blackboard

Mga Memorandum:

Mga paglilinaw hinggil sa pangkalahatang katangian at layunin ng PADEPA. Mga panawagan sa kasalukuyang mga tunguhin at diin ng rebolusyonaryong gawain sa edukasyong pampulitika. Mga anunsyo sa mga apdeyt at pinakahuling pagsisikap (bagong mga aralin, aklat, tulong-biswal at iba pang materyales).

PADEPA Memo 1995 (Paglilinaw sa Mga Kursong Masa

2003 Memo Hinggil sa Makilos na Pangkat-PADEPA (MPP)


tampok na mga ulat:

Sa pormang sanaysay, reportahe o maikling kuwento, hinihikayat ang tagapangasiwang mga kasama mula sa iba’t ibang sangay ng PADEPA na ibahagi ang kanilang buhay na mga karanasan sa pagtataguyod ng ating paaralan: gaya ng paglulunsad ng mga pagsasanay para sa mga instruktor; breyktru sa MPP; mga pakikibakang masa na matamang sinabayan ng masiglang kampanyang edukasyon; at iba pa.

Masiglang Edukasyong Masa sa Cagayan (Ang Bayan; Hulyo, 2006)

Pagtatapos (Ulos; Nobyembre 2005)


Paglilinaw Hinggil sa Mga Kursong Masa

Magbibigay ito ng mga karagdagang paglilinaw sa mga inilahad ng memorandum ng Pangkalahatang Kalihiman hinggil sa PADEPA noong Nobyembre 1993, partikular sa pagsisistematisa ng ating mga kursong masa, sa laman at katangian ng mga ito, sa pagkakasunud-sunod at ugnayan ng mga ito sa isa’t isa, at kung paano ito ipatutupad.

Ang mga kursong masa na ating ipinapalaganap sa nakaraan ang nagsisilbing mga batayang kurso at gulugod ng kurikulum sa Pambansa-Demokratikong Paaralan (PADEPA). Sa pagrerepaso ng mga kursong ito, kinailangan ang ilang pagbabago upang mapasimple at maiayos ang presentasyon, mapalinaw ang ilang pormulasyon, higit pang mailugar ang mga paksa sa kabuuang konteksto, maiupdate ang mga datos at halimbawa, at maisaayos ang pagkakasunud-sunod ng mga paksa, kurso at aralin.

Itinakda bilang isang paaralan ang PADEPA upang bigyang diin ang mga katangian nitong sistematiko at organisado, tuluy-tuloy at sustenido, at may iisang istandard.

Ang mga paglilinaw rito kaugnay ng kurikulum at ang pag-iistandardisa sa teksto na gagamitin sa mga pag-aaral ay isang hakbang sa higit na pagsisistematisa sa PADEPA upang makamit ang layon nitong masaklaw at lahatang panig na pagpapaunawa sa Demokratikong Rebolusyon ng Bayan sa hanay ng mga pambansa-demokratikong aktibista, mga pambansa-demokratikong organisasyong masa at katumbas nito sa ligal.

Masigla nating isulong ang PADEPA sa hanay ng mga inoorganisang masa, sa mga pambansa-demokratikong organisasyong masa at sa katumbas nito sa ligal. Bigyan natin ng pag-aaral ang mga Komiteng Pang-organisa at mga Grupong Pang-organisa sa mga baryo, pagawaan, komunidad, paaralan, atbp., ang mga namumunong komite ng mga balangay ng samahang masa, at ang kasapian ng mga samahang masa. Ang bulto ng mga mag-aaral ay anakpawis, kayat kailangang bigyang pansin ang simple, malinaw, nakatatayo-sa-sariling laman at paraan ng pag-aaral.

Gayundin, sa kalunsuran, kung saan relatibong mataas-taas ang antas kultural, laluna ng kabataan-istudyante at panggitnang pwersa, ang mga kursong ito pa rin ang magsisilbing pundasyon para sa karagdagang mga pag-aaral na maaaring ilunsad sa kanilang hanay.

Ilan sa pagbabago sa mga batayang kurso ng PADEPA ay ang pag-aayos sa istruktura at presentasyon ng Pangkalahatang Kursong Masa; ang paglulugar sa kabuuan ng demokratikong rebolusyon ng bayan at pag-uugnay sa isa’t isa ng mga ispesyal na kursong masa; at ang pagbubuo sa dating Araling Aktibista bilang isang integral na Kurso para sa mga Aktibista, at pag-aayos ng presentasyon ng mga aralin nito.

Ang Pangkalahatang Kursong Masa

Sa sistematikong pagbibigay ng edukasyong pampulitika sa mga rebolusyonaryong pwersa, dapat unahin ang pag-aaral sa Pangkalahatang Kursong Masa. Mahalagang unahin ang kursong ito dahil ito ang naglalatag ng pangkalahatang balangkas ng lipunan at rebolusyong Pilipino. Nililinaw nito ang kasaysayan ng sambayanang Pilipino, ang tatlong pundamental na problema ng lipunang Pilipino at demokratikong rebolusyong bayan.

Babaguhin ang balangkas ng dating Maikling Kurso sa Lipunan at Rebolusyong Pilipino para mapasimple at maiayos ang presentasyon. Susundin ang kabuuang balangkas ng LRP, upang maunang mailahad ang kasaysayan bago ang tatlong pundamental na problema ng sambayanang Pilipino at demokratikong rebolusyong bayan; at upang ang talakayan sa mga uri ay sama-sama nang talakayin sa huling paksa (DRB) at di matilad sa una at huling bahagi. Ang mga datos at mga halimbawa ay i-uupdate din.

Dahil sa katangian ng bulto ng mag-aaral na nagmumula sa mga uring anakpawis, pagsanibin ang gamit sa Pangkalahatang Kursong Masa at sa LRP Komiks upang mapukaw ang tuluy-tuloy na interes sa pag-aaral at nang mas madaling maunawaan ang mga pangunahing puntong dapat idiin.

Ang mga Ispesyal na Kursong Masa

Sa mga baryo sa kanayunan, kagyat sa isinusunod sa pag-aaral sa Pangkalahatang Kursong Masa ang mga Ispesyal na Kursong Masa. Hindi na opsyunal kung alin sa dalawa ang iuuna. Unang pag-aralan ang Pangkalahatang Kursong Masa upang maipaunawa agad ang kabuuang DRB na kinapapalooban ng mga partikular na kilusan sa sektor.

Sa mga ispesyal na kursong masa, inuuna ang Ispesyal na Kursang Masa Tungkol sa Kilusang Magsasaka, dahil ito ang batayang kilusang masa sa kanayunan. Kaya kahit sa grupong pang-organisa ng kabataan at ng kababaihan, at maging sa mga samahang kabataang makabayan at samahang kababaihan, uunahin ang pag-aaral sa kursong ito. Ang bulto ng kabataan at kababaihan sa kanayunan ay magsasaka, at sa gayo’y ang kanilang mga samahan ay bahagi ng kilusang magsasaka. Ang pag-una sa pag-aaral sa Ispesyal na Kursong Masa Tungkol sa Kilusang Magsasaka ay makapaglulugar ng kanilang pagkilos sa sektor sa makauring kilusang kinapapalooban nila.

Babaguhin ang balangkas ng Ispesyal na Kursong Masa sa Kilusang Magsasaka. Matapos ilahad ang suliranin sa lupa at ang paglaganap at paglubha nito, ililinaw na DRB ang tanging solusyon sa problema ng bayan at problema sa lupa upang mailugar ang kilusang magsasaka sa kabuuang pambansa-demokratikong rebolusyon at maiwasan ang
pananaw na malulutas ang suliranin sa lupa ng kilusang magsasaka sa sarili nito lamang. Gayundin, ipapaloob na sa kurso ang pagtalakay sa rebolusyonaryong gabay sa reporma sa lupa upang kasabay na maipalaganap ito. Magdaragdag rin ng talakayan hinggil sa sosyalistang perspektiba sa kanayunan.

Isinusunod rito ang pag-aaral ng Ispesyal na Krusong Masa sa partikular na kinapapaloobang samahan, gaya ng sa kabataan o sa kababaihan upang mailinaw ang partikularidad ng pagkilos sa sektor na nabanggit. Gayunman, dapat pag-aralan ng lahat ang alahat ng mga ispesyal na kursong masa upang maunawaan ang partikular na mga kalagayan, katangian at tungkulin ng mga kabataan at kababaihan.

Ang ilang pagbabago sa mga kursong ito ay ang mas malinaw na paglulugar ng mga sektroal na samahan sa kanayunang ito sa kilusang magsasaka, at ang katugong pagsasaayos ng presentasyon.

Sa hanay ng mga manggagawa, kagyat na kasunod ng Pangkalahatang Kursong masa ang pag-aaral sa Ispesyal na Kursong Masa sa Rebolusyonaryong Kilusang Manggagawa. Lalamnin ng kursong ito ang kasaysayan ng kilusang manggagawa sa Pilipinas, ang pagsasamantala sa manggagawang Pilipino, ang unyon at ang kilusang manggagawa, at ang kilusang manggagawa at ang DRB at sosyalismong hinaharap nito.

Mahalagang mapag-aralan din sa kanayunan ang kursong ito upang maunawaan ang magkahalintulad na kalagayan at interes ng manggagawa at magsasaka, makatulong sa paglilinaw sa mahigpit na ugnayan ng kilusang magsasaka at kilusang manggagawa, at makatulong sa pagbibigkas ng kanilang pagkakaisa. Gayundin, mahalagang pag-aralan ng mga manggagawa ang ispesyal na kursong masa sa kilusang magsasaka.

Ang Kurso Para sa Mga Aktibista

Kasunod ng pag-aaral sa Pangkalahatang Kursong Masa at mga Ispesyal na Kursong Masa ang Kurso Para sa mga Aktibista. Nagsisilbing introduksyon sa mga Marxista-Leninista-Maoistang paninindigan, pananaw at pamamaraan ang kursong ito. Ang kursong ito ay binubuo ng apat na aralin at hahalinhan nito ang Anim na Araling Aktibista.

Prayoridad sa pagbibigay ng pag-aaral sa kursong ito ang mga aktibista – ang mga komite at grupong pang-organisa at mga namumunong komite ng mga balangay ng mga samahang masa. May mahalagang papel ang naturang kurso sa pagbubuo at pagpapaunlad ng kwerpo ng mga aktibista na magsisilbing katuwang ng Partido sa mabisang pamumuno sa papalawak na baseng masa. Gayunman, kailangang mabigyan ng pag-aaral sa krusong ito ang lahat ng organisadong masa.

Una rito ang aralin sa rebolusyonaryong pagpapanibagong-hubog. Gagamiting batayang teksto ang Limang Gintong Silahis – limang akda ni Mao Zedong – at maglalabasrin ng gabay sa pag-aaral nito. Hahalinhan nito ang Aralin I (Ang mga Katangian ng Rebolusyonaryo), dahil ang mga rebolusyonaryong paninindigan ay nasasaklaw na sa limang akda, at maipapakilala na rin ang dakilang lider at gurong Marxista-Leninista. Sa pag-aaral, titiyakin na makapagbibigay ng mga halimbawa mula sa sariling karanasan ng rebolusyong Pilipino, ng mula sa lokalidad o kilala ng mga mag-aaral.

Ang ikalawang aralin ay hinggil sa Rebolusyonaryong Pag-aaral at Wastong Paraan ng Pagsusuri. Pagsasanibin ang Aralin II (Ang Rebolusyonaryong Pag-aaral) at Aralin III (Ang Wastong Paraan ng Pagsusuri ng dating Araling Aktibista) dahil sa mahigpit na ugnayan ng dalawang paksa. Lalamnin nito ang kahalagahan ng pag-aaral, ang pagsisiyasat at pagsusuri, ang pagtatasa at paglalagom, at ang pag-unawa sa batas ng kontradiksyon sa pagsusuri sa mga bagay na pangyayari. Itinuturo nito ang diwa ng kongkretong pagsusuri sa kongkretong kalagayan.

Ang ikatlong aralin ay ang Linyang Masa. Ito ang dating Aralin IV (Ang Linyang Masa) ng Araling Aktibista. Lalamnin nito ang paglilinaw sa konsepto at pagsasabuhay ng linyang masa sa gawaing masa – "mula sa masa tungo sa masa", ang pagkilos ayon sa interes at kahandaan ng masa – at ang konsepto at pagsasabuhay ng rebolusyonaryong linyang makauri.

Ang ikaapat na aralin ay hinggil sa Demokratikong Sentralismo. Pagsasanibin dito bilang isang aralin ang Aralin V (Ang Demokratikong Sentralismo) at Aralin VI (Ang Sistemang Komite) ng dating Araling Aktibista dahil sa sistemang komite ay isang pagsasabuhay sa demokratikong sentralismo bilang prinsipyo sa organisasyon. Lalamnin nito ang paglilinaw sa organisasyon at sa prinsipyong gumagabay dito, ang demokratikong sentralismo; ang kolektibong pamumuno at sistema ng pamumuno; ang tungkulin ng mga namumuno; at ang pulong.

Iba pang mga Aralin

Bahagi ng kurikulum ng PADEPA ang mga aralin hinggil sa mahahalagang usapin, gaya ng paninindigan, pagsusuri at patakaran ng rebolusyonaryong kilusan sa mga usaping panlipunan, pambansa at pandaigdig.

Magbabalangkas ng mga ispesyal na aralin kaugnay nito. Kabilang rito ang mga ispesyal na kurso hinggil sa Demokratikong Gubyernong Bayan, Ang Bagong Hukbong Bayan at Armadong Pakikibaka; Pambansa-Demokratikong Prente; Usapin ng Pambansang Minorya; Usapin ng Kapayapaan at Usapan Hinggil sa Kapayapaan; Usapin ng Rebolusyonaryong Karapatan at Hustisya, at ang Pagharap sa mga Suliranin sa Baryo.

Para maipalaganap ang mga akdang nakalista sa kurikulum ng Padepa tulad ng SND, nagbabalak din ang PAKED ng proyektong serye ng nakatape na pagbabasa na may paliwanag. Gagawin ang ganito para sa mga aklat o babasahing may kakapalan.

Ang Ugnayan ng mga Kursong Masa

Ang mga nabanggit na kurso ay mahalagang makuha ng  lahat ng organisadong masa bilang pundasyon ng rebolusyonaryong edukasyong masa na napakamahalaga sa pagbubuo ng solidong baseng masa.

Ang pangkalahatang Kursong Masa ang magsisilbing  pangkalahatang paglilinaw sa lipunan at rebolusyong Pilipino:  ang mga Ispesyal na Kursong Masa ang naglilinaw sa partikular sa kilusan sa balangkas ng DRB, at ugnayan nito sa isa't isa.  Ang dalawang ito'y nagsisilbing pundasyon ng  komnprehensibong pag-unawa sa lipunan at rebolusyong Pilipino.

Ang Ispesyal na Kursong Masa ng ibang sektor ay dapat ring pag-aralan ng mga kumikilos sa isang sektor upang lahat ay magkaroon ng masaklaw na pag-unawa at di nalimita ang pag-unawa sa partikular na sektor lamang.

Ang Kurso Para sa mga Aktibista ay napakahalaga sa kabuuang pagsusulong ng rebolusyonaryong gawain.  Inililinaw ng mga ito ang rebolusyonaryong aktitud, ang rebolusyonaryong pag-aaral at pagsusuri, ang linyang masa at prinsipyo ng organisasyon.  Prayoridad sa pagbibigay sa Kurso Para sa mga Aktibista, ang mga KP at GP at mga namumunong komite ng mga balangay ng mga samahang masa na kagyat na katuwang ng sangay o ng SYP sa gawaing masa.  Gayunman, kailangan ring ipatupad ang mga pag-aaral rito sa lahat upang makonsolida ang mga samahang masa.

Sa pag-unlad ng gawain, nakakaharap ang iba't ibang usapin at gawain.  Ang mga aralin sa mga mahahalagang usaping ito ay makapaglilinaw sa paninindigan, pagsusuri at patakaran ng kilusan at makagagabay sa partikular na gawain kaugnay ng mga ito. Isang dimaisasantabing paraan din ito ng pagpapaunawa at pagpapalaganap sa patakaran at programa ng kilusan sa mga partikular na usapin sa hanay ng masa.

Nabanggit sa memorandum ng Pangkalahatang Kalihiman hinggil sa PADEPA na may limang mayor na kategoryang mga aralin – a) ang pag-aaral sa lipunan at rebolusyong Pilipino; b) ang pag-aaral sa mga mayor na patakaran at programa ng rebolusyonaryong kilusan; k) ang pag-aaral sa mga isyung panlipunan at pambansa; d) ang pag-aaral sa Marxismo-Leninismo-Kaisipang Mao Zedong; at e) pag-aaral sa sari-saring kontra-rebolusyonaryong ideya.

Sa naitakdang kurikulum, ang pagsusuri sa lipunang Pilipino at ang paglilinaw sa programa at mayor na mga patakaran ng DRB ay kalakhang nailalatag sa PAKUM, ngunit ibayong mapapalawig at mapapalamnan sa mga Ispeyal na Kursong Masa. Malaking bahagi naman ng mga mayor na patakaran at programa ng rebolusyonaryong kilusan ay inilalahad sa mga ISKUM, ngunit may iba pang aralin na maglalahad at magpapalawig nito. Iniintrodyus sa Kurso para sa mga Aktibista ang MLKMZ; maaaring magbuo pa ng mga ispesyal na aralin hinggil dito. May mga pormal na aralin sa mga isyung panlipunan at pambansa, gayundin ng mga isyung pandaigdig sa mga ispesyal na aralin. Gayunman, dapat punuan ito ng mga talakayan at pag-aaral sa iba't-ibang isyu at usaping panlipunan at pambansa. Mainam na ang pag-aaral sa mga sari-saring kontra-rebolusyonaryong ideya ay ipaloob sa pagpapalawig ng iba't ibang kurso at aralin; maaari ring magbalangkas ng hiwalay na kurso hinggil dito batay sa pangangailangan.

Kagyat na isusunod rito ang teksto ng ikalawang edisyon ng Pangkalahatang Kursong Masa, mga ispesyal na Kursong Masa, Kurso Para sa mga Aktibista at isinalarawang LRFP (popular sa tawag na LRP komiks). Mainam kung sa pinakamaagang panahon ay maipaabot ang mga mungkahi hinggil sa mga ito.