0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Espesyal na Kurso sa Kilusang Magsasaka

Mga Paunang Salita

  1. Matinding paghihirap ang dinaranas ng mga magsasaka dahil sa problema sa lupa.

  2. Lumaganap at lumubha ang problema sa lupa sa Pilipinas dahil sa pangangamkam at panlilinlang ng mga dayuhang mananakop at lokal na panginoong maylupa.

  3. Demokratikong Rebolusyonaryong Bayan ang makalulutas sa problema sa lupa at kaakibat na pyudal at malapyudal na pagsasamantala sa masang magsasaka.

  4. Ang Rebolusyonaryong Programa sa Reporma sa Lupa

  5. Ang Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM) ang rebolusyonaryong organisasyong masa ng magsasaka at manggagawang bukid sa pagsusulong ng rebolusyong agraryo at demokratikong rebolusyong bayan.

 Paunang Salita sa Ikatlong Edisyon

Bahagi ng ating Pagsisikap na higit pang pahusayin at pasiglahin ang Pambansa-Demokratikong Paaralan (PADEPA), inilalathala natin ang ikatlong edisyon ng Espesyal na Kurso sa Kilusang Magsasaka (Eskum-Magsasaka). Tulad ng mga naunang edisyon, tinatalakay rito ang katangian, kasaysayan at rebolusyonaryong solusyon sa problema sa lupa.

Sa ikatlong edisyon, ipinasok ang ilang mahalagang pagbabago tulad ng mga sumusunod:

1.    pag-update sa kabuuang kalagayan ng sektor ng agrikultura sa Pilipinas;
2.    paglala ng rekonsentrasyon ng mga lupain sa kamay ng malalaking panginoong maylupa-burgesyang kumprador;
3.    bagong mga anyo ng pagsasamantalang pyudal at malapyudal;
4.    matitinding epekto sa magsasaka at mamamayan ng pagpiga ng imperyalismo sa agrikultura, partikular ng GATT-WTO;
5.    mga kontra-magsasakang programa at krimen ng rehimeng US-Arroyo;
6.    matitingkad na tagumpay at pagsulong ng kilusang magsasaka; at
7.    ang paglilinaw sa patakaran ng rebolusyonaryong kilusan hinggil sa nasyunalisasyon ng lupa at kaakibat na amyenda sa RGRL.

Mapapansin na maraming datos ang inilagay sa endnotes at mga apendiks upang mapalamnan pa ang talakayan hinggil sa kabuuang kalagayan ng mga magsasaka at manggagawang bukid.

Matapos pag-aralan ang Maikling Kurso sa Lipunan at Rebolusyong Pilipino (MKLRP) na siyang naglalatag ng pangkalahatang balangkas ng lipunan at rebolusyong Pilipino, dapat kagyat na isunod ang pag-aaral sa Eskum-Magsasaka upang mas mailugar ang pag-aaral sa kilusang magsasaka.

Kailangang talakayin ang Eskum-Magsasaka ng mga kasapi hindi lamang ng samahang magsasaka, kundi ng samahang kababaihan at kabataan bilang integral na bahagi ng kilusang magsasaka at bago pag-aralan ang Eskum-Kababaihan at Eskum-Kabataan. Sa gayon, bukod sa pangkalahatang pag-unawa sa lipunan at rebolusyong Pilipino, wastong mailulugar ang kanilang partikular na sektor sa kinapapalooban nitong kilusang magsasaka. Kaugnay nito, may binalangkas tayong gabay para matalakay ang tatlong Eskum sa isang tuluy-tuloy na pag-aaral sa loob ng anim hanggang pitong oras. 

Mahalaga ring pag-aralan ang Eskum-Magsasaka ng mga manggagawa at iba pang sektor sa kalunsuran upang maunawaan ang katangian at nilalaman ng kilusang magsasaka at ang mahigpit na ugnayan ng kilusang magsasaka at demokratikong kilusan sa kalunsuran.

Paaralang Primarya ng Partido –
Pambansang Kagawaran sa Edukasyon
sa pakikipagtulungan sa
Komisyon para sa Kilusang Magsasaka

Pebrero 2006

 

Paunang Salita sa Ikalawang Edisyon

Ito ang ikalawang edisyon ng Espesyal na kurso sa Kilusang Magsasaka o Eskum- Magsasaka. Tulad ng Unang Edisyon, tinatalakay dito pangunahin ang katangian, kasaysayan at rebolusyonaryong solusyon sa problema sa lupa.

Dapat pag-aralan ang espesyal na kursong ito ng mga kasapi ng mga samahang magsasaka matapos talakayin ang Maikling Kurso sa Lipunan at Rebolusyong Pilipino (MKLRP). Uunahin ang MKLRP na siyang naglalatag ng pangkalahatang balangkas ng lipunan at rebolusyong Pilipino upang mahusay na mailugar ang pag-aaral sa kilusang magsasaka.

Ang kursong ito ay dapat ding pag-aralan ng kabataan at kababaihan sa kanayunan matapos ang MKLRP at bago pag-aralan ang espesyal na kurso ng partikular na sektor. Sa gayon, bukod sa pangkalahatang pag-unawa sa lipunan at rebolusyong Pilipino, wastong mailulugar ang kanilang sektor sa kinapapalooban nitong kilusang magsasaka.

Mahalagang pag-aralan ang kursong ito ng mga manggagawa at iba pang sektor sa kalunsuran upang maunawaan ang katangian at nilalaman ng kilusang magsasaka at ang mahigpit na ugnayan ng kilusang magsasaka at demokratikong kilusan sa kalunsuran.
Sa pagtalakay sa kursong ito, gawing kongkreto sa sariling karanasan ng mag-aaral ang mga punto sa pamamagitan ng mga halimbawa mula sa kanilang lugar laluna ang usapin ng laki ng problema sa lupa at mga partikular na porma ng pyudal at malapyudal na pagsasamantala.

Ilan sa mga pagbabago sa kurso ang mga sumusunod:

a) ang pag-update sa datos at paglalahad hinggil sa mga kontra-magsasakang hakbang ng rehimeng US-Aquino at US-Ramos

b) ang malinaw na paglulugar ng rebolusyong agraryo sa demokratikong rebolusyong bayan

k) at ang pagbibigay ng pangkalahatang tanaw hinggil sa rebolusyonaryong programa sa reporma sa lupa

Ang seksyon sa rebolusyonaryong reporma sa lupa ay nagsisilbing panimulang sistematikong paglalahad sa paksa. Matapos ang pag-aaral sa espesyal na kurso, pinakamainam kung magdaos ng hiwalay na pag-aaral sa Rebolusyonaryong Gabay sa Reporma sa Lupa (RGRL) na inilakip bilang apendiks ng kursong ito.

Mainam kung kagyat na isunod ang pag-aaral sa Gabay sa Pagtatayo sa Demokratikong Gubyernong Bayan na inilakip din bilang apendiks ng kursong ito. Higit na malilinaw dito ang katangian ng kapangyarihang pampulitika at gubyernong bayan na hakbang-hakbang na itinatayo sa kanayunan.

Upang higit na mapaunlad ang espesyal na kursong ito, malugod naming tatanggapin ang lahat ng puna at mungkahi.

Pambansang Kagawaran sa Edukasyon–
Pangkalahatang Kalihiman
Abril 1996

 

Paung Salita sa Unang Edisyon

Ang Maikling Kurso tungkol sa Kilusang Magsasaka ang espesyal na kursong masa ukol sa problema sa lupa. Tinatalakay dito ang katangian, kasaysayan at ang rebolusyonaryong solusyon sa problema sa lupa.

Ito ang unang kurso sa pag-aaral ng mga kasapi ng mga organisasyong masa ng magsasaka. Ibinibigay rin ang kurso sa mga organisasyong masa ng kababaihan at kabataan sa kanayunan dahil ang mga sektor na ito ay integral na bahagi ng kilusang magsasaka.
Pagkatapos ng espesyal na kurso, mahalagang maisunod kaagad ang pag-aaral sa Maikling Kurso sa Lipunan at Rebolusyong Pilipino. Kailangan ito para mahigpit na maiugnay ng mga mag-aaral ang partikular na problema ng magsasaka sa kabuuang problema ng sambayanan at sa demokratikong rebolusyon ng bayan. Sa pangkalahatang kursong masa rin nadidetalye ang magiting na papel ng uring magsasaka sa pakikibaka sa mga dayuhan at katutubong kaaway.

Mapapansin na ang espesyal na kurso ay nakatutok sa pangkalahatang kalagayan ng uring magsasaka. Ang mga kinauukulang organo o yunit ang nasa pusisyon para palamnan at isapartikular ang kurso batay sa kanilang kalagayan. Mahalagang mabigyan ng partikular na datos at halimbawa laluna ang katanungan tungkol sa laki ng problema sa lupa.

Iminumungkahi ring magdagdag ng mga talakayan sa mga pinakahuling pakana ng diktadurang US-Marcos laban sa masang magsasaka.
Pagtulungan nating pahusayin ang kursong ito. Ang mga puna at mungkahi hinggil sa kurso ay malugod naming tatanggapin.

Pambansang Kawanihan sa Instruksyon
Setyembre 1981

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5