0 | 1 | 2 | 3 | 4

Kursong Oryentasyon ng Partido

pambungad

  1. ANG PARTIDO KOMUNISTA NG PILIPINAS

  2. ANG PROGRAMA NG PKP PARA SA DEMOKRATIKONG REBOLUSYONG BAYAN SA PILIPINAS

  3. ANG SALIGANG BATAS NG PARTIDO KOMUNISTA NG PILIPINAS  

  4. MAIKLING PASADA SA KASAYSAYAN NG PARTIDO KOMUNISTA NG PILIPINAS

 

 

Pambungad

Ang kursong oryentasyon sa partido ay para sa mga aktibistang masa at Pulang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan na nirerekluta para maging kandidatong kasapi ng Partido Komunista ng Pilipinas. Layunin ng kurso na bigyan ng inisyal na pag-unawa ang mga bagong nirerekluta sa Partido tungkol sa mga saligang katangian, prinsipyo, patakaran, linya at programa ng Partido. Inaasahang makakatulong ang KOP sa mga bagong rekluta para maihanda sila sa paggampan ng mga tungkuling pampartido at mahusay na makaangkop agad sa mga tuntuning pang-organisasyon sa loob ng kolektibo ng Partido.

Dapat nakatapos na ng minimum na rekisitong pag-aaral sa mga kurso at aralin sa Pambansa-Demokratikong Paaralan (PADEPA) ang mga nirerekluta para maging kandidatong kasapi ng Partido, partikular sa Maikling Kurso sa Lipunan at Rebolusyong Pilipino (MKLRP), mga Espesyal na Kursong Masa (ESKUM) at Araling Aktibista (ARAK). Sa pag-aaral ng KOP inaasahang mas maihahanda sila para sa paglahok sa unang pormal na kurso ng Partido, ang BKP.

Sikapin ng mga instruktor ng kurso na gawing simple at magaan ngunit buhay ang talakayan sa pamamagitan ng paggamit ng ibat ibang pantulong sa pagtuturo (biswal, timeline, tsart, vcd, iba pa), at pag-uugnay ng mga prinsipyong pinag-aaralan sa kongkretong karanasan ng mga mag-aaral.

Tinatayang maibibigay ang kursong oryentasyon sa loob ng 6-7 oras na tuluy-tuloy na pag-aaral.

 

Pambansang Kawanihan sa Instruksyon-
Pambansang Kagawaran sa Edukasyon
2007

 

 

 

 

 

0 | 1 | 2 | 3 | 4