blackboard

Mga Memorandum:

Mga paglilinaw hinggil sa pangkalahatang katangian at layunin ng PADEPA. Mga panawagan sa kasalukuyang mga tunguhin at diin ng rebolusyonaryong gawain sa edukasyong pampulitika. Mga anunsyo sa mga apdeyt at pinakahuling pagsisikap (bagong mga aralin, aklat, tulong-biswal at iba pang materyales).

PADEPA Memo 1995 (Paglilinaw sa Mga Kursong Masa

2003 Memo Hinggil sa Makilos na Pangkat-PADEPA (MPP)


tampok na mga ulat:

Sa pormang sanaysay, reportahe o maikling kuwento, hinihikayat ang tagapangasiwang mga kasama mula sa iba’t ibang sangay ng PADEPA na ibahagi ang kanilang buhay na mga karanasan sa pagtataguyod ng ating paaralan: gaya ng paglulunsad ng mga pagsasanay para sa mga instruktor; breyktru sa MPP; mga pakikibakang masa na matamang sinabayan ng masiglang kampanyang edukasyon; at iba pa.

Masiglang Edukasyong Masa sa Cagayan (Ang Bayan; Hulyo, 2006)

Pagtatapos (Ulos; Nobyembre 2005)


Masiglang Edukasyong Masa sa Cagayan

cagayan padepa

Dalawang taon nang masiglang naipatutupad ang programa sa edukasyong masa sa Northern Front ng Cagayan Valley. Bunga ito ng kapasyahan at mga kaparaanang iniluwal ng panrehiyong kumperensya hinggil sa edukasyon na ginanap noong 2004.

Mula noon, mabilis at maramihang napagtatapos ang masa sa Pambansa-Demokratikong Paaralan (PADEPA), pati na sa Pangkalahatang Kursong Masa (Pakum), Espesyal na Kursong Masa (Eskum) at iba pang batayang pag-aaral.

Para mabisang matugunan ang kapasyahan ng panrehiyong kumperensya, naglunsad muna ang Northern Front ng panlarangang kumperensya sa edukasyon na dinaluhan ng lahat ng upisyal sa edukasyon, propaganda at pangkultura hanggang sa antas ng iskwad. Dinaluhan din ito ng buong Komiteng Larangan.  Kagyat pagkatapos ng panlarangang kumperensya ay sinimulan ang pagsasanay ng mga instruktor. Ang unang bats ay kinabilangan ng 13 Pulang mandirigma at apat na myembro ng organisasyong masa. Kinabukasan, 10 pang magsasaka ang sinanay maging instruktor.  Samantala, ang unang bats ng mga nagsanay ay agad na lumarga sa mga baryo para ibreyktru ang malawakang pagbibigay ng pag-aaral. Inuna nila ang isang sityo sa loob ng isang binabawing erya.

Umaga pa lamang ay nabigyan nila ng Eskum-Kababaihan ang grupong pang-organisa ng Makibaka sa lugar. Kinahapunan, pinuntahan nila ang bahay na may pinakamalaking telebisyon at karaniwang pinupuntahan ng karamihan ng tagabaryo. Hiniling ng mga bagong sanay na instruktor na makapagdaos doon ng pulong masa kinagabihan at magamit ang TV at VCD player para makapagpalabas ng dokumentaryo. Nang anyayahan ang taumbaryong dumalo sa pulong, lalo silang nahimok dahil kabilang sa adyenda ang talakayan hinggil sa pagpapabura sa interes ng kanilang utang sa mga usurero sa harap ng malaking pinsalang dulot ng malakas na bagyo sa kanilang mga pananim.

Umabot sa 94 katao ang dumating noong gabing iyon at nakakuha ng Maikling Kurso sa Lipunan at Rebolusyong Pilipino (MKLRP) sa loob ng apat na oras. Tatlong andirigmang katatapos lamang magsanay bilang instruktor ang nagbigay ng pag-aaral sa tulong ng VCD na nagsilbing suplemento. Agad naiugnay ng mga nagsidalo ang ilulunsad na “kampanyang bura-utang” sa kanilang kaapihan at pagsasamantala bilang mga magsasaka at sa pangangailangan ng rebolusyonaryong pagkilos para baguhin ito.

Makailang beses na naulit ang gayong matagumpay na karanasan. Sa ikalawang sityo ay 82 katao ang nakatapos ng MKLRP. Sa ikatlo ay 41 katao ang nakatapos ng Eskum. At sa ikaapat ay may 81 katao pa ang nakakuha ng MKLRP. Sa ikalawa hanggang ikaapat na pag-aaral, ang mga instruktor mula sa BHB ay nagkaroon na ng maraming katuwang na instruktor mula sa hanay ng mga magsasakang nakakuha na ng MKLRP at Eskum.

Sa kabuuan, sa apat na sityong inikot sa loob ng apat na araw ay 298 katao ang nabigyan ng iba’t ibang batayang kursong masa. Sa ikalawang hati ng 2004, mahigit 680 ang nakakuha ng MKLRP at Eskum Pinagsanib; 418 ang nakakuha ng MKLRP; 275 ang nakakuha ng Eskum-Magsasaka; 92 ang nakakuha ng Eskum-Kababaihan; 57 ang nakakuha ng Eskum-Kabataan; 57 ang nakapag-aral ng Rebolusyonaryong Gabay sa Reporma sa Lupa; 21 ang nakakuha ng Limang Gintong Silahis; 430 ang nakapag-aral ng  Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law; at 17 ang nakakuha ng Kursong Aktibista.

Magda dalawantaon nang nasusustini ang gayong masiglang pagbibigay ng pag-aaral sa Northern Front. Pagsapit ng 2005, masayang iniulat ng mga kagawad ng larangan na sa pinakahuli nilang kampanyang edukasyon ay mahigit 2,000 magsasaka ang nabigyan ng mga aralin sa PADEPA sa loob ng tatlong buwan.

Naging susi sa pagsigla ng edukasyong masa ang matamang pagtutok ng mismong komite ng Partido sa larangan. Sa antas na ito nagsimula ang pagsisikap na tasahin ang kalagayan at tukuyin ang mga solusyon upang sumigla ang gawain sa edukasyong masa. Ito ang nanguna sa pagpapatupad ng mga plano at hakbangin sa pagsasanay, pagbubuo at pagpapagana ng mga grupong instruktor sa hanay ng BHB at masa.

Signipikanteng mabanggit na anim sa pito-kataong kwerpo ng mga instruktor mula sa hukbong bayan ang nagmula sa uring magsasaka. Ibig sabihi’y matagumpay na nabaka ng mga instruktor na magsasaka ang kanilang pagkamahiyain para maipagtagumpay ang kampanyang edukasyon.

Napatunayan din ng kanilang karanasan na ang gawaing edukasyon, gaya ng lahat ng gawain, ay dapat mahigpit na inilalapit sa interes ng masa upang mapasigla at maipatupad. Sa pag-iimbita sa mga pag-aaral, hindi sapat na sabihing “pumunta kayo sa pag-aaral mamayang gabi.” Nahihimok ang interes ng masa sa pag-aaral kung ipinaliliwanag ang halaga ng edukasyon sa pagtukoy ng solusyon sa problema sa kalamidad, usura, upa sa lupa, pangangamkam ng lupa at iba pa.

Sa mismong pag-aaral, masigla ang paglahok nila kung mahigpit na iniuugnay ang kongkretong kalagayan ng mga magsasaka at iba pang sektor sa paksang kanilang pinag-aaralan. Nakikita rin ng masa ang mahigpit na kabuluhan ng kanilang natanggap na pag-aaral sa mga solusyon sa mga kagyat at praktikal na problema nila sa pamamagitan ng pagsusunod ng mga pulong masa at pagpaplano para sa kampanyang masa pagkatapos ng mga pag-aaral. Higit sa lahat, naipakita sa pagsusulong ng edukasyon sa Northern Front kung paano sumasalig ang BHB sa lakas at kakayahan ng masa. Nang masanay at mabigyan ng kumpyansa sa pagbibigay ng pag-aaral, tumaas ang kasiglahan ng mga magsasaka sa gawaing edukasyon. “Kaya rin pala naming magturo!” sabi ng isa.

Ikinatutuwa ng mga kasama sa BHB na marinig na nanonood ng VCD ng Eskum-Magsasaka ang mga kabahayan kung saan mga lokal na lider magsasaka na ang nangunguna. Nariyang magpunta na ang mga magsasaka sa eryang pinagpapalawakan at mag-ulat sa Hukbo na nakapagpatapos sila ng 50 katao ng MKLRP sa pamamagitan ng pagpapakilos sa mga kasapi ng kalapit na lokal na sangay ng Partido, mga grupong pang-organisa, at mga lider ng organisasyong masa para magbigay at maghanda ng mga pag-aaral.  At kung dati’y hindi nakasanayan ng mga magsasaka ang pagbabasa at pag-aaral, ngayo’y tinatanong na nila ang BHB kung “apay ni Juan adda PADEPA nan ket siak awan pay?” (Bakit may PADEPA na si Juan at ako’y wala pa?)

Dahil sa masiglang kampanyang edukasyon, bukambibig na ng mga magsasaka sa Northern Front ng Cagayan Valley ang terminong PADEPA.