Mensahe sa PAKSA Hinggil sa mga Tungkulin ng mga Kadre sa Larangan ng Kultura

Binigkas sa Unang Pambansang Kongreso ng Panulat para sa Kaunlaran ng Sambayanan (PAKSA), Disyembre 18-19, 1971, Bulwagang Gonzales, University of the Philippines, Lunsod Quezon.

Angkop na angkop ang pagkakapili sa paksa ng kongreso, “Panitikan Mula sa Masa Tungo sa Masa.” Ipinapakita nito ang namumukod na katangian ng PAKSA bilang progresibo at makabayang organisasyon ng mga manunulat, kritiko, guro’t estudyante ng panitikan na buo ang kapasyahang maglingkod sa sambayanan.

Ang Paglilingkod sa Sambayanan ang Nag-iisang Pinakamahalagang Tungkulin

Ang nag-iisang pinakamahalagang tungkulin ng mga kadre sa larangan ng kultura ay maglingkod sa sambayanan. Wika nga ng dakilang si Lu Hsun sa isang kopla:

Tiim-bagang, mahinahon kong hinahamon ang sanlibong nandudurong daliri,
Yuko ang ulo, tulad ng maamong kalabaw, pinaglilingkuran ko ang mga bata.

Ang maglingkod sa sambayanan ngayon ay ang tumupad sa isang tiyak na tungkulin sa rebolusyonaryong pakikibaka para sa pambansang demokrasya laban sa imperyalismong Amerikano, pyudalismo at burukrata kapitalismo. Ang rebolusyong pangkultura ay isang namumukod pero integral na bahagi ng rebolusyonaryong kilusang pangmasa. Kung hindi ihahanda ang upinyong publiko, hindi magkakaroon ng rebolusyon. Sa takbo ng pambansa-demokratikong rebolusyon, laging kailangan ang gawaing pangkultura para mapag-ibayo ang diwang mapanlaban ng rebolusyonaryong masa.

Itinuturo sa atin ni Tagapangulong Mao, “Ang rebolusyonaryong kultura ay isang makapangyarihang rebolusyonaryong sandata ng malawak na masa ng sambayanan. Inihahanda nito ang batayan sa ideolohiya bago sumapit ang rebolusyon; ito ay isang mahalaga at tunay na esensyal na larangan ng pakikibaka sa pangkalahatang rebolusyonaryong larangan sa panahon ng rebolusyon.

Isinaad ni Tagapangulong Mao, “Ang lahat ng ating panitikan at sining ay para sa masa ng sambayanan, at unang-una’y para sa mga manggagawa, magsasaka at mandirigma; nilikha ang mga ito para sa mga manggagawa, magsasaka at mandirigma, at para sa kanilang kapakinabangan.

Ang mga kadre sa larangan ng kultura ay tulad ng mga kumander na namumuno sa mga batalyong pangkultura—ang masa na libu-libo, sampu-sampung libo at milyun-milyon ang dami. Ang mga tagasubaybay ng rebolusyonaryong mga obrang pampanitikan at pansining ay di mabibilang. Maaaring maulit nang napakaraming beses ang isang pagtatanghal ng dula o likhang-sining, kaya’t napakahirap sabihin kung gaano karami ang nakapanood nito. Maaaring limitado ang kakayahan sa paglalathala ng isang palimbagan, pero ang isang mahusay na akdang pampanitikan nama’y naipapasa-pasa at natatalakay nang walang tigil. Kung tunay na naglilingkod sa sambayanan ang ating gawaing pangkultura, tiyak na ang ating mga mambabasa’t tagasubaybay ay napupukaw at nagiging isang napakalakas na puwersa para sa rebolusyon. Sa ganito’y nagiging materyal na pwersa ang tema ng Kongresong ito, tulad din ng nagagawa ng isang sigaw-pandigma sa larangan ng labanan.

Kailangang tandaan nating lagi na hindi mapupukaw at mapapakilos ang sambayanan kung ang obra ng panitikan at sining ay hindi hango sa kanilang buhay, lalo na sa kanilang mga pangangailangan at mithiin. Iniaakyat natin sa mas mataas na antas ang mga kilos at kaisipan ng rebolusyonaryong masa, nang sa gayon ay lalo silang mapasigla sa kanilang pagwasak sa kaaway at pananagumpay laban dito. Ang mga bayaning lumilitaw sa ating mga obra ay dapat ang mga mamamayan mismo at ang kanilang mga katangi-tanging kinatawan na pinapanday sa palihan ng rebolusyon. Ang dapat maging buod ng organikong kaisahan sa isang obrang pampanitikan o pansining ay ang rebolusyonaryong pakikibaka.
Itinuturo sa atin ni Tagapangulong Mao, “(Ang layunin natin ay) tiyakin na akmang-akma ang panitikan at sining sa buong makina ng rebolusyon bilang sangkap na bahagi, na magagamit ang mga ito bilang makapangyarihang sandata sa pagbubuklod at pagtuturo sa mga mamamayan at sa pagtuligsa at pagdurog sa kaaway, at tumutulong ang mga ito sa mga mamamayan sa paglaban sa kaaway nang may pagkakaisa sa damdamin at isipan.

Dahil ang kultura ay repleksyon ng ekonomya at pulitika, ang panitikan at sining ang pinakamaganda’t pinakasensitibong mga anyong pang-ideolohiya sa paglalagom ng katotohanang panlipunan. Makalilikha tayo ng rebolusyonaryong panitikan at sining sa pamamagitan lamang ng maingat at masinsing pagtalima sa rebolusyonaryong paninindigan, pananaw at pamamaraan ng uri na siyang namumuno sa malawak na masa ng sambayanan  sa buhay-at-kamatayang tunggalian ng kaunlaran at reaksyon.

Di matatalikdang tungkulin ng mga rebolusyonaryong alagad ng kultura ang pumanig sa namumunong uring rebolusyonaryo, ang proletaryado, at lumaban sa mga uring reaksyunaryo, ang uring malaking burgesya at panginoong maylupa. Itinuturo sa atin ni Tagapangulong Mao, “Sa daigdig ngayon, lahat ng kultura, lahat ng panitikan at sining ay pag-aari ng partikular na mga uri at nakatuon sa partikular na mga linyang pampulitika. Sa katunayan, walang sining na alang-alang sa sining, walang sining na nakapangibabaw sa mga uri, walang sining na hiwalay o nagsasarili sa pulitika. Ang proletaryong panitikan at sining ay bahagi ng buong proletaryong rebolusyonaryong simulain; ang mga ito, gaya ng sinabi ni Lenin, ay mga granahe at turnilyo sa buong makina ng rebolusyon.”

Hubuging Panibago ang Inyong Makauring Pananaw At Pasiglahin ang Kritisismo

Nabubuhay tayo sa isang lipunang malakolonyal at malapyudal. Di maiiwasan na sadyang lahat ng ating kadre sa larangan ng kultura, sa isa o iba mang panahon, ay naimpluwensyahan nang malaki ng kulturang burges at pyudal, at hanggang ngayo’y patuloy na naiimpluwensyahan sa iba’t ibang antas. Burges ang nananaig na pananaw sa hanay ng nagsipag-aral sa kasalukuyang sistemang pangkultura. Sa panahon ng imperyalismo, lalo na sa panahong ito na ang imperyalismo ay papatungo na sa ganap na pagbagsak at ang sosyalismo ay sumusulong tungo sa pandaigdigang tagumpay, gayon na lamang ang pagiging pantastiko, paurong at desperado ng isipang burges na kinakasangkapan na nito ang mistisismong pyudal upang masuhayan ang pinakabulok na impluwensya ng imperyalistang kultura at sining.
Habang palakas nang palakas ang rebolusyonaryong kilusang pangmasa, sadya ring hinahayaan ng mga reaksyunaryo na kumalat ang panitikang sosyal-demokratiko o rebisyunista, sa tangkang mabahiran ang ating mga kadre ng pagkatakot sa mga rebolusyonaryong digma at mga sandatang nuklear at mahawaan ng pilosopya ng pagliligtas sa sarili at kapitulasyon.

Tungkulin ng ating mga kadre sa larangan ng kultura na tuluy-tuloy na hubuging panibago ang kanilang makauring pananaw. Kailangang bakahin nila nang buong-tatag, sa pamamagitan ng Marxismo-Leninismo na siyang malinaw na ideolohiya ng proletaryado, ang lahat ng maling kaisipan at sariling mga tendensyang makasarili, at kailangang makisalamuha sila sa masa sa praktikal na rebolusyonaryong kilusan. Itinuturo sa atin ni Tagapangulong Mao, “Dapat isagawa ang tungkuling ito ng ating mga kasamang kumikilos sa panitikan at sining at baguhin ang kanilang paninindigan; dapat silang humakbang nang unti-unti tungo sa panig ng mga manggagawa, magsasaka at kawal, sa panig ng proletaryado. Magagawa ito sa pamamagitan ng pakikisalamuha sa hanay mismo ng masa at pakikilahok sa mismong mga praktikal na pakikibaka, at sa pamamagitan ng pag-aaral ng Marxismo at ng lipunan. Sa ganitong paraan lamang tayo magkakaroon ng isang panitikan at sining na talagang para sa mga manggagawa, magsasaka at kawal, isang tunay na proletaryong panitikan at sining.”

Isang mahalagang tungkulin ang magdaos ng mga samaralan at mga seminar. Pag-aralang mabuti bilang masaklaw na programa ang “Mga Talumpati sa Palitang-kuro sa Yenan Hinggil sa Panitikan at Sining” ni Tagapangulong Mao, gayundin ang tatlong dakilang akda hinggil sa kilusang pagwawasto na siyang nauuna sa lahat ng artikulo sa Seleksyong Pilipino na pinamagatang “Hinggil sa Pagbubuo ng Partido”, at, mangyari pa, ang buong Seleksyong Pilipino na pinamagatang “Hinggil sa Kultura”. Humagilap ng mga huwarang pampanitikan sa dakilang proletaryong rebolusyonaryong tradisyon ni Gorky at Lu Hsun at ang mga huwarang pampanitikan na pinopularisa sa takbo ng Dakilang Proletaryong Rebolusyong Pangkultura ng Tsina. Suriin kung paano nakakatapat ang mga obrang pampanitikan at pansining ng nakaraan at ng kasalukuyan sa sinag ng pandaigdigang mga tagumpay ng proletaryong panitikan at sining.

Isang mahalagang tungkulin ang pumagitna sa rebolusyonaryong kilusang masa. Sa proseso ng pakikilahok sa rebolusyonaryong mga pakikibaka ng mga manggagawa’t magsasaka, ang ating mga kadre sa larangan ng kultura ay maraming matututuhan na kailanma’y hindi nila makukuha sa mga aklat lamang. Ang pagsasagawa ng panlipunang pagsisiyasat habang kalahok sa praktikal na mga pakikibaka ay pangangalap na rin ng pinakamahusay na materyales para sa isang tunay na makabuluhang panitikan at sining. Hindi makasusulat tungkol sa mga manggagawa, magsasaka at kawal kung sila’y hindi nakikilalang mabuti.

Sa hanay ng mga kumikilos sa larangan ng kultura, lagi nang may sapat na praktikal at kongkretong batayan sa pag-aaral at pamumuna at pagpuna-sa-sarili. Ang nalikha nilang mga obrang pampanitikan at pansining ay dapat ipailalim sa pagsusuri at kritisismo. Ang mga ito’y dapat lagi pang pahusayin. Samantalang ang pinakasulong na kumikilos sa larangan ng kultura ay kailangang maging mahusay sa pakikiisa sa mga di gaanong sulong na handa namang makiisa sa atin batay sa pangkalahatang linya ng pambansa-demokratikong rebolusyon, tungkuling lagi ng una na himukin ang huli na lalo pang ipagpanibagong-hubog ang kanilang pananaw. Panghihikayat ang pangunahing pamamaraan natin ng pakikibaka sa kanila.

Hindi natin kinatatakutan ang kritisismo dahil ang ating layunin ay lagi nang paglingkuran ang sambayanan, kaya naman kailangang handa tayong lagi na ibigay sa kanila ang pinakamahusay na magagawa natin. Sa hanay ng mga kasama at kaibigan, kailangang angkin nating lagi ang kababaang-loob na maamong kalabaw na minarapat ilarawan ni Lu Hsun sa kanyang kopla. Gayunman, sa kaaway ay mabangis tayo at hindi natin siya dapat pakitaan ng munti mang tanda ng pangangayupapa.

Itinuturo sa atin ng Tagapangulong Mao:

Sa panunuring pampanitikan at pansining, may dalawang pamantayan—ang pamantayang pampulitika at ang pamantayang pansining…

“Naririyan ang pamantayang pampulitika at naririyan ang pamantayang pansining. Ano ang kaugnayan sa isa’t isa ng dalawang ito? Ang pulitika ay hindi maitutumbas sa sining, gayundin ang isang pangkalahatang pananaw-sa-daigdig ay hindi maitutumbas sa isang paraan ng makasining na paglikha at panunuri. Pinabubulaanan natin hindi lamang ang pagkakaroon ng isang pamantayang pampulitika na abstrakto at hinding-hindi nagbabago kundi maging ang pagkakaroon ng isang pamantayang pansining na abstrakto at hinding-hindi nagbabago; sa lahat ng lipunang may uri, ang bawat uri ay may kani-kanyang pamantayang pampulitika at pansining. Pero lahat ng uri sa lahat ng lipunang may uri ay walang-salang naglalagay ng pangunahing pansin sa pamantayang pampulitika at pangalawa sa pamantayang pansining… Ang hinihingi natin ay ang pagkakaisa ng panitikan at sining, ang pagkakaisa ng nilalaman at anyo, ang pagkakaisa ng rebolusyonaryong nilalamang pampulitika at ang pinakamataas na kahusayang maaaring maabot ng anyo ng sining. Walang pwersa ang mga likhang-sining na salat sa kasiningan, gaano man kaprogresibo ang mga ito sa pulitika. Samaktwid, kapwa natin tinututulan ang mga likhang-sining na may maling pananaw sa pulitika at may tendensyang “estilong poster at islogan” na bagamat wasto ang pananaw sa pulitika ay salat naman sa kapangyarihang makasining. Hinggil sa mga usapin sa panitikan at sining, dapat tayong magsulong ng pakikibaka sa dalawang larangan.

Hindi sapat ang magsagawa ng pamumuna at pagpuna-sa-sarili sa hanay lamang ng mga kapwa manlilikha. Bagamat kailangang magkaroon ng unyon ang mga taong may hilig sa iisang larangan ng paggawa, hindi dapat pakulong ang mga kumikilos sa larangan ng kultura sa makitid na kaisipang gremyo ng petiburgesya sa kapanahunang medyebal. Dapat nating gawing tungkulin ang paghikayat sa kritisismo ng masa sa mga obra natin. Pagkatapos ng isang pagtatanghal pangkultura o pagtatanghal ng likhang-sining, dapat nating anyayahan ang madla na magbigay ng kritikal na mga puna’t mungkahi kung paano mapahuhusay ang mga obra natin. Sa ating mga publikasyon, kailangan din nating laging humingi ng gayong kritisismo. Bago pa man ilabas ang isang obrang pampanitikan o pansining, makagagawa pa ng ilang paraan para konsultahin ang masa o ang kanilang mga kinatawan.

Bilang halimbawa ng pagpuna-sa-sarili, nais kong samantalahin ang pagkakataong ito upang punahin at itakwil sa harap ng grupo ito ng mga manunulat, at sa harap din ng pangkalahatang publiko (sapagkat imimimyograp ang artikulong ito), ang buong koleksyong pinamagatang “Brothers”, maliban na lamang sa lima o anim na tula rito. Ang karamihan sa mga tulang ito ay hindi papasa sa rebolusyonaryong panunuring proletaryo. Bagamat malinaw namang makikita na noong pang 1961 ginawa ang koleksyon, malamang na magkaroon ito ng maling impluwensya kung hindi gagawin ang pagtatakwil na ito. Umaasa akong sa pagtatakwil na ito ay makapagsusulat ako ng mas mahuhusay na tula.

Lagyan ng Rebolusyonaryong Nilalamang Makauri ang Iba’t Ibang Anyo ng Panitikan

Dahil ang artikulong ito’y ihaharap sa grupo ng mga manunulat, kritiko, guro’t estudyante ng panitikan, marapat lamang na banggitin ang iba’t ibang anyo ng panitikan. Sa bagay na ito, kailangang kilanlin natin ang tungkuling lagyan ng rebolusyonaryong nilalamang makauri ang iba’t ibang anyo ng panitikan: ang sanaysay, ang kwento’t nobela, ang dula at ang tula.

Sa sanaysay, pinakalitaw ang pangangailangang magkaroon ng sasabihin, ng isang malinaw na ideolohiya at linyang pampulitika. Araw-araw, bunton-bunton ang lumalabas na mga artikulong masasabing nakapailalim sa anyong ito. Ang timbang na lamang ng papel na ginagamit para dito ay naka-aapi na, lalupa’t karamihan naman sa mga ito’y testamento sa huwad na mga kabaitan ng kaaway. Gayunman, ang sanaysay ang ginamit nang husto ng rebolusyonaryong kilusang masa sa pagpapahayag ng sarili. Di maiiwasang ang anyong ito ang laging magsisilbing pinakahayag na sandata para sa pagbira sa kaaway at pagtatanggol sa sambayanan.

Ang maikling kwento ay matagal na rin namang pinakapopular na anyo para sa mga manunulat na Pilipino. Lubhang napapabayaan ang nobela, at ang malinaw na dahilan ay sapagkat kailangang isulat ito nang matagal, bagay na hindi magawa ng ating mga manunulat sapagkat kailangang magsulat sila ng kung anu-ano para sa mga kumpanya sa adbertaysing, maging eskribyente sa mga opisina ng pamahalaan o mga bahay sa komersyo, magtrabaho sa pahayagan o magasing panlunsod, o kaya’y magturo sa unibersidad. Maikli man o mahaba, ang mga kathang kwento ay kailangang gamitin ng mga rebolusyonaryong manunulat sa paglilingkod sa sambayanan.

Sa iba’t ibang anyong pampanitikan, ang dula ang siyang pinakamasugid na tinatangkilik at pinakahihingi ng rebolusyonaryong kilusang masa sa kasalukuyan. Pinakadidiinan ang hinihinging ito ng kasalatan at mababang kalidad ng mga dulang naisulat sa matagal na din namang panahon, at, mas mahalaga pa, dahil epektibo ito sa pagpukaw at pagpapakilos ng masa. Ito’y isang anyong pampanitikan na kapag itinanghal ay maiintindihan at mauunawaan ng masa, marunong man silang magbasa’t magsulat o hindi. Isa pa, sa pamamagitan ng anyong ito’y madaling makapag-oorganisa ng mga lokal na grupong pangkultura at maraming may kakayahan sa pagganap ang mapag-uugnay-ugnay sa mga lokalidad. Isang napakahalagang tungkulin ang sumulat at magtanghal ng rebolusyonaryong dula, maging iyon man ay may isang yugto o mahabang dula.

Ang sarsuwela at komedya o moro-moro ay tradisyunal na mga anyo ng dula na maaaring gamitin ng ating mga rebolusyonaryong manunulat. Halinhan lamang ang pagkasentimental ng sarsuwela at ang pagpapakita nito ng pagkakasundo ng mga uri ng rebolusyonaryong diwa at proletaryong paninindigan, at ang nakababagot na mga kundiman ay halinhan naman ng rebolusyonaryong mga awitin. Halinhan lamang ang sobinismong Kristiyano at ang linyang anti-Muslim sa komedya o moro-moro ng mga simulain at adhikain ng isang digmang bayan na isinusulong ng isang hukbong bayan na pinamumunuan ng proletaryong partido, at halinhan naman ang kulog at kidlat ng krusadang medyebal ng kulog at kidlat ng digmang bayan. Mangyari pa, dapat gawing maikli at malaman na tulad ng makabagong dula ang mga tradisyunal na anyong ito.

May iba pang mga anyong katutubo na maaaring maging kasimbisa ng dula sa pagtataguyod ng rebolusyon. Ang mga ito’y ang balagtasan, ang duplo, at yaong anyong katutubo ngunit napakaunibersal, ang tulang maaaring lapatan ng awit. Maitatanghal ang mga ito bilang pambungad o intermisyon kapag may dulang itinatanghal. Makapagtatanghal rin ng mga awit at tula nang walang kasama sa programa.

Kapaki-pakinabang din ang magsulat ng iskrip para sa mga pelikula, dulang panradyo at pantelebisyon, at komiks. Sa ngayon ay mahirap maisapelikula ang isang rebolusyonaryong iskrip dahil sa mga pangangailangang teknikal at pampinansya. Pero mas madaling maglathala ng komiks at magtanghal ng mga dramang panradyo. Ang mga pelikula, dulang panradyo at pantelebisyon at komiks ay maaari nating gawing sandata.

Pangunahing tungkulin ng rebolusyonaryong mga manunulat ang lagyan ng rebolusyonaryong nilalamang makauri ang iba’t ibang anyo ng panitikan, at itanghal ang mga manggagawa, magsasaka at rebolusyonaryong mandirigma bilang bayani sa ilalim ng pulang bandila ng proletaryado.

Hindi na dapat pang pagtalunan kung aling wikang pambansa ang gagamitin. Lahat tayo’y nakatalaga na gamitin ang wika ng masa, ang wikang mauunawaan sa buong bayan. Ito’y ang Pilipino. Pagyamanin ang umuunlad na wikang ito sa pamamagitan ng rebolusyonaryong panitikang proletaryo. Kasabay nito, kailangang kilanlin natin na ang lokal na mga wika ay wika rin ng masa, at ito man ay dapat pagyamanin sa pamamagitan ng rebolusyonaryong panitikang proletaryo at hindi isantabi na lamang sa ating isipan. Sa halip na ipagwalang-bahala o hamakin ang panrehiyong mga manunulat dahil hindi sila makapagsulat sa Pilipino, dapat hikayatin natin silang lalo pang magsulat ng rebolusyonaryong panitikang proletaryo sa mga wikang kinapamihasnan nila; at gayundin, hikayakatin natin silang mag-aral ng Pilipino, nang sa gayon ay matutuhan nila hindi lamang ang nabanggit na wika kundi pati na ang rebolusyonaryong panitikang proletaryo na nalikha na sa wikang iyon.

Palaganapin ang mga Huwarang Akda Upang Mapag-ibayo ang Bugso ng Rebolusyonaryong Panitikan

Sa pamumuno ng proletaryado, maningning ang natamong pagsulong ng pambansa-demokratikong rebolusyong pangkultura. Napakarami nang mga manunulat ang lumitaw sa rebolusyonaryong pakikibaka sa larangan ng kultura. Sila’y lumitaw na taglay ang mga akdang pinagsikapan nila, sa abot ng kanilang makakaya, na lagyan ng rebolusyonaryong nilalamang makauri.

May saligang kahalagahan na suriin at lagumin ang kongkretong kalagayan sa larangan ng panitikan sa bawat yugto. Layunin nitong pagbutihin ang kasalukuyang mga produktong pampanitikan, piliin ang namumukod na mga akdang palalaganapin, at itakda ang mga tungkulin sa pagtataas ng kantidad at kalidad ng lilikhain pang mga akda.
Sa kasalukuyang yugto, mahalagang magbuklod-buklod ang rebolusyonaryong mga manunulat at mulat na sikaping lumikha at magpalaganap ng huwarang mga akda.

Dapat patunayan ng mga huwarang ito na mapapatingkad ang rebolusyonaryong nilalamang makauri at kasabay nito ay maitataas ang estetikong mga pamantayan. Dapat patunayan nating mali ang lahat ng mga argumento ng burgesya na tanging mga ideya at upinyon nito ang makakatugon sa mga hinihingi ng iba’t ibang anyo ng panitikan. Ang pinakamahusay na paraan sa pagpapatunay na mali ito ay ang paglikha at pagpapalaganap ng maniningning na proletaryong rebolusyonaryong panitikan.Tungkulin nating paratingin ang huwarang mga akdang ito sa mga pabrika, sakahan, paaralan at lahat ng sulok ng bayan. Sa pamamagitan nito’y mapag-iibayo natin ang bugso ng reolusyonaryong panitikan sa ating bayan.