Inililinaw ng mga aralin sa ilalim ng kategoryang ito ang pangangailangan at pamamaraan ng pagsusulong ng rebolusyong pangkultura laban sa dominanteng pyudal, burgis at kolonyal na kultura. Ang mga syentipiko, makamasa at makabayang likhang sining na nakapaloob din sa PADEPA Kultura gaya ng Ulos (pangkulturang dyornal ng Pambansa--Demokratikong kilusan) ay makukulay at interesanteng pagtatampok sa iba’t ibang paksain sa lipunan at rebolusyong Pilipino.


1. Mensahe sa PAKSA Hinggil sa mga Tungkulin ng mga Kadre sa Larangan ng Kultura

binigkas sa Unang Pambansang Kongreso ng Panulat para sa Kaunlaran ng Sambayanan (PAKSA); Disyembre 18-19, 1971

"Kailangang tandaan nating lagi na hindi mapupukaw at mapapakilos ang sambayanan kung ang obra ng panitikan at sining ay hindi hango sa kanilang buhay, lalo na sa kanilang mga pangangailangan at mithiin. Iniaakyat natin sa mas mataas na antas ang mga kilos at kaisipan ng rebolusyonaryong masa, nang sa gayon ay lalo silang mapasigla sa kanilang pagwasak sa kaaway at pananagumpay laban dito."


2. Hinggil sa Gawaing Pangkultura sa Hanay ng Mga Manggagawa

Jose Maria Sison

Mahalaga at kinakailangang bahagi ng kilusang manggagawa ang gawaing pangkultura. Upang lumitaw na taliba ng pambansang demokratikong rebolusyon, kailangang magbunsod ng mga pakikibaka at magkamit ng mga tagumpay ang proletaryado, hindi lamang sa ekonomiya at pulitika, kundi pati sa kultura.


3. Gabay Tungkol sa Ispeling, Bokabularyo at Balarilang Pilipino

"Ang inamyendahang gabay tungkol sa ispeling, bokabularyo at balarilang Pilipino ay unang binalangkas ng Kawsa 1981 bilang ambag sa pagpapalaganap, pagpapaunlad at pagpapasigla sa paggamit ng wikang Pilipino bilang pambansang wika. Naglalaman ito ng ilang tuntunin at obserbasyon na inaaasahang makakatulong sa wastong paggamit natin ng wikang pambansa at sa pagsasalin sa Pilipino ng mga babasahing Marxista-Leninista-Maoista na nakasulat sa Ingles."


4. Mga Isyu ng Ulos

Pangkulturang Dyornal ng Pambansa-Demokratikong Kilusan; Sa Pangangasiwa ng ARMAS-NDF; Sa Pamamatnubay ng PKP


ulos december 2008Ulos, Disyembre 2008 (PDF)

"Ang isyung ito ng Ulos ay nagbibigay-pugay sa apatnapung (40) taon ng maningning na pamumuno ng muling-tatag na Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa rebolusyong Pilipino. Ang ating Partido ay dumanas ng maraming pagsubok at paghihirap, ngunit katulad ng isang matatag na puno, ito ay nakatindig pa rin at masaganang namumunga. Dahil ito ay nakaugat sa masa at sa tamang linya ng Marxismo-Leninismo-Maoismo."


ulos 2006 isyu para sa kababaihanUlos, Hunyo 2006 (PDF)

"Nakabigkis sa kasaysayan ng kilusan sa pagpapalaya ng kababaihan ang mayamang sining at panitikan na pumapaksa sa rebolusyonaryong lakas ng kababaihan. Inilalarawan sa mga tula, awit, at dibuho hindi lamang ang kaapihan ng kababaihan kundi lalong higit ang kanilang paghahangad na lumaya. Ang ating sining at panitikan ay bahagi ng pamumukadkad ng isang kultura ng paglaya sa hanay ng kababaihan, at ng buong sambayanan."


ulos 2006 anti gloriaUlos, Abril 2006 (PDF)

"Habang ang pekeng pangulo na si Gloria-Macapagal Arroyo ay abala sa pagkakapit-tuko sa trono nito sa Malacañang, ibayo naman ang pagsulong at paglakas ng armadong pakikibaka sa kanayunan at ng kilusang masa sa kalunsuran. Kaakibat ng daluyong na ito ang pagbaha ng progresibo at rebolusyonaryong sining at panitikan na pumapaksa—at nagpapaigting—sa pakikibaka ng masa para sa pagpapabagsak sa pasistang rehimeng US-Arroyo."


ulos cagayan isabela issueUlos, Nobyembrel 2005 (PDF)

"Isang pagdiriwang ang paglalabas ng isyung ito ng Ulos hinggil sa rebolusyonaryong kilusan sa Cagayan Valley. Handog ito sa lakas at bumibilis na kumpas ng pagsulong ng rebolusyonaryong pakikibaka sa rehiyon sa nagdaang ilang taon. Dokumentasyon din ito sa kaakibat na pagpapanibagong sigla ng rebolusyonaryong kultura sa kabuuan at rebolusyonaryong sining at panitikan sa partikular.."