0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Modyul Sa Pagdrowing Para Sa Mga Instruktor

introduksyon

  1. Ang Papel ng Sining Biswal sa Rebolusyon

  2. Ang Drowing Bilang Malaganap na Porma ng Sining Biswal at Ang Papel Nito sa Gawaing Instruksyon

  3. Ang Sining ng Pagdrowing

  4. Praktikum 

  5. Ang Patuloy na Pagpapaunlad at Pagpapahusay ng KasanayanIntroduksyon

Ito ang modyul sa pagsasanay sa pagdrowing para magamit at mapag-aralan ng mga instruktor at ng nagsasanay na mga instruktor. Kung may sapat na panahon at kung may kakayahan ang tagapagsanay, maaaring ituro ang modyul na ito bilang bahagi ng Kursong Pagsasanay Para sa Mga Instruktor ng PADEPA. Ibinibigay ito bago ang Palihan-Praktikum at maaaring tumagal ng kalahating araw.

Layunin ng modyul na ito na mabigyan ng minimum na kasanayan o batayang kaalaman sa pagdodrowing ang mga nagsasanay na instruktor, at sa gayon, magamit ang kasanayan sa pagtuturo ng iba’t ibang pangmasang kurso. Inaasahan ding makapag-aambag ang modyul na ito sa higit at tuluy-tuloy pang pagsasanay ng mga instruktor sa larangan ng sining biswal para sa  pagpapahusay ng ating gawaing instruksyon.

Ang drowing ay isang sining ng paglalarawan at marami na sa atin ang may karanasan dito. Kapag gumuguhit  tayo sa papel o blakbord ng  mga simpleng guhit o simbolo, labas pa sa teksto, nakapagdodrowing na tayo. Sa pamamagitan ng drowing, mas mabilis at madali nating naipaaabot sa mag-aaral ang mensahe ng salita o paksang tinatalakay. Mas napapahusay natin ang pamamaraan sa pagtuturo kapag nagkakaroon tayo ng dagdag na kasanayan sa pagdodrowing.

Pag-aralan natin ang sining ng pagdodrowing, kasabay ng patuloy na pagsasanay sa iba pang pamamaraan sa pagtuturo. Sa pag-aaral natin ng mga batayang teknik o prinsipyo sa pagdodrowing, makapagpapaunlad pa tayo ng ibang pamamaraan, makatutuklas ng bago at higit pang makapagpapalalim ng kasanayan sa iba pang porma ng sining biswal.  

Narito ang balangkas ng pagsasanay at ang tinatayang oras na kailangan sa pagbibigay para sa bawat bahagi:

I.    Ang Papel ng Sining Biswal sa Rebolusyon (15 minuto)

II.  Ang Drowing Bilang Malaganap na Porma ng Sining Biswal at Ang Papel Nito sa Gawaing Instruksyon (15 minuto)

III. Ang Sining ng Pagdrowing

A.  Pagsasanay 1
1.  Mga Linya at Hugis
2.  Pagsasanay ng mag-aaral  (30 minuto)

B.  Pagsasanay 2
1.  Mga karaniwang simbulong ginagamit sa instruksyon
2.  Pagsasanay ng mag-aaral  (40 minuto)
3.  Ilang prinsipyo sa komposisyon

IV. Praktikum  (120 minuto)

V.   Ang Patuloy na Pagpapaunlad at Pagpapahusay ng Kasanayan  (20 minuto)         

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5