Ang mga pag-aaral sa ilalim ng kategoryang ito ay pangunahing naglilinaw sa mga salalayang rebolusyonaryong mga pagsusuri sa kasaysayan at katangian ng lipunang Pilipino, at sa pangkalahatang layunin, estratehiya at taktika ng demokratikong rebolusyong bayan. Kabilang dito ang Maikling Kurso sa Lipunan at Rebolusyong Pilipino o MKLRP, Mga Partikular na Katangian ng Ating Digmang Bayan, at iba pang komprehensibong sulatin nina Amado Guerrero at Jose Ma. Sison.


kategorya 11. Maikling Kurso sa Lipunan at Rebolusyong Pilipino, Ikatlong Edisyon, 2005

"Itinuturing ang MKLRP bilang pinakabatayan at unang kursong masang pinag-aaralan mula sa kurikulum ng PADEPA. Samantalang masaklaw nitong inilalahad ang pundamental na kalagayan at katangian ng lipunang Pilipino at ang demokratikong rebolusyong bayan, inilalatag rin nito ang pangkalahatang konteksto at batayan ng pagaaral sa iba pang kasunod na maiikling kurso tulad ng sa kilusang magsasaka, kilusang kabataan at kilusang kababaihan."

kategoryA22. Makibaka Para sa Pambansang Demokrasya; Jose Maria Sison

"Ang librong ito'y isang istorikong rekord ng ligal na pakikibaka para sa pambansang pagpapalaya at demokrasya laban sa imperyalismong US, pyudalismo at burukratang kapitalismo noong dekada 1960 at maaagang bahagi ng dekada 1970... Nananatiling kasimbalido at kasing-importante tulad noong una ang kagyat na kahingian ng sambayanan para sa pambansang pagpapalaya at demokrasya..."


kategorya33. Lipunan at Rebolusyong Pilipino; Amado Guerrero

"Ang Lipunan at Rebolusyong Pilipino ay isang pagsisikap na ilahad nang komprehensibo mula sa paninindigan ng Marxismo-Leninismo-Kaisipang Mao Zedong ang mga pangunahing agos sa kasaysayan ng Pilipinas, ang mga saligang problema ng sambayanang Pilipino, ang umiiral na istruktura ng lipunan, at ang istratehiya't taktika at makauring lohika ng rebolusyonaryong solusyon -- ang demokratikong rebolusyon ng bayan."


kategorya 44. Krisis at Rebolusyong Pilipino; Jose Maria Sison

"Ang maikli ngunit malamang librong ito ay naghahayag ng istorikong bakgrawnd at mga saligang problema ng sambayanang Pilipino sa pampulitika, sosyo-ekonomiko, pangkultura at diplomatikong larangan at mga batayang solusyon sa pambansa-demokratikong linya. Inaapdeyt at itinataguyod nito ang nilalaman ng Makibaka para sa Pambansang Demokrasya at Lipunan at Rebolusyong Pilipino."


malapyudalismo5. Ekonomya at Pulitika ng Pilipinas; Jose Ma.Sison at Julieta de Lima-Sison

Ito ay kalipunan ng tatlong artikulo tungkol sa malapyudalismo: ang mga sanaysay ni Jose Ma. Sison (JMS) na Ang Kalagayan ay Hindi Kalitatibong Nagbago at Malapyudalismo: Alamat o Katotohanan; at ang isinulat ni Julita de Lima-Sison mula sa isang panayam kay JMS, Si Jose Maria Sison Tungkol sa Moda ng Produksyon. Sa paraang grapiko at madaling maunawaan, matalas na inilalahad ng mga artikulong ito ang kalagayan ng Pilipinas na walang dudang nagpapatunay sa pagiging malapyudal nito.

tanaw6. Rebolusyong Pilipino: Tanaw Mula sa Loob;

Ito ay isang komprehensibong panayam kay Jose Maria Sison, ang tagapangulong tagapagtatag ng PKP tungkol sa kanyang pagkatao, at sa rebolusyonaryong kilusan mula noong dekada sisenta hanggang sa panahong isinagawa ang pakikipanayam. Nagbibigay ito ng malalim na pagsusuri sa mga naganap at sirkunstansyang kinapalooban ng mga ito.


mzd6. Marxismo-Leninismo-Kaisipang Mao Zedong Bilang Gabay Sa Rebolusyong Pilipino;

Ito ang kontribusyong sulatin ni Armando Liwanag, tagapangulo ng PKP, sa Internasyunal na Seminar sa Kaisipang Mao Zedong noong 1993 na nalathala sa aklat na Mao Zedong Thought Lives. Inililinaw nito na ang Marxismo-Leninismo-Kaisipang Mao Zedong ang pinakakomprehensibo at pinakamalalim na gabay ng mga proletaryong rebolusyonaryong Pilipino, ng muling-tatag na Partido Komunista ng Pilipinas at ng rebolusyong Pilipino kaugnay ng pagsusuri sa kasaysayan at lipunang Pilipino hanggang sa kasalukuyan.