Narito ang halimbawa o modelong mga plano sa pagtuturo (lesson plan) para sa batayang mga kurso at aralin. Narito rin ang mga gabay sa  pag-aaral (study guide) para sa indibidwal na pagbabasa ng mga piling dokumento.1. MKLRP Lesson Plan

Ito ay gabay para sa mga instruktor ng MKLRP. Nilalaman nito ang mahahalagang puntong dapat diinan at mga pamamaraang maaaring gamitin sa pagtuturo ng MKLRP. Sa pamamagitan nito, inaasahang mas mapapasimple at mapapaikli sa lima hanggang anim na oras ang pagbibigay ng kurso, mula sa dating dalawa hanggang tatlong araw na gumagamit ng paraang basa-talakay.


2. ESKUM 3-in-1

Sa loob ng anim hanggang pitong oras, inaasahang epektibong maituturo ang tatlong Espesyal na Kursong Masa
o Tatlong ESKUM (ESKUM Magsasaka, ESKUM Kababaihan, Eskum Kabataan) gamit ang lesson plan na ito.


3. ARAK Lesson Plan


4. Gabay sa Pag-aaral ng Mga Praymer Hinggil sa Rehimeng US-Arroyo

Ito ang mungkahing balangkas sa pagtalakay sa apat na praymer hinggil sa pangangailangang labanan hanggang mawakasan ang bogus, sinungaling, bulok at brutal na reaksyunaryo at papet na rehimeng US-Arroyo.5. Balangkas sa Pag-aaral ng Rebolusyonaryong Gabay sa Reporma sa Lupa

"...hindi dapat magkampante at dapat pag-aralang mabuti at sapulin ang katangian at nilalaman ng ating programa sa reporma sa lupa – anu-ano ang mga rebolusyonaryong prinsipyong gumagabay dito. Mahalaga ring masapol ang rebolusyonaryong programa sa reporma sa lupa upang mahusay na maipaliwanag sa masa at maipatupad nang hakbang-hakbang sa kanayunan kaakibat ng armadong pakikibaka at pagtatayo ng baseng masa."