Inililinaw sa ilalim ng kategoryang ito ang partikular na pagsusuri at panawagan sa pagkilos kaugnay ng iba’t ibang kagyat na isyung panlipunang kinahaharap ng mamamayan. Iniuugnay ng mga pag-aaral na ito ang kasalukuyang mga isyu, pangyayari at kaganapan sa pangkalahatang pagsusuri sa lipunang Pilipino at sa linya at mga tungkulin ng demokratikong rebolusyong bayan. Maituturing na pag-aaral sa PADEPA ang maiikli subalit sistematikong talakayan ng mga artikulo sa ating pahayagang Ang Bayan.obl1. Labanan at Biguin ang Oplan Bantay Laya II
Kawanihan sa Impormasyon ng Partido Komunista ng Pilipinas; 2007

"Inilunsad ng pasistang rehimeng Arroyo noong bungad ng 2007 ang panibagong Internal Security Operations Plan na binansagang Oplan Bantay Laya 2 (OBL 2). Mas malupit na karugtong ito ng nabigong Oplan Bantay Laya 1 ng 2001-2006. Bagamat mas maikli ang itatagal (tatlong taon), mas matayog ang pangarap ng OBL 2. Layunin ng OBL 2 na mapagpasyang lumpuhin ang Bagong Hukbong Bayan bago magtapos ang 2010 at kamtin ang diumanoy estratehikong tagumpay laban sa armadong rebolusyon."


hsa2. Praymer sa Human Security Act
Kawanihan sa Impormasyon ng Partido Komunista ng Pilipinas; 2007

"Mula 2001, matatag at malawakang hinadlangan ng sambayanang Pilipino ang mga pagtatangka ng rehimeng US-Arroyo na maipasa ang batas sa “anti-terorismo.” Sa kabila ng gayong paglaban, mariin pa ring iginiit ng rehimeng Arroyo ang pag-aapruba sa gayong batas at itinuring pa nga itong prayoridad mula pa noong Oktubre 2005 bilang pagtupad sa mga dikta ng kanyang among imperyalista at bilang paraan ng pagkakapit-tuko sa kapangyarihan."


globalisasyon3. Ang Patakaran ng “Neoliberal” na Globalisasyon at ang Lumalalang Krisis sa Ekonomya sa Pilipinas
Propesor Jose Ma. Sison; September 11, 2008

"Salamat sa inyong pag-iimbita sa akin na magsalita tungkol sa patakaran ng 'neoliberal' na globalisasyon at sa lumalalang krisis sa ekonomya sa Pilipinas sa okasyon ng ika-31 anibersaryo ng pagkakatatag ng League of Filipino Students (LFS). Binabati ko ang LFS sa Baguio City sa mga nakamit nitong tagumpay. Pinahahalagahan ko ang kooperasyon ng LFS sa Anakbayan, Konseho ng Mag-aaral ng Pamantasang UP Baguio, Nationalist Corps (Kwerpong Makabansa) at Politically Inclined Students sa pagdaraos ng mahalagang porum na ito."


oph4. Praymer kaugnay ng Pagtaas ng Presyo ng Langis: Monopolyo, Atbp.
Kawanihan sa Impormasyon ng Partido Komunista ng Pilipinas; Mayo 2002

"Matapos ang pabarya-baryang pagbababa mula Oktubre hanggang Disyembre noong nakaraang taon, muli na namang itinataas ng Petron, Caltex at Shell ang presyo ng mga produktong petrolyo. Makaraan ang halos dalawang linggo lamang, panibagong 50 sentimo ang itinaas ng mga presyo. Para umano habulin ang 37% pagtaas kamakailan ng presyo ng krudong langis sa pandaigdigang pamilihan, maaasahan ang susunod pang mga pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo."


sahod5. Kasalukuyang Laban ng mga Manggagawang Pilipino para sa P125 na karagdagang sahod
Ang Bayan; Espesyal na Isyu; Setyembre 12, 2001

"Lubos na sinusuportahan ng Partido Komunista ng Pilipinas ang pakikibaka ng masang manggagawang Pilipino para sa P125 panlahatang karagdagang sahod. Ito ay ganap na makatwiran at kagyat na kinakailangan sa harap ng matinding hambalos sa masang anakpawis ng kasalukuyang masidhing krisis sa ekonomya."
corruption6. Praymer sa Katiwalian at Korapsyon sa Ilalim ng Rehimeng Macapagal-Arroyo
Pambansang Kawanihan sa Instruksyon; 2007

"Ang garapalan at malawakang korapsyon na noo’y nagsilbing mitsa sa matagumpay na paglaban ng mamamayan kay Estrada ay malaon at makailang-beses nang dinaig ng pambihira’t kamuhi-muhing kabulukan ng kasalukuyang rehimen. Sa katunayan, pumapantay na sa rehimeng Marcos ang rehimeng Arroyo sa pagnanakaw ng bilyun-bilyon at pandarambong sa yaman ng bansa, sa malakihang panunuhol at pagpapatakbo ng malalaking kriminal na sindikato kakutsaba ang mga kaalyadong kroni at mga dayuhang interes."


krisis7. Praymer sa Krisis sa Ekonomya
Pambansang Kawanihan sa Instruksyon; 2007

"May gloria ba sa gubyernong Arroyo? Walang maasahang gloria sa panahon ni Gloria Arroyo. Panahon ito ng gutom, panahon ng kawalan ng kabuhayan ng mamamayan. Tulad din ng naranasan natin sa mga nagdaang presidente ng Pilipinas. Walang katapusang paghihirap. Kakatiting lamang na ginhawa ang natitikman.  Puro krisis at walang katapusang krisis."politika 8. Praymer sa Estado at Rebolusyon sa Panahon ng Rehimeng US-Arroyo
Pambansang Kawanihan sa Instruksyon; 2007

"Layunin ng praymer na maipasapol ang tunay na katangian ng estado sa harap ng rumaragasang pampulitikang paniniil at terorismo ng rehimeng US-Macapagal-Arroyo; mabalik-aralan ang mga estratehiya at taktika ng pambansa demokratikong rebolusyon para sa mas angkop na pagkilos at pakikibaka ng mga rebolusyonaryong pwersa laban sa rehimen; at mabalikan ang mahahalagang aral ng Edsa I at II at magamit ito para higit na mapahusay ang demokratikong kilusang masa para labanan at wakasan ang papet, bulok at brutal na rehimen."


papet9. Praymer Hinggil sa Pagkapapet ng Rehimeng Macapagal-Arroyo sa Imperyalismong US
Pambansang Kawanihan sa Instruksyon; 2007

Papet ng imperyalismong US ang kasalukuyang rehimeng Macapagal-Arroyo. Ito ay napapailalim at sunud-sunuran sa mga dikta ng imperyalismong US, ng mga empresang multinasyunal at bangko at mga ahensyang tulad ng IMF, World Bank at WTO. Masugid na ipinapatupad ng rehimen ang mga kagustuhan at patakaran ng imperyalismong US sa pulitika at ekonomya na labis-labis na nagtataguyod sa interes ng mga imperyalista at malalaking burgesya-kumprador sa kapariwaraan ng mamamayan.