blackboard

Mga Memorandum:

Mga paglilinaw hinggil sa pangkalahatang katangian at layunin ng PADEPA. Mga panawagan sa kasalukuyang mga tunguhin at diin ng rebolusyonaryong gawain sa edukasyong pampulitika. Mga anunsyo sa mga apdeyt at pinakahuling pagsisikap (bagong mga aralin, aklat, tulong-biswal at iba pang materyales).

PADEPA Memo 1995 (Paglilinaw sa Mga Kursong Masa

2003 Memo Hinggil sa Makilos na Pangkat-PADEPA (MPP)


tampok na mga ulat:

Sa pormang sanaysay, reportahe o maikling kuwento, hinihikayat ang tagapangasiwang mga kasama mula sa iba’t ibang sangay ng PADEPA na ibahagi ang kanilang buhay na mga karanasan sa pagtataguyod ng ating paaralan: gaya ng paglulunsad ng mga pagsasanay para sa mga instruktor; breyktru sa MPP; mga pakikibakang masa na matamang sinabayan ng masiglang kampanyang edukasyon; at iba pa.

Masiglang Edukasyong Masa sa Cagayan (Ang Bayan; Hulyo, 2006)

Pagtatapos (Ulos; Nobyembre 2005)


Ang Makilos na Pangkat-PADEPA

Layunin ng memorandum na ito na ilinaw ang konsepto ng makilos na pangkat PADEPA at iba pang mga usaping kaugnay nito. Tinatawagan ang kinauukulang mga yunit na namamahala sa gawaing edukasyon sa antas ng mga rehiyon, probinsya at larangang gerilya na masusing pag-aralan ito at gumawa ng karampatang mga hakbang upang mabuo, mabigyan ng sapat na pagsasanay at mapalarga ang mga MPP.

Konsepto at Kahalagahan

Ang MPP ay isang pangkat ng piling mga instruktor mula sa hanay ng mga aktibistang masa na nagpapatupad ng partikular na mga tungkulin kaugnay ng pagsusulong ng PADEPA sa ating mga larangang gerilya. Ang Komiteng Larangan ang responsable sa pagtitiyak ng pangkalahatang paggabay sa naturang yunit ayon sa programa sa edukasyong masa ng mga komiteng rehiyon, probinsya at distrito  (larangan) habang ang komiteng seksyon ang tumutugon sa tuwiran at partikular na paggabay at pamumuno. Makilos ito dahil ang MPP palipat-lipat ng lugar sa isang takdang saklaw na erya sa loob ng larangang gerilya para sa mabisang pagpapatupad ng naitakdang mga gawain nito.

Hanggang sa kasalukuyan, ang bulto ng gawain ng edukasyong masa ay kinakarga pa rin ng mga yunit at kadre ng BHB. Lubhang kailangan ngayon na makapagpalitaw at makapagsanay ng maraming instruktor mula sa hanay ng mga aktibistang masa na magsisilbing katuwang ng mga yunit ng Partido at BHB sa mga larangang gerilya para sa ibayong pagpapasigla ng rebolusyonaryong edukasyong masa. Nagsisilbing daluyan o behikulo ang MPP upang tugunan ito. Sa ganitong paraan higit na nabibigyang-buhay ang PADEPA bilang isang mahalagang sangkap ng rebolusyonaryong kilusang masa sa kanayunan.    

Ang konsepto ng MPP ay halaw mula sa mayamang mga karanasan ng ilang rehiyon sa pagsusulong ng pampulitikang edukasyong masa. Pinatutunayan ng kanilang mga karanasan na malaki ang maitutulong ng MPP sa ibayong pagpapasigla at pagpapabisa ng PADEPA, at kung gayon, sa konsolidasyon ng rebolusyonaryong baseng masa sa kanayunan.

Ang pagtatayo at pagpapalaganap ng ganitong tipo ng yunit ay isang mahalagang hakbang para punuan ang iba pa nating mga pagsisikap upang higit na palawakin, pabilisin at sistematisahin ang PADEPA, laluna na sa kalagayang malaki ang nararapat pa nating gawin para makaagapay ang rebolusyonaryong edukasyong masa sa bumibilis na pagsulong ng rebolusyonaryong kilusang masa at armadong pakikibaka sa kanayunan. Makabuluhan ang pwedeng maiambag ng mga MPP para tumugon sa lumalaking pangangailangan ng tuluy-tuloy na pagpapataas ng kamulatang pampulitika at sa pag-aangat ng kapasyahang lumaban ng rebolusyonaryong baseng masa.      

*kinokomplement nito ang iba pang mga pagsisikap, tulad ng pagpapagana ng mga komite sa edukasyon ng mga organisasyong masa at mga ligal na daluyan para sa pampulitikang edukasyon.

*pagkilos ay in coordination with existing komite sa edukasyon…

Mga Tungkulin

Ang mga tungkulin ng MPP ay ang mga sumusunod:

Tumulong sa pagpapatupad sa kurikulum ng PADEPA (kalakip nito ang paglilinaw ng Pangkalahatang Kalihiman tungkol sa PADEPA noong Nobyembre, 1993) sa hanay ng organisadong baseng masa sa ating mga larangan gerilya;

Magpalitaw at magsanay ng mga instruktor ng PADEPA mula sa hanay ng mga aktibistang masa at subaybayan ang tuluy-tuloy na pagpapaunlad ng kakayahan nila sa edukasyong masa; 

Tumulong sa pagpapalakas ng kakayahan ng mga komite (o istap) sa edukasyon ng mga rebolusyonaryong organisasyong masa at OKP sa pagpapatupad ng kani-kanilang mga tungkulin;

Lumikha at magpaunlad ng mga pantulong sa pagtuturo (teaching aids) ng PADEPA;

Tumulong sa pagbubuo ng iba pang MPP; at

Tumulong sa pagpapasigla at pagsubaybay sa pagpapatupad ng pampulitikang edukasyong masa sa eryang saklaw.

Ang mga komiteng larangan at seksyon ay maaaring pang magdagdag ng ibang mga tungkulin o gawain sa MPP ayon sa kalagayan at pangangailangan ng edukasyong masa sa kani-kanilang saklaw.    

Iba Pang Mga Usapin sa Organisasyon at Pagkilos ng MPP

Ang bawat MPP ay bubuuin ng di bababa sa tatlong (3) kagawad mula sa pinakaabanteng mga aktibistang masa na nakapaloob sa mga istap o komite sa edukasyon ng mga rebolusyonaryong organisasyong masa at organo ng kapangyarihang pampulitika.

Ang MPP ay pamumunuan ng itatakdang tim lider (TL). Siya ang may pangunahing responsibilidad sa pagtitiyak ng pagsasakatuparan sa mga tungkulin ng MPP at sa tuluy-tuloy na pagpapaunlad sa ideolohiya, pulitika at organisasyon ng pangkat.   

Dapat tuwirang sumangkot ang istap sa edukasyon ng komiteng larangan, lalung-lalo na ang istap o kadre ng komiteng seksyon na namamahala sa gawaing edukasyon, sa pagbubuo ng mga MPP at sa paglilinaw ng oryentasyon nito. Dapat din nilang tiyakin na mabigyan ng sapat na pagsasanay ang mga MPP bago sila isabak sa gawain. Sa simula, maaaring samahan ng isang kadre ang nabuong MPP sa isang panahon ng paggampan sa tungkulin nito hanggang sa pwede na silang palargahin nang nagsasarili. Dapat na tiyakin ng istap sa edukasyon ng komiteng seksyon ang mahigpit na pagsubaybay sa mga MPP at maagap na tugunan nito ang kinakailangang gabay at iba pang pangangailangan.