0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Krisis at Rebolusyong Pilipino

Paunang Salita

ISTORIKONG UGAT NG KRISIS NG PILIPINAS

KRISIS NG MALAPYUDAL NA EKONOMYA

KRISIS NG ESTADONG NEOKOLONYAL

KRISIS NG KULTURANG PILIPINO

KRISIS NG UGNAYANG INTERNASYUNAL

ANG BAGONG DEMOKRATIKONG KILUSAN

PAG-UNLAD NG EKONOMYA

ISANG PAMBANSA, SYENTIPIKO AT PANGMASANG KULTURA

NAGSASARILING PATAKARANG PANLABAS

HINAHARAP NG REBOLUSYONG PILIPINO

 

PAUNANG SALITA

Ako ay labis na nalulugod dahil inilalathala ang bersyong Pilipino ng Philippine Crisis and Revolution (PCR). Sa gayon, mas maraming mamamayan, laluna ang mga manggagawa at magsasaka, ay makakabasa at makakapagsuri ng librong ito.

Ang maikli ngunit malamang librong ito ay naghahayag ng istorikong bakgrawnd at mga saligang problema ng sambayanang Pilipino sa pampulitika, sosyo-ekonomiko, pangkultura at diplomatikong larangan at mga batayang solusyon sa pambansa-demokratikong linya. Inaapdeyt at itinataguyod nito ang nilalaman ng Struggle for National Democracy (SND) at Philippine Society and Revolution (PSR).

Ang PCR ay makabuluhan sa kasaysayan dahil ipinaliliwanag nito ang kinakailangang pagpapatuloy ng bagong demokratikong rebolusyon mula sa panahon sa pasistang diktadurang Marcos hanggang pagkaraan ng panahong Marcos. Tinukoy nito ang maka-imperyalistang uring malaking kumprador-panginoong maylupa na katangian ng rehimeng Aquino ng panahong ipinagdiriwang ng mga imperyalista at karamihan sa mga reaksyunaryo ang rehimen bilang "demokratiko" na kabaligtaran ng despotikong rehimeng Marcos at tinatawag din ito ng ilang mamamayan na "liberal demokratiko".

Sa takbo ng pakikibaka laban sa pasistang rehimeng Marcos at sa pagbubunyi sa pagbagsak nito, ang ilang elemento ay abalang-abala sa antipasistang aspeto ng pambansa-demokratikong kilusan hanggang sa pagtakpan nila ang anti-imperyalista at antipyudal na aspeto. May awtokrasya man o oligarkiya sa rurok ng malakolonyal at malapyudal na naghaharing sistema, ang pambansa demokratikong kilusan ay matatag na lumalaban sa dayuhang monopolyo-kapitalismo, lokal na pyudalismo at burukratang kapitalismo.

Ipinabatid sa akin na mula noong 1987 ay ginagamit na sa rebolusyonaryong kilusan ang Philippine Crisis and Revolution bilang isang materyal sa pag-aaral. Ang PCR ay isinalin sa Pranses, Dutch at iba pang lenggwaheng dayuhan noong 1986-87 at nagsilbing paglilinaw ng kalagayan pagkaraan ng panahong Marcos sa hanay ng mga progresibong pwersa sa ibayong dagat.

Ako'y nagpapasalamat dahil naging kapakipakinabang ang librong ito higit sa pagiging serye ng lektyur na akademiko sa Asian Center ng University of the Philippines. Umaasa ako na ang kasalukuyang tagapaglathala ay lalupang makapagpapalaganap ng librong ito sa sambayanang Pilipino.

Jose Maria Sison
Disyembre 16, 1998

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 | 1 | 2 | 3 | 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10