Hinggil sa Gawaing Pangkultura sa Hanay ng Mga Manggagawa

(Dahil sa ilang pangyayari, ang talumpating ito ay hindi nabasa ni Juliet de Lima-Sison, kabiyak ng sumulat, sa Kongreso ng Pagtatatag ng MASA. Gayunman, ito ay ating inilalakip sa publikasyong ito bilang isa sa mga batayang aralin ng ating alyansa.)

Akin ang karangalan at pribilehiyo sa pagbibigay ng ilang pananalita sa Kongreso ng Pagtatatag ng Makabayang Alyansa sa Sining Anakpawis (MASA).

Lubhang makabuluhan ang pagtatatag ng MASA. Ito'y kauna-unahan sa buong kasaysayan ng bansa: isang alyansa ng mga organisasyon ng mga manggagawang pangkultura na nakabase sa mga pabrika sa hanay ng mga unyonista at sa mga komunidad sa hanay ng mga maralitang tagalunsod.

Binabati ko ang lahat ng namumuno, kasapi at bawat organisasyon ng MASA sa makasaysayang okasyong ito. Ngayo'y pinuputungan ninyo ang inyong mga tagumpay sa pamamagitan ng pagbubuo ng alyansang ito, lakip ang determinasyong isulong ang pagpapaunlad ng kulturang proletaryado at pambayan.

Pinatitibay ng MASA ang inyong mga pagpupunyagi at tagumpay sa organisasyon habang pinagyayaman ang pagpapalawak at pag-aangat ng pakikibakang pangkultura at pampulitika sa mas mataas na antas.
           
Umaasa ako na sa pagkabuo ng alyansa ay mapapaunlad ninyo ang pangangatawan at pagbibigay-inspirasyon sa rebolusyonaryong pakikibaka ng proletaryado at buong sambayanan para sa pambansang pagpapalaya at demokrasya labn sa pasista, dayuhan at piyudal na paghahari.

Inako ninyo ang isang paninindigang proletaryo sa pagbubuo ng mga organisasyong pangkultura at sa pagsasakatuparan ng gawaing pangkultura na nakatuon sa hanay ng mga manggagawa at maralitang tagalunsod. Ang pag-ako sa ganitong paninindigan ay pag-iisip, pakikiramdam at pagkilos ayon sa mga pangangailangan, interes at adhikain ng uring manggagawa sa patnubay ng rebolusyonaryong teorya.

Pagtibayin ninyo ang ganitong paninindigan ng inyong kasapian sa pamamagitan ng patuloy na pagsasagawa ng panlipunang pagsisiyasat sa hanay ng uring manggagawa at ng mga pampulitika at teoretikal na pag-aaral sa pangkasaysayang misyon ng uring ito.

Lahat kayo'y kailangang maglaan ng panahon para sa pag-aaral ng pambansang demokratikong programa ng proletaryado at sambayanan sa kalagayang malakolonyal at malapiyudal ng ating bansa. Batay sa pangkalahatang programang ito, kayo ay makapaninimbang at makapaglalatag ng partikular na programa para sa inyong sariling gawain.

Sabihin mang lahat o ang higit na nakararami sa inyo ay manggagawa, ang bawat tao o organisasyon ay may limitadong kaalaman sa buhay-buhay ng mga manggagawa kada panahon. Nararapat lamang na palagian kayong magsikap na matuto sa pamamagitan ng panlipunang pagsisiyasat, pagpapahigpit ng ugnayan sa mas maraming manggagawa at paglahok sa kanilang mga pakikibaka.

Makagagawa kayo ng praymer at seleksiyon ng mga artikulo na maaaring paghanguan ng mga batayang prinsipyo at makapagpatibay ng proletaryong pandaigdigang pananaw at metodolohiya ng mga indibidwal at grupo.

Yaong mga nakatapos na ng batayang edukasyong pampulitika sa pamamagitan ng pag-aaral ng pambansang demokratikong programa at ng partikular na programa ng inyong alyansa ay dapat na magsumikap na matuto ng rebolusyonaryong teorya ng proletaryado. Ito'y kinabibilangan ng pilosopiya, kasaysayan, ekonomiyang pampulitika (pati na ang kritika ng imperyalismo), siyensiyang panlipunan, etika at estetika.

Sa pangkalahatan, pinadadali ng teorya ang inyong pagkaunawa sa realidad at pinapatnubayan nito ang inyong praktika. Idinudulot sa inyo ng pampulitikang edukasyon ang pagkaunawa sa pambansang realidad at pambansang tunguhin. Panlipunang pagsisiyasat naman ang nagbibigay sa inyo ng mga hilaw na materyal para sa paglikhang makasining.

Ang mga nagnanais na manguna sa larangan ng kultura ay dapat laging magpahusay ng kanilang pagkaunawa sa rebolusyonaryong teorya ng proletaryado. At siyempre, sila'y nararapat na magkaroon ng espesyal na interes sa estetikong proletaryo, na kailangan nilang maibahagi sa lahat ng manggagawang pangkultura sa paraang pinakamadaling masapol.

Mahalaga at kinakailangang bahagi ng kilusang manggagawa ang gawaing pangkultura. Upang lumitaw na taliba ng pambansang demokratikong rebolusyon, kailangang magbunsod ng mga pakikibaka at magkamit ng mga tagumpay ang proletaryado, hindi lamang sa ekonomiya at pulitika, kundi pati sa kultura.

Ang tunggalian ng mga uri na naggsisimula sa saklaw ng ekonomiya at tumataas sa antas ng rebolusyonaryong tunggalian ng mga uri sa larangan ng pulitika ay nararapat maipahayag sa larangan ng kultura. Gumamit man kayo ng mga tradisyonal o bagong porma ng sining, dapat ring palamnan ang mga pormang ito ng kongkreto at nadaramang buhay ng tao na hango sa pambansa at panlipunang pakikibaka.

Sa pamamagitan lamang ng paglikha at pagtatanghal ng mga obrang artistiko na nakabatay sa buhay-buhay ng mga manggagawa at ng pagpapalitaw ng kanilang pakikibaka upang gapiin ang mga puwersang nang-aapi at nagsasamantala sa kanila maaaring magtagumpay kayo sa gawaing pangkultura sa hanay ng mga manggagawa.

Dapat iwaksi ng mga manggagawa ang mapamanhid na impluwensiya ng dekadenteng kulturang burgis at piyudal na garapalang nagmamaliit o di kaya' malumanay na nanlilito sa kanila at lumuluwalhati naman sa mga nang-aapi at nagsasamantala sa kanila. Dapat ngang lumikha ang mga manggagawa at manggagawang pangkultura ng kanilang sariling proletaryong kulturang rebolusyonaryo.

Dapat ninyong palitawin ang mga katangiang bayani ng uring manggagawa bilang siyang pinakamaunlad na puwersang mapanlikha at rebolusyonaryo sa bansang ito at sa buong daigdig man - na nakatakdang magpalaya sa sambayanan at sandaigdigan mula sa salot ng imperyalismo at lahat ng reaksiyon. Dapat linangin ang mga proletaryong rebolusyonaryong ideya, damdamin at katangian upang mapatibay ang diwa, hindi lamang ng proletaryado, kundi pati na ng buong sambayanan.

Kahit na ang manggagawa ang talibang uri sa produksiyon at rebolusyon, ito'y higit na kakaunti sa bilang kaysa uring magsasaka na siyang bumubuo ng mayorya sa ating malakolonyal at malapiyudal na lipunan. Hindi mapapalaya ng uring manggagawa ang sarili nito habang ang buong sambayanan ay hindi napapalaya -- kung hindi ito makikipag-isa sa rebolusyonaryong pakikibaka ng magsasaka, petiburgesya sa kalunsuran at pambansang burgesya.

Ang mga likhang-sining na inyong ginagawa at itinatanghal ay nararapat na magsaalang-alang at maglarawan ng batayang alyansang manggagawa-magsasaka; ng alyansa ng sambayanang anakpawis at petiburgis sa kalunsuran bilang mga batayang puwersa ng rebolusyon; at ng alyansa ng mga puwersang ito at ng isang urong-sulong na pambansang burgesya.

Di kasi naman, ang dapat ninyong sukdulang pahalagahan ay ang alyansa ng manggagawa at magsasaka sa dahilang ito ang sumasaklaw sa higit na 90 porisyento ng mga mamamayan. Dapat ninyong ipakita ang mga likas at panlipunang ugnayan ng mga manggagawa at magsasaka.

Kailangan ang pinakamahigpit na mapagkapatirang koordinasyon ng mga manggagawa at magsasaka sa pakikipaglaban para sa pambansa at demokratikong karapatan sa kani-kanilang larangan. Mangyari pa, ang kilusang unyon at welga, hanggang sa antas ng welgang bayan at pangkalahatang pag-aalsa, ay kaugnay ng kilusang magsasaka at armadong pakikibaka sa kanayunan.

Pinangungunahan ng mga kadreng proletaryo ang pambansang demokratikong rebolusyon kapwa sa mga lunsod at kanayunan. Ang mga manggagawang hindi na makapaghanap-buhay o makakilos sa mga lunsod at sentrong bayan ay madaling magkakaroon ng rebolusyonaryong gawain sa kanayunan sa pamamtnubay ng rebolusyonaryong partido ng proletaryado.

Tungkulin ng artista na masapol ang esensiyal at tipikal sa panlipunang sitwasyon at gumawa ng likhang-sining bilang isang magandang kabuuan na tumitibok na sa nadaramang karanasan ng tao, ay naglalahad pa ng pangkalahatang kabuluhan. Ang katangi-tanging likhang-sining ay kapwa nakaaaliw at nakapagpapaliwanag.

Ang mga likhang-sining para sa mga manggagawa ay hindi dapat ituring na makaisang-panig na paglalarawan ng kondisyon sa ekonomiya at pulitika at mga pakikibakang manggagawa. Ang mga obrang ito ay dapat ring magsilbing inspirasyon ng mas maraming manggagawa upang makilahok sa pakikibaka at maitaas ito sa mga bagong antas. May diyalektikong ugnayan ang gawaing pangkultura at iba pang anyo ng pakikibaka.

Nakasisiyang malaman na ang mga organisasyong pangkultura ng mga manggagawa ay napaka-aktibo at matagumpay sa pang-aaliw, pagpapaliwanag at pagbibigay-inspirasyon sa mga manggagawa sa agos ng mga welga, martsa, rali at iba pang pagtitipon sa mga lugar ng paggwa at pati na sa mga komunidad.

Sa aking pagkaintindi, sa sining pagtatanghal - musika, dula, tulaan at iba pa - pinakamaunlad ang inyong gawain. Nagtatanghal kayo saanman may mapapagtanghalan - improbisadong entablado, kalye at plasa.

Nagbubunga na ang inyong gawain. Sa ispontanyong paraan, habang nagtatrabaho, ang mga manggagawa, isahan man o maramihan, ay umaawit ng mga himig ng pakikibaka at bumibigkas ng mga rebolusyonaryong tula at sipi mula sa mga obrang dramatiko upang pawiin ang pagkainip, patingkarin ang kanilang rebolusyonaryong diwa at iwaksi ang mga negatibong impluwensiya ng kulturang imperyalista at reaksyonaryo.

Kapuri-puri na ang inyong natamo sa sining-biswal, gaya ng mga pintura, mural, higanteng istrimer, effigies at potograpiya. Sa pagkakaalam ko'y lumilikha na rin kayo ng mga iskultura at pati na ng mga VTR, pelikulang dokumentaryo at maging mahahabang pelikula man.

Makapangyarihan ang mga makahulugang imahen. Maisasalaysay ng isang larawan ang isang kuwento nang higit na mabilis kaysa mga nakasulat na salita. At mas maraming tao ang naaabot. Sa malakihang bilang, matututuhan ng mga manggagawa at ng kanilang mga anak ang pagguhit ng mga karikatura laban sa kaaway, kung paanong ganoon rin ka-daling makagagawa sila ng simpleng awit at tula at iskit.

May pag-unlad na rin ang malikhaing panulat para sa mga manggagawa, laluna sa tula, awit, drama at iba pang anyo na maaaring gamitin sa sining-pagtatanghal. Subalit ang mga anyo ng malikhaing panulat gaya ng maikling kuwento, maikling nobela at nobela ay nahuhuli sa dami at pansing sa mga ito'y iniuukol.

Ang malikhaing panulat para sa sining-pagtatanghal at pribadong pagbabasa ay dapat paunlarin ng inyong organisasyon. Maaari ninyong hikayatin ang mga manggagawa, sa pangkalahatan, para magsumite ng mga ideyang kuwento at yaon namang may mas maunlad na kakayahan ay hikayating magsulat ng kaya niya. Gayunman, dapat ay mayroon kayong maasahang grupo ng mga manunulat na lilikha para sa mga manggagawa ng mga obrang pataas ang kalidad.

Ang pagtatanghal at publikasyon ng kanilang mga obra ay makapangyarihang pampalakas-loob sa mga manunulat. Ngunit kailangan rin silang mabigyan ng kompensasyon. Ang kita mula sa mga pagtatanghal at pagtitinda ng publikasyon ay dapat makasuporta sa mga full-time na manggagawang pangkultura, pati na sa mga manunulat na tiyak na ang kakayahan. Maari din naman kayong magkomisyon ng mga manunulat.

Samantalang ipinagbubunyi ko ang inyong mga tagumpay sa gawaing pangkultura, iminumungkahi ko na ang MASA at ang mga kasaping organisasyon nito ay patuloy na magsikap sa pagpapaunlad ng nilalaman at anyo ng mga obrang nililikha at itinatanghal.

Talagang kailangan ang mga simpleng awit at tula, pageant, iskit, tugma-tugmang pahayag, komiks, effigies, poster at mga kawangis na likhang-sining. Ang mga ito'y totoong popular na anyo ng sining. Ang mga ito'y madaling gawin at maintindihan.

Laluna't gumaganap kayo ng gawaing pangkultura sa hanay ng masang manggagawa, kailangan ninyong itaguyod ang kahalagahan ng mga simpleng anyong ito ng popular na sining at gawin silang mas popular pa. Ngunit bilang tugon sa paggigiit ng mas mataas na pamantayang estetiko, dapat nga ninyong himukin ang mga artista para lumikha ng mga obrang higit na mataas ang kalidad at maaaring magustuhan ng mga manggagawa at mamamayan, maging mga mga taga-unibersidad.

Inaasam ko ang panahon na, sa taguyod at tulak ng inyong alyansa, ay yumabong ang mga dulang proletaryong maramihang yugto, musikal, sayaw, mahahabang pelikula, nobela, maikling kuwento, pintura, iskultura at iba pang sining. Ang pagkalikha at pagtatanghal ng mga ganitong obra ay magiging mga taluktok ng inyong pangmasang gawaing pangkultura.

Ngayong nakapagbuo na kayo ng alyansa, makapagtatamo pa kayo ng lalong malalaking tagumpay sa gawaing pangkultura. Maitatakda ninyo at maipapatupad ang isang programa ng pananagumpay sa ideolohiya, pulitika, organisasyon at kasiningan. Higit na maraming tao at materyal ang matitipon ninyo upang isulong ang inyong gawain. Maaari kayong magpalitan ng mga artista at obrang-sining sa pagitan ng mga organisasyon, pabrika at komunidad. Maaari kayong magdaos ng masasaklaw na seminar at palihan. Maaari kayong magsagawa ng mga malawakang pangkulturang pestibal, gayundin ng mga espesyal na pestibal ng iba't ibang anyo ng sining. Maaari kayong pumili ng pinakamahuhusay na mga obra sa bawat anyo ng sining, itanghal ang mga ito bilang modelo at iantolohiya taon-taon.

Hinahangad ko ang lahat ng tagumpay sa inyong gawain. Natitiyak ko na kayo ay mag-aambag ng mas malaki sa pagpukaw, pag-oorganisa at pagpapakilos sa mga manggagawa at buong sambayanan para sa tagumpay ng pambansang demokratikong rebolusyon.