Ito ang talaan at imbakan ng mga kurso, aralin, praymer, aklat at iba pang dokumento at babasahin sa ilalim ng pambansang istandard na kurikulum ng PADEPA na nakabalangkas ayon sa anim na mayor na kategorya: Pag-aaral sa Lipunan at Rebolusyong Pilipino; Pag-aaral sa Mga Mayor na Patakaran at Programa ng Rebolusyonaryong Kilusan; Pag-aaral sa mga Isyung Pangkasalukuyan; Pag-aaral sa Marxismo-Leninismo-Maoismo; Pag-aaral sa Sari-saring Rebisyunista at Kontra-rebolusyonaryong Ideya at Paglilinaw sa mga Ito; at Pagpapalaganap ng Rebolusyonaryong Kultura.


padepa_lrp
1. Pag-aaral sa Lipunan at Rebolusyong Pilipino

Ang mga pag-aaral sa ilalim ng kategoryang ito ay pangunahing naglilinaw sa salalayang rebolusyonaryong mga pagsusuri sa kasaysayan at katangian ng lipunang Pilipino, at sa pangkalahatang layunin, estratehiya at taktika ng demokratikong rebolusyong bayan. Kabilang dito ang Maikling Kurso sa Lipunan at Rebolusyong Pilipino o MKLRP (kilala rin bilang Pangkalahatang Kursong Masa o PAKUM), Mga Partikular na Katangian ng Ating Digmang Bayan, at iba pang komprehensibong mga sulatin nina Amado Guerrero at Jose Ma. Sison.

padepa_patakaran2. Pag-aaral sa Mga Mayor na Patakaran at Programa ng Rebolusyonaryong Kilusan

Nasa ilalim ng kategoryang ito ang iba’t ibang pag-aaral sa mga patakaran at programa hinggil sa partikular na mga rebolusyonaryong kilusang masa at iba pang mayor na aspeto at usapin ng demokratikong rebolusyong bayan. Tampok dito ang mga Espesyal na Kursong Masa hinggil sa rebolusyonaryong kilusan ng magsasaka at ng iba pang sektor.

padepa_isyu3. Pag-aaral sa mga Isyung Pangkasalukuyan

Inililinaw sa ilalim ng kategoryang ito ang partikular na mga pagsusuri at panawagan sa pagkilos kaugnay ng iba’t ibang kagyat na isyung panlipunang kinahaharap ng mamamayan. Iniuugnay ng mga pag-aaral na ito ang kasalukuyang mga isyu, pangyayari at kaganapan sa pangkalahatang pagsusuri sa lipunang Pilipino at sa linya at mga tungkulin ng demokratikong rebolusyong bayan. Maituturing na pag-aaral sa PADEPA ang maiikli subalit sistematikong talakayan ng mga artikulo sa ating pahayagang Ang Bayan.

padepa_mlm4. Pag-aaral sa Marxismo-Leninismo-Maoismo

(PADEPA MLM). Sa mga pag-aaral sa PADEPA MLM, panimulang pinakikilala sa mga organisadong masa ang mga batayang Marxista-Leninista-Maoistang paninindigan, pananaw at pamamaraan. Kabilang dito ang mga aralin at babasahing nagpapatampok sa wastong rebolusyonaryong aktitud at lubos na paglilingkod sa sambayanan gaya ng Araling Aktibista, pinasimpleng mga bersyon ng mga klasikong sulating MLM hinggil sa iba’t ibang paksa, at ang maikli subalit komprehensibong pag-aaral hinggil sa Partido Komunista ng Pilipinas o ang Kursong Oryentasyon sa Partido (KOP). 

padepa_antikontrareb5. Pag-aaral sa Sari-saring Rebisyunista at Kontra-rebolusyonaryong Ideya at Paglilinaw sa mga Ito

(PADEPA Anti-kontrareb). Inaarmasan ng mga pag-aaral sa kategoryang ito ang masa ng wasto at napapanahong mga paglilinaw upang maipananggalang laban sa iba’t ibang kontra-rebolusyonaryong black propaganda ng kaaway at sa mapanlinlang na mga linya at pananaw ng rebisyunistang mga taksil. 

padepa_kultura6. Pagpapalaganap ng Rebolusyonaryong Kultura

Inililinaw ng mga aralin sa ilalim ng kategoryang ito ang pangangailangan at pamamaraan ng pagsusulong ng rebolusyong pangkultura laban sa dominanteng pyudal, burgis at kolonyal na kultura. Ang mga syentipiko, makamasa at makabayang likhang sining na nakapaloob din sa PADEPA Kultura ay makukulay at interesanteng pagtatampok sa iba’t ibang paksain sa lipunan at rebolusyong Pilipino.