Ang iba’t ibang set ng ilustrasyon at larawanat para sa pagtuturo ng batayang mga kursong pang-PADEPA ay maaaring i-download mula rito at i-imprenta bilang tsart o poster. Ang ilang dibuhong pabalat ng limbag na materyales ay maaari ring makuha mula rito sa pormat na JPEG. 


Biswal Set

mklrpbiswal1. MKLRP Biswal

Apat na biswal set na may 74 ilustrasyon
i-download:JPG folder PDF


2. ESKUM Biswal

Isang biswal set na may siyam na ilustrasyon
i-download:


arak biswal3. ARAK Biswal

Isang biswal set na may 13 ilustrasyon
i-download: JPG folder; PDF