod sa sambayanan gaya ng Araling Aktibista, pinasimpleng mga bersyon ng mga klasikong sulating MLM hinggil sa iba’t ibang paksa, at ang maikli subalit komprehensibong pag-aaral hinggil sa Partido Komunista ng Pilipinas o ang Kursong Oryentasyon sa Partido (KOP). 


arak1. Araling Aktibista
; Ikalawang Edisyon, 1999

Ang Araling Aktibista ay para sa lahat ng organisadong masa na nakapag-aral na ng Maikling Kurso sa Lipunan at Rebolusyong Pilipino. KLRP. Pero prayoridad at kailangan itong ibigay sa mga aktibistang nasa mga komiteng pang-organisa at grupong pang-organisa at may karanasan na sa pagkilos sa rebolusyonaryong kilusan, sa kanayunan man o sa kalunsuran. Mahalaga ito sa pagbubuo ng matatag na gulugod at ubod ng pamumuno sa mga rebolusyonaryong samahan at kilusang masa.

dakilang guro2. Mga Dakilang Guro

"Mahalagang pag-aralan ang buhay ng mga dakilang gurong komunista, sina Karl Marx, Frederik Engels, Vladimir Lenin, Joseph Stalin at Mao Zedong. .... Ipinamalas ng kanilang buhay ang walang hanggang pagpapahalaga sa kanilang pagtataguyod ng proletaryong rebolusyon, at sa kanilang gabundok na pagmamalasakit sa lahat ng kasamang rebolusyonaryo at mamamayan. Tayong naniniwala sa proletaryong rebolusyon at mga Komunista ay dapat matuto sa kanila."

kategorya33. Kursong Oryentasyon sa Partido

Ang Kursong Oryentasyon sa Partido ay para sa mga aktibistang masa at Pulang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan na nirereklutang maging kandidatong kasapi ng Partido Komunista ng Pilipinas. Layunin nitong bigyan ng inisyal na pag-unawa ang mga bagong nirerekluta tungkol sa saligang katangian, prinsipyo, patakaran, linya at programa ng Partido. Mmakakatulong ang KOP para maihanda sila sa paggampan ng mga tungkuling pampartido at mahusay na makaangkop sa mga tuntuning pang-organisasyon sa loob ng kolektibo.

Mao3. Parangal sa Dakilang Komunistang si Mao Zedong; Amado Guerrero; 1976

"Si Kasamang Mao Zedong ay kabilang sa walang kamatayang samahan ng mga dakilang komunistang lider – sina Marx, Engels, Lenin at Stalin. Komprehensibo at buong talino niyang minana, ipinagtanggol at pinaunlad ang Marxismo-Leninismo. Inilapat niya ang unibersal na teorya ng rebolusyonaryong proletaryado sa kongkretong praktika ng rebolusyong Tsino at nagkamit ng matutunog na tagumpay na may pandaigdigang istorikong kahalagahan"