Inaarmasan ng mga pag-aaral sa kategoryang ito ang masa ng wasto at napapanahong mga paglilinaw upang maipananggalang laban sa iba’t ibang kontra-rebolusyonaryong black propaganda ng kaaway at sa mapanlinlang na mga linya at pananaw ng rebisyunistang mga taksil. 


1. Pananaig ng Tama sa Mali

"Kung hindi iniligaw ng mga seryosong paglihis na militarista at insureksyunista at malulubhang pagkukulang mula bandang katapusan ng dekadang 1970 at laluna mula 1985, sana’y ibayo pang mas malakas ang kilusang pambansa-demokratiko. Gayunman, bunga ng puspusang kilusang pagwawasto at matatag na pakikitunggali sa oportunismo at todong kampanyang likidasyunista mula 1992, ibayong napanday at napatatag ang mga rebolusyonaryong organisasyon."


2. Tungkol sa mga Atake sa Linya ng Matagalang Digmang Bayan

"Sa pag-atake sa digmang bayan ng mga bagong rebisyunistang taksil, muli nilang binubuhay ang mga rebisyunista at kontrarebolusyonaryong ideya laban sa linya ng matagalang digmang bayan na matagal nang inilantad at itinakwil ng Partido."


3. Manindigan para sa Sosyalismo Laban sa Modernong Rebisyunismo


"Sa Pilipinas, ang grupong pampulitika na talagang napahiya, nawalan ng kredibilidad at naulila sa pagguho ng mga naghaharing rebisyunistang partido at rehimen ay ang mga Lava at mga pumalit dito. Tiyak na hindi ang Partido Komunista ng Pilipinas na muling itinatag noong 1968. Subalit ang mga imperyalista, burges na masmidya at iba pang mga grupo ay nais guluhin ang sitwasyon at nagsisikap na kutyain at pahiyain ang Partido sa pagkakalansag ng mga naghaharing rebisyunistang Partido at rehimen. Sila ay kumakahol sa maling puno."


4. Mabuhay sina Lenin at Stalin, Kondenahin ang mga Modernong Rebisyunista, Ipagpatuloy ang Proletaryong Rebolusyon

Armando Liwanag; Tagapangulo, Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas; Nobyembre 8, 1996

"Sa diwa ng proletaryong internasyunalismo, kami, ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) na namumuno sa Bagong Hukbong Bayan (BHB), Pambansa-Demokratikong Prente ng Pilipinas (PDPP) at iba pang rebolusyonaryong pwersa ng mamamayang Pilipino, ay nagpapaabot ng aming pinakamainit at mapagkasamang pagbati ng solidaridad sa lahat ng kalahok sa inyong kumperensya hinggil sa “Pagsusuri sa Uri sa Modernong Kilusang Komunista” sa Nobyembre 8 at 9 sa Moscow.