0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Maikling Kurso sa Lipunan at Rebolusyong Pilipino

Mga Paunang Salita

Pambungad

 1. Mayaman ang Pilipinas Pero Naghihirap ang Sambayanang Pilipino

 2. Ang Kasaysayan ng Pilipinas ay Kasaysayan ng Tunggalian ng Iilang Naghaharing Uri at ng Malawak na Masang Inaapi at Pinagsasamantalahan

 3. Ang Inperyalismong US, Pyudalismo at Burukratang Kapitalismo ang mga Ugat ng Kahirapan ng Sambayanang Pilipino

 4. Demokratikong Rebolusyong Bayan ang Tanging Solusyon sa mga Pundamental na Problema

Talasalitaan

 


Paunang Salita sa Ikatlong Edisyon

Ang paglalabas ng ikatlong edisyong ito ng Maikling Kurso sa Lipunan at Rebolusyong Pilipino (MKLRP) ay bahagi ng napapanahong mga pagtugon sa patuloy na pagpapalaganap, pagpapasigla at pagpapaunlad ng rebolusyonaryong gawain sa edukasyong pampulitika ng pambansa-demokratikong kilusan.  Itinuturing ang MKLRP bilang pinakabatayan at unang kursong masang pinag-aaralan mula sa kurikulum ng Pambansa Demokratikong Paaralan o PADEPA. Samantalang masaklaw nitong inilalahad ang pundamental na kalagayan at katangian ng lipunang Pilipino at ang demokratikong rebolusyong bayan, inilalatag rin nito ang pangkalahatang konteksto at batayan ng pagaaral sa iba pang kasunod na maiikling kurso tulad ng sa kilusang magsasaka, kilusang kabataan at kilusang kababaihan. 

Sa praktikal na pagtupad ng MKLRP sa makabuluhang papel nito sa kabuuang balangkas ng sistematikong edukasyong pampulitika, napakahalaga ng mga pagsisikap tungo sa tuluy-tuloy na pagsisinop nito. Mahalaga na sa tuwina’y maagap na makasabay ang kurso sa pagsasalarawan sa pinakahuling mga pangkasaysayang kaganapan at tunguhin sa lipunan at rebolusyong Pilipino. Kaugnay nito, idinadagdag pangunahin sa edisyong ito ang mga sumusunod:

 1. ilang susog kaugnay ng mayor na mga patakaran ng nagdaang mga rehimen nina Aquino at Ramos;
 2. mga seksyon hinggil sa pinatalsik na rehimeng Estrada at sa kasalukuyang rehimeng Macapagal-Arroyo;
 3. mga bagong datos sa ibayo pang pagpapatunay at pagpapatingkad sa pagsusuri hinggil sa malakolonyal at malapyudal na katangian ng lipunang Pilipino, kasama na ang bagong mga termino sa talasalitaan;
 4. at ang punto hinggil sa nasyunalisasyon sa lupa bilang bahagi ng tungkulin ng demokratikong rebolusyong bayan sa larangan ng ekonomya.

Liban sa nabanggit na mga pagdaragdag, kininis din sa kasalukuyang edisyon ang pormulasyon ng ilang konsepto at pangungusap. Gayundin, nilinis ang ilang kamaliang tipograpikal mula sa ikalawang edisyon. Samantala, sinikap pang paramihin ang mga ilustrasyon at paunlarin ang gayak o lay-out ng aklat bilang anyaya at agapay sa mga mambabasa, laluna ang mula sa hanay ng uring anakpawis.

Basahin natin at pakahalagahan ang MKLRP. Pag-aralan natin ang lipunan at rebolusyong Pilipino at ituro ito sa pinakamalawak na masa ng sambayanan.

Pambansang Kagawaran sa Edukasyon
Paaralang Primarya ng Partido
Marso, 2005 

 

Paunang Salita sa Ikalawang Edisyon

Inilalathala ang ikalawang edisyon ng Maikling Kusro sa Lipunan at Rebolusyong Pilipino (MKLRP) bilang ambag sa kasalukuyang kabuuang diin sa pagrekober, pagpapalawak at pagkokonsolida sa baseng masa ng rebolusyon laluna sa hanay ng masang anakpawis. Ang kapabayaan sa gawaing masa sa nakaraan ay nangahulugan din ng malaking kapabayaan sa sistematikong edukasyong pampulitika. Kahit sa rurok ng lawak at lakas na inabot ng organisadong baseng masa ng rebolusyon sa kanayunan at kalunsuran noong 1985, di-hamak na malayong nahuhuli ang edukasyong pampulitika.

Sa muling pagpaparami ng mga teksto ng kursong masa para sa pagpapalaganap at pagpapasigla ng edukasyong pampulitika, minabuti ng Paked-Pangkahatang Kalihiman na amyendahan na rin ang dating mga teksto ng mga kursong masa.

Sa ikalawang edisyon ng MKLRP pansinin ang sumusunod na mga pagbabago:

 1. Binago ang pagkakasunud-sunod ng mayor na mga bahagi ng kurso. Inuna ang pagtalakay sa kasaysayan ng Pilipinas kaysa sa pagtalakay sa tatlong saligang suliranin ng sambayanang Pilipino. Sa gayon, agad nang nailalatag ang istorikong ugat ng tatlong saligang suliranin ng sambayanang Pilipino.
 2. Idinagdag ang seksyon tungkol sa pagbagsak ng diktadurang Marcos at ang mga seksyon tungkol sa rehimeng Aquino at kasalukuyang rehimeng Ramos. Ginamit na rin ang pinakahuling mga datos tungkol sa kalagayan ng lipunang Pilipino.
 3. Binuo ang seksyon sa pagtalakay sa mga uri sa bahaging Demokratikong Rebolusyong Bayan.
 4. Ginawang mas malinaw ang ilang pormulasyon at presentasyon ng sagot sa ilang mga tanong.
 5. Nagpalawig sa ilang bahagi ng Demokratikong Rebolusyong Bayan Ang MKLRP ay makatatayo  bilang nagsasariling kurso sa pag-aaral. 

Kaalinsabay, dinisenyo ito bilang bahagi ng kurikulum sa sistematikong edukasyong pampulitika na kinapapalooban ng iba pang maiikling kurso para sa mga rebolusyonaryong pwersa. Bilang bahagi ng kurikulum sa sistematikong edukasyong pampulitika, ang MKLRP ay dapat ibigay nang una sa iba pang maiikling kurso. Dahil pinapaksa nito ang kabuuang kalagayan ng lipunang Pilipino at ang demokratikong rebolusyong bayan agad na nailalatag nito ang kabuuang konteksto at batayan ng pag-aaral sa iba pang kasunod na maiikling mga kurso sa pag-aaral tulad ng maikling kurso para sa kilusang magsasaka, kilusang kabataan, kilusang kababaihan at iba pa. Kung mauunang pag-aralan ang MKLRP kaysa sa iba pang maiikling kurso maiiwasan ang tendensyang kumitid sa partikular na konteksto lamang ang pag-aaral sa mga kurso para sa mga sektoral na kilusan. 

Mainam na isanib sa pag-aaral sa MKLRP ang pag-aaral sa Isinalarawang Lipunan at Rebolusyong Pilipino upang masuplementuhan ng biswal at pagaanin ang pag-aaral, laluna sa hanay ng masang anakpawis.

Patuloy nating paunlarin ang kurso. Sa proseso ng pagdaraos ng mga pag-aaral, mas makikita natin kung paano higit pang maiaangkop ito sa kalagayan at mga pangangailangan ng mga mag-aaral. Kailangang kolektibong matasa ang bawat pag-aaral, at pana-panahong malagom ang karanasan dito. Hinihiling namin ang mga obserbasyon, puna at mungkahi ng mga mambabasa, mag-aaral at instruktor.

Pambansang Kagawaran sa Edukasyon
Pangkalahatang Kalihiman
Abril 1996

 

Paunang Salita sa Unang Edisyon

Ang Maikling Kurso sa Lipunan at Rebolusyong Pilipino ay naglilinaw sa kalagayan ng Pilipinas at mamamayang Pilipino, tatlong pundamental na problema ng lipunang Pilipino, kasaysayan ng sambayanang Pilipino, at demokratikong rebolusyong bayan.  Sinasagot nito ang mga kwestyong: Ano ang kalagayan at mga problema ng sambayanang Pilipino?, Ano ang mga pinagmulan sa kasaysayan ng mga problemang ito?, at Paano natin babaguhin ang kasalukuyang lipunang Pilipino?

Ang kursong ito ang nagsisilbing pangkalahatang kursong masa at pinag-aaralan bago o pagkatapos ng espesyal na kursong masa.  Tinatalakay ng espesyal na kursong masa ang mga problemang partikular sa uri o sektor na ating inoorganisa, ang kasaysayan ng at rebolusyonaryong solusyon sa mga problemang ito.  Layunin naman ng pangkalahatang kursong masa ang pagpapalawak at higit na pagpapalalim sa kamulatang pampulitika ng masang kasapian ng Bagong Hukbong Bayan, mga organisasyon masa, at mga grupong lihim.  Ang kursong ito ay makatatayo nang nag-iisa para sa kolektibo at indibidwal na pag-aaral. Magagamit din itong gabay ng mga namumuno sa edukasyong masa. Mapag-aaralan ito sa apat hanggang anim na sesyon na tigalawang oras.Para maging masigla at buhay ang pag-aaral, dapat mahigpit na iugnay ito sa mga karanasan at kapaligiran ng mga mag-aaral.  Nilagyan ng ilustrasyon ang mga piling bahagi para ang kurso ay higit na mapasimple at higit na madaling maintidihan.

Pambansang Kawanihan sa Instruksyon
Abril 1980


Pambungad

Sa rebolusyonaryong kilusang masa, malakas ang kahilingan ngayon para sa isang praymer na nagbabalangkas sa mas simpleng anyo sa nilalaman ng pangkalahatang kursong masa. Ito’y senyal at resulta ng mabilis na paglawak ng mga rebolusyonaryong organisasyong masa at pagtaas ng antas ng mga pakikibakang masa sa kanayunan at kalunsuran.  Kailangang paunlarin ang ating sistema ng pagbibigay sa masa ng edukasyong pampulitika. Dapat tayong magpakahusay sa sistematiko’t mabilis na pagpapaunawa sa malawak na masa ng mga saligang layunin at prinsipyo ng rebolusyong Pilipino.  Pagkumbinasyunin natin ang malawakang pamamahagi ng mga praymer at ang direktang paggabay ng mga kadre ng Partido at hukbong bayan para mapasigla ang inisyatiba ng pinakamaraming aktibistang masa sa pangunguna sa kolektibo at indibidwal na pag-aaral.

Ang pagpapaunlad sa edukasyong pulitikal ng masa ay isang mahalagang rekisito sa pagpapalakas sa rebolusyonaryong kilusang masa at pagsulong sa mas malalaking rebolusyonaryong pakikibaka. Kung mabibigyan sila ng saligan at kumprehensibong kaalamang pulitikal, ang rebolusyonaryong masa ay higit na makapagkukusa at aktibong lalahok sa mga pakikibaka’t gawain sa rebolusyon. Higit na magiging makabuluhan ang pag-aaral nila sa mga rebolusyonaryong babasahin at mga publikasyon ng Partido, at mas mabilis silang makasusulong sa mas maunlad pang aralin sa rebolusyon.

Inilalathala ang praymer na ito bilang ambag sa pagpapaunlad sa ating edukasyong masa. Ito ay ibinase sa pag-aaral sa ipinatutupad nang pangkalahatang kursong masa sa iba’t ibang lugar. May ilang mahalagang pagbabago na ipinasok dito.  Kung ikukumpara sa karamihan ng ipinatutupad nang pangkalahatang kursong masa, mas malaking pansin ang ibinibigay ng praymer na ito sa pag-aaral sa kasaysayan. Siguro iniiwasan ng ibang kurso ang paghaba ng pag-aaral. Pero dahil mahalaga ito para sapat na maunawaan ang lipunan at rebolusyong Pilipino, idinagdag ang hiwalay na bahagi tungkol sa kasaysayan, kahit humaba nang bahagya ang kurso.  Isa pang pagkakaiba ang pagtrato sa namumunong papel ng Partido. Hindi malayong sadyang iniiwasan ang tuwiran o sapat na pagtalakay sa bagay na ito dahil sa anti-komunistang propaganda ng kaaway. Pero dahil sa pag-iwas sa usaping ito, hindi rin sapat na naililinaw ang pundamental na mga prinsipyo ng rebolusyong Pilipino.

Dapat sapat na malinaw na talakayin sa masa ang namumunong papel ng Partido sa rebolusyon. Pagkatapos ng mahigit isang dekada sapul ng muling pagtatatag, alam na ng karamihang mamamayan na ang Partido ang namumuno sa rebolusyonaryong kilusan sa malawak na bahagi ng kanayunan at kalunsuran. Ang kaaway pa nga ang isa sa aktibong nagpapakalat sa katotohanang ito, sa layuning pigilin ang masa sa pagsuporta at paglahok sa rebolusyon.  Ang patuloy at masiglang paglawak at pagsulong ng rebolusyonaryong kilusan ang pinakamalinaw na palatandaang bigo ang kaaway sa kanyang propagandang anti-komunista.  Kinikilala ng malawak na masa ang pamumuno ng Partido at interesado silang higit pang maunawaan ang katangian at mga layunin nito.

Iminumungkahi naming palaganapin ang praymer na ito sa rebolusyonaryong kilusang masa sa kanayunan at kalunsuran.  Pinakamabuti rin na sa pag-aaral nito ay masunod ang kabuuang balangkas at matalakay ang lahat ng mahahalagang punto. Pero kung sa ilang lugar ay may malaking dahilan para gumawa ng mga pagbabago sa presentasyon, pwedeng magkusa na ang mga kinauukulang organo o yunit.

Tulad sa ibang mga babasahing ipinamamahagi natin, nais naming kunin ang mga puna at mungkahi ng mga kasama para mapaunlad pa ang praymer.

 

Komisyon sa Edukasyon at Propaganda
1980
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5