0 | 1 | 2 | 3

Espesyal na Kurso sa Kilusang Kababaihan sa Kanayunan

Mga Paunang Salita

  1. Inaapi at pinagsasamantalahan ang lubos na nakararami sa kababaihang Pilipino.

  2. Ang kilusan sa pagpapalaya sa kababaihan ay nakapaloob at naglilingkod sa demokratikong rebolusyong bayan.

  3. Ang Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (MAKIBAKA) ang rebolusyonaryong organisasyong masa ng kababaihan sa kanayunan.

 

 

Paunang Salita sa Ikatlong Edisyon

Ito ang ikatlong edisyon ng Espesyal na Kurso sa Kilusan ng Kababaihan sa Kanayunan (Eskum-Kababaihan). Kung papansinin, binago ang titulo mula sa dating “Maikling Kurso Para sa Kababaihan sa Kanayunan” upang maging konsistent sa titulo ng iba pang batayang espesyal na kurso. Tulad ng dalawang naunang edisyon, pangunahing pinapaksa ng bagong Eskum-Kababaihan ang kalagayan ng kababaihang magsasaka at manggagawang bukid, ang ugat ng pagsasamantala at pang-aapi sa kanila, at ang katangian ng kanilang kilusan sa pagpapalaya at ang tungkulin nito sa demokratikong rebolusyon ng bayan. Walang binabago sa kabuuang balangkas ng kurso. Idinaragdag lamang ang ilang mahalagang update upang tumugma sa pinakahuling mga pangyayari hinggil sa kalagayan ng kababaihan at ng bansa. Isinaayos din ang pormulasyon ng ilang konsepto at prinsipyo upang higit na maging matalas at malinaw. Kaugnay nito, idinaragdag ang espesyal na pagdiriin sa panawagan para sa direktang paglahok ng kababaihan sa armadong pakikibaka bilang mga Pulang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan.

Isang batayang aralin sa Pambansa-Demokratikong Paaralan (PADEPA)ang Eskum-Kababaihan. Nasa ilalim ito ng ikalawang kategorya sa kurikulum ng PADEPA o ang kategoryang “Hinggil sa mga Patakaran at Paninindigan ng Rebolusyonaryong Kilusan.” Pagkatapos ng Maikling Kurso sa Lipunan at Rebolusyong Pilipino (MKLRP) at Espesyal na Kurso sa Kilusang Magsasaka (Eskum-Magsasaka), dapat itong pag-aralan ng lahat ng organisado at hindi organisadong magsasaka at iba pang mga uri at sektor na saklaw ng mga baseng masa sa kanayunan. Batayang pampulitikang pag-aaral din ito sa hanay ng mga pambansa-demokratikong organisasyong masa sa kalunsuran.

Inaasahang sa paggamit ng angkop at mapanlikhang mga pamamaraan, epektibong maituturo ang kursong ito sa loob ng apat hanggang anim na oras. Kaugnay nito, kasalukuyang ipinalalaganap ng PADEPA ang gabay para sa integrado o isahang pagtalakay sa lahat ng tatlong batayang Eskum (Eskum-Magsasaka, Eskum-Kababaihan at Eskum-Kabataan) sa loob ng anim hanggang pitong oras.

 

Paaralang Primarya ng Partido-
Pambansang Kagawaran sa Edukasyon
Nobyembre, 2005

 

Paunang Salita sa Ikatlong Edisyon

Ito ang ikalawang edisyon ng Maikling Kurso Para sa Kababaihan sa Kanayunan. Tulad ng naunang edisyon, pinapaksa ng bagong edisyon ang kalagayan ng kababaihang magsasaka at manggagawang bukid, ang ugat ng pagsasamantala at pang-aapi sa kanila at ang katangian at mga tungkulin para sa paglaya ng kababaihan.

Upang mailagay sa malawak na balangkas ng kalagayan ng lipunan at rebolusyong Pilipino, at sa mas partikular pang balangkas ng rebolusyonaryong kilusang magsasaka ang pag-aaral sa maikling kurso para sa kababaihan sa kanayunan, dapat magkaroon muna ng pag-aaral sa Maikling Kurso sa Lipunan at Rebolusyong Pilipino (MKLRP) at Espesyal na Kurso sa Kilusang Magsasaka.

May ilang pagbabago na ginawa sa kurso. Pangunahin dito ang pag-aayos sa istruktura ng una at ikalawang mga bahagi upang palawakin ang balangkas ng pagtalakay sa partikular na kalagayan ng kababaihang magsasaka at manggagawang bukid at ng kilusan sa pagpapalaya sa kababaihan sa kanayunan. Sa pagtalakay sa ugat ng hirap at aping kalagayan ng masang kababaihan, idinagdag na punto ang tungkol sa apat na awtoridad (awtoridad sa pulitika, ng relihiyon, angkan at lalaki). Sa pamamagitan nito, higit pang nailalatag ang mahigpit na ugnayan ng demokratikong rebolusyong bayan at ng kilusan para sa pagpapalaya sa kababaihan.

Sa ikalawang bahagi, pinaghiwalay ang pagtalakay sa kilusan para sa pagpapalaya sa kababaihan at sa rebolusyonaryong kilusan ng kababaihan sa kanayunan. Sa una, ibayong nagpalawig sa paksa ng pagpapalaya sa kababaihan, at ng mahigpit na ugnayan nito sa demokratikong rebolusyong bayan. Nagsisilbi itong pangkalahatang introduksyon para sa mga mag-aaral tungkol sa usapin ng pagpapalaya sa kababaihan. Sa ikatlong bahagi, pinatampok pa ang papel ng kababaihan sa pagsusulong ng rebolusyong agraryo.

Ang maikling kursong ito para sa kababaihan sa kanayunan ay dapat ding pag-aralan ng mga organisadong kababaihan sa kalunsuran at ng iba pang rebolusyonaryong organisasyong masa sa kanayunan at kalunsuran. Makakatulong ito upang maunawaan nila ang kilusan sa pagpapalaya sa kababaihan at ang rebolusyonaryong kilusan ng kababaihan sa kanayunan. Sa gayon magiging aktibo silang tagapagtaguyod nito. Magtulong-tulong tayo para sa ibayong pagpapaunlad ng kurso. Ipaabot ang inyong mga puna at mga mungkahi.

 

Pambansang Kagawaran sa Edukasyon-Pa
ngkalahatang Kalihiman
Enero, 1996


Paunang Salita sa Unang Edisyon

Ito ay isang maikling kurso para sa kababaihan sa kanayunan. Nililinaw nito ang kalagayan ng kababaihang magsasaka at manggagawang bukid, ang ugat ng pagsasamantala at pang-aapi sa kanila at ang katangian at mga tungkulin ng kilusan para lumaya ang kababaihan.

Pangunahing patungkol ang kurso sa mga myembro ng grupo at komiteng pang-organisa o samahan ng kababaihan sa baryo. Mas mainam kung maunang pag-aralan ang Maikling Kurso Tungkol sa Kilusang Magsasaka, at talakayin ang Maikling Kurso sa Lipunan at Rebulosyong Pilipino bago o pagkatapos ng kurso sa kababaihan. Sa gayon, mas mailulugar at maiuugnay ng kababaihang magsasaka ang kanilang kilusan sa pambansang pakikibaka at sa kilusang magsasaka.

Maaari ring pag-aralan ng ibang samahan ang kursong ito para maunawaan ang katangian at kahalagahan ng kilusan ng kababaihan sa pagsusulong ng demokratikong rebolusyong bayan.

Nasa mahusay na pusisyon ang mga kinauukulang organo o yunit ng Partido at ang mga mag-aaral na palamnan ang kurso batay sa umiiral na partikular na kalagayan ng kababaihan sa kinikilusang lugar.

 

Pambansang Kawanihan sa Instruksyon
 Nobyembre 1981

0 | 1 | 2 | 3