blackboard

Mga Memorandum:

Mga paglilinaw hinggil sa pangkalahatang katangian at layunin ng PADEPA. Mga panawagan sa kasalukuyang mga tunguhin at diin ng rebolusyonaryong gawain sa edukasyong pampulitika. Mga anunsyo sa mga apdeyt at pinakahuling pagsisikap (bagong mga aralin, aklat, tulong-biswal at iba pang materyal).

PADEPA Memo 1995 (Paglilinaw sa Mga Kursong Masa

2003 Memo Hinggil sa Makilos na Pangkat-PADEPA (MPP)tampok na mga ulat:

Sa pormang sanaysay, reportahe o maikling kuwento, hinihikayat ang tagapangasiwang mga kasama mula sa iba’t ibang sangay ng PADEPA na ibahagi ang kanilang buhay na mga karanasan sa pagtataguyod ng ating paaralan: paglulunsad ng mga pagsasanay para sa mga instruktor; breyktru sa MPP; mga pakikibakang masa na matamang sinabayan ng masiglang kampanyang edukasyon; at iba pa.

Masiglang Edukasyong Masa sa Cagayan (Ang Bayan; Hulyo, 2006)

Pagtatapos (Ulos; Nobyembre 2005)Ang Ating PADEPA Digital

Ito ang digital na edisyon ng ating Pambansa- Demokratikong Paaralan. Dinisenyo ang PADEPA Digital upang makaagapay sa mas mabilis, sistematiko at regular na pagpapalaganap ng mga materyal para sa masigla at tuluy-tuloy na paglulunsad ng edukasyong pampulitika sa hanay ng malawak na masa at ng mga aktibista ng pambansa-demokratikong kilusan. Sa minimum na rekisitong mga kagamitan gaya ng kompyuter at printer, maaari nang magparami ng kopya ng mga babasahin at iba pang kagamitang pang-PADEPA mula sa cd-rom/website na ito.

May anim na mayor na bahagi ang cd-rom/website na ito.

Ang KURIKULUM ang talaan at imbakan ng mga kurso, aralin, praymer, aklat at iba pang dokumento at babasahin sa ilalim ng pambansang istandard na kurikulum ng PADEPA. Bawat dokumento ay maaaring i-download sa pormat na Word; ang ilan sa babasahing may limbag na bersyon ay maaaring buksan sa pormat na PDF.

Nasa PAGSASANAY pangunahin ang istandard na modyul na Kurso sa Pagsasanay para sa mga Instruktor ng PADEPA (KPI-PADEPA). Narito rin ang modyul para sa pagsasanay sa pagdrowing ng mga instruktor.

Maaaring sumangguni ang mga instruktor-PADEPA sa GABAY para sa mga halimbawa o modelong plano sa pagtuturo (lesson plan) para sa batayang mga kurso at aralin. Narito rin ang mga gabay sa  pag-aaral o study guide para sa indibidwal na pagbabasa ng piling mga dokumento

Ang iba’t ibang set ng larawan at ilustrasyon para sa pagtuturo ng batayang mga kursong PADEPA ay maaaring i-download mula sa BISWAL at i-imprenta bilang tsart o poster. Ang ilang dibuhong pabalat ng limbag na mga materyales ay maaari ring makuha mula rito sa pormat na JPEG. 

Nasa AWIT ang mga lyrics, chords at MP3 ng seleksyon ng mga awiting angkop na itanghal sa mga pag-aaral. 

Para sa mga pag-aaral na gumagamit ng makabagong elektronikong pasilidad, nasa MULTIMEDIA ang ilang Powerpoint slideshow at pelikula.

Patuloy pang pinupunan ang cd-rom/website na ito ng kinakailangang mga materyal. Kailangang pagsikapang regular at masinop na ma-apdeyt ang cd-rom/website na ito upang mabilis na maipalaganap ang bawat bagong labas na kurso at aklat ng PADEPA gayundin ang iba’t ibang pantulong na kagamitan.

Para sa mga apdeyt, bumisita sa www.digitalpadepa.com. Ipaabot ang inyong mga pagtingin at puna sa padepa2009@yahoo.com.