0 | 1 | 2 | 3

Espesyal na Kurso para sa Kabataan

Mga Paunang Salita

  1. Pinagsasamantalahan, Api at Walang Kinabukasan ang Kabataang Pilipino sa Kasalukuyang Lipunan.

  2. Kailangang Yakapin at Isulong ng Kabataang Pilipino ang Demokratikong Rebolusyon ng Bayan

  3. Ang Kabataang Makabayan (KM) ang Batayang Organisasyong Masa ng kabataan sa Kanayunan.

 

Paunang Salita sa Ikatlong Edisyon

Ito ang ikatlong edisyon ng Espesyal na Kurso para sa Kabataang Pilipino (Eskum-Kabataan). Walang saligang pagkakaiba ang edisyong ito sa naunang dalawang edisyon. Idinagdag lamang ang mga update sa ilang datos para sa mas kongkreto at napapanahong pagsasalarawan sa kasalukuyang kalagayan ng kabataang Pilipino at ng bansa.

Isang batayang aralin sa Pambansa-Demokratikong Paaralan (PADEPA) ang Eskum-Kabataan. Nasa ilalim ito ng ikalawang kategorya sa kurikulum ng PADEPA o ang kategoryang “Hinggil sa mga Patakaran at Paninindigan ng Rebolusyonaryong Kilusan.” Pagkatapos ng Maikling Kurso sa Lipunan at Rebolusyong Pilipino (MKLRP) at Espesyal na Kurso sa Kilusang Magsasaka (Eskum-Magsasaka), dapat itong pag-aralan ng lahat ng organisado at hindi organisadong magsasaka at iba pang mga uri at sektor na saklaw ng mga baseng masa sa kanayunan. Batayang pampulitikang pag-aaral din ito sa hanay ng mga pambansa-demokratikong organisasyong masa sa kalunsuran.

Inaasahang sa paggamit ng angkop at mapanlikhang mga pamamaraan, epektibong maituturo ang kursong ito sa loob ng apat hanggang anim na oras. Kaugnay nito, kasalukuyang ipinalalaganap ng PADEPA ang gabay para sa integrado o isahang pagtalakay sa lahat ng tatlong batayang Eskum (Eskum-Magsasaka, Eskum-Kababaihan at Eskum-Kabataan) sa loob ng anim hanggang pitong oras.

Paaralang Primarya ng Partido-
Pambansang Kagawaran sa Edukasyon
Nobyembre, 2005

 

 

Paunang Salita sa Ikalawang Edisyon

Inilalathala ang ikalawang edisyon ng Espesyal na Kurso para sa Kabataan (EKKbt) para sa rebolusyon-aryong samahan ng kabataan sa kanayunan bilang bahagi ng sistematisasyon at pagpapaunlad ng mga kursong masa.

Tulad ng unang edisyon, inilalahad dito ang kasalukuyang kalagayan at katangian ng kabataang Pilipino at mga tungkulin nila sa rebolusyon. Ipinapakilala din nito ang Kabataang Makabayan. Pangunahing pagbabago sa ikalawang edisyon ang pag-update sa mga datos para ilarawan ang kasalukuyang kalagayan ng mga kabataang Pilipino.

Dapat pag-aralan ang kursong ito pagkatapos ng Maikling Kurso sa Lipunan at Rebolusyong Pilipino (MKLRP) at Espesyal na Kurso sa Kilusang Magsasaka (EKKM). Sa gayon mas madaling mailalarawan at mauunawaan ang kalagayan ng kabataang Pilipino sa konteksto ng kalagayan ng masang magsasaka at ng mamamayang Pilipino at ng buong lipunan. Gayundin, mas madaling matatalakay at mauunawaan ang papel at tungkulin ng rebolusyonaryong kabataan sa kilusang magsasaka at sa demokratikong rebolusyong bayan. Tulad sa nakaraan, ibibigay ang EKKbt pangunahin sa mga grupo, komite at samahan ng kabataan sa kanayunan.

Bukod dito, dapat din itong pag-aralan ng organisadong kabataan sa kalunsuran, gayundin ng ibang organisadong masa sa ibang sektor at uri sa kanayunan at kalunsuran tulad ng mga manggagawa, kababaihan, at mga gitnang pwersa. Makakatulong ito para mapalawak ang pag-unawa nila sa rebolusyonaryong kilusang masa, at partikular sa ugnayan ng kilusang masa sa kalunsuran at sa kanayunan.

Hinihiling ang mga puna at mungkahi para sa ibayong pagpapaunlad ng kurso.


Pambansang Kagawaran sa Edukasyon-
Pangkalahatang Kalihiman
Enero, 1996

 

 

Paunang Salita sa Unang Edisyon

Ito ang ispesyal na kurso para sa mga grupo, komite at samahan ng kabataan sa kanayunan. Inilalahad sa kurso ang kasalukuyang kalagayan ng kabataang Pilipino at ang katangian at mga tungkulin ng kanilang kilusan.

Maaaring ibigay ang kurso bago o pagkatapos ng mga pag-aaral sa kilusang magsasaka at pangkalahatang kursong masa. Mahalagang maunawaan ng mga myembro ng mga samahan ng kabataan na ang kanilang kalagayan ay hindi maihihiwalay sa kabuuang kalagayan ng bayan at ang kilusan ng kabataan ay nagsisilbi sa rebolusyong Pilipino.

Inaasahang mapapalamnan pa sa mga idaraos sa pag-aaral ang nilalaman ng maikling kursong ito.

Pambansang Kawanihan Sa Instruksyon
Komisyon Sa Edukasyon At Propaganda
Enero 1982
0 | 1 | 2 | 3