Narito ang maikling seleksyon ng rebolusyonaryong mga awiting angkop na itanghal sa iba't ibang pag-aaral pang-PADEPA. Ang karamihan sa mga lyrics na narito ay may kasama nang chords. Maaaring i-download ang mga awit sa pormat na Mp3.

PAALALA: Kung hindi makagagana nang husto ang mga pahina ng mga awit gamit ang browser na Internet Explorer, i-download na lamang ang Mp3 file at patugtugin sa lokal na player ng inyong kompyuter. Anu't anuman, pinakamainam pa rin ang mag-install ng browser.

Internasyunale

Bangon sa pagkakabusabos
Bangon mga bihag ng gutom
Katwiran ay bulkang sasabog
Buong lakas na dadagundong

Gapos ng kahapo'y lagutin
Tayong api'y magbalikwas
Tayo ngayo'y inaalipin
Subalit atin ang bukas

Ito'y huling paglalaban
Magkaisa nang masaklaw
Ng internasyunale ang sangkatauhan
Ito'y huling paglalaban
Magkaisa nang masaklaw
Ng internasyunale ang sangkatauhan

Wala tayong maasahan
Bathala o manunubos
Kaya't ang ating kaligtasa'y
Nasa ating pagkilos

Manggagawa bawiin ang yaman
Kaisipa'y palayain
Ang maso ay ating tanganan
Kinabukasa'y pandayin

Ito'y huling paglalaban
Magkaisa nang masaklaw
Ng internasyunale ang sangkatauhan
Ito'y huling paglalaban
Magkaisa nang masaklaw
Ng internasyunale ang sangkatauhan

Manggagawa at magsasaka
Ating partido'y dakila
Palayasin ang mga gahaman
Sa anakpawis ang daigdigan

Wakasan, pagsasamantala
Ng mga buwitre at uwak
Sa umagang sila'y maglaho
Mapulang araw sisikat

Ito'y huling paglalaban
Magkaisa nang masaklaw
Ng internasyunale ang sangkatauhan
Ito'y huling paglalaban
Magkaisa nang masaklaw
Ng internasyunale ang sangkatauhan